स्थगिती!! कायमची??

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

विधानसभा वेंचणुकेच्या प्रचारांत सगल्यांत चड गाजिल्ले मुद्दे म्हणल्यार रेल रुळांचें दोट्टीकरण, कोळसो येरादारी आनी तमनार वीज प्रकल्प. दक्षीण गोंयांत व्हडलें आंदोलन जाल्लें. कांय राष्ट्रीय खबरां चॅनलांनी ते विशीं खबरो दिवपाक सुरवात केल्ल्यान पुराय देशांत भासाभास सुरू जाल्ली. ह्या प्रकल्पांक लागून पर्यावरण इबाडटलें, प्रदुशण वाडटलें, राना जीव त्रासांत पडटलें, असो युक्तीवाद विरोधक आंदोलकांनी केल्लो. जाल्यार समर्थकांनी ह्या प्रकल्पांक लागून गोंयाक चड वीज मेळटली, कोळसो येरादारी वरवीं अर्थवेवस्थेक बळगें मेळटलें, अशें म्हणिल्लें. पूण, वेंचणूक जाहीर जातकच आनी मतदाना उपरांतूय वयल्या तीन मुद्द्यांचेर सगल्यांची नदर ओडून घेवपा सारकें आंदोलन जावंक ना. आतां हे तिनूय मुद्दे परतून उजवाडांत आयल्यात. फुडले कांय दीस ताचेर आरती परती भासाभास जातली. सर्वोच्च न्यायालयान रेल्वे दोट्टीकरणाक स्थगिती दिल्या. ते संबंदी राष्ट्रीय रानां जीव मंडळान दिल्ली परवानगी रद्द करपाचो व्हडलो निर्णय घेतला आनी केंद्रीय उच्चाधिकारी समितीच्यो शिफारशी मान्य केल्यात. हें ह्या प्रकल्पांक विरोध करप्यांचें व्हडलें जैत. गोंयचें पर्यावरण, रानां आनी तातूंतल्या जिवांक सर्वोच्च न्यायालयाच्या ह्या निर्णयान थाकाय मेळ्ळ्या. मात ती कितलो तेंप तिगतली, हें येवपी काळूच सांगतलो. कारण न्यायालयान रेल्वे म्हामंडळाक ह्या निर्णयाक आव्हान दिवपाक परवानगी दिल्या.
भायल्यान येवपी कोळसो एमपीटींत देंवोवपाक आनी थंयच्यान ताची येरादारी करपाक आदले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी खर उतरांनी विरोध केल्लो. तसो व्हिडियो कांय म्हयन्यां पयलीं व्हायरल जाल्लो. कोळशाचे येरादारीक खर विरोध, अशी भुमिका तांणी घेतिल्ली. मात ते गेले उपरांत सगलें आरत्याचें परतें जालें. घडये वयल्यान बी कितें सांगिल्लें काय? हो कोळसो गोंयांतल्यान कर्नाटकांत वतलो, वीज निर्मिती खातीर. रेल्वेंतल्यान तो व्हरतले. ताकाच लागून रेल रुळांचें दोट्टीकरण करपाचें काम करतात, असो जाहीर आरोप विरोधी आंदोलकांनी केल्लो. जाल्यार सरकारी यंत्रणेन आनी समर्थकांनी ही सुरय फटास अशें म्हणिल्लें. हे येरादारीक लागून एमपीटीक, सरकाराक अर्थिक फायदो जातलो, कोळशाचे कण हवेंत वचून प्रदूशण जावचें ना, अशेंय कांय तज्ञ (?) सांगताले. आतां ह्या रुळ दोट्टीकरणाक स्थगिती मेळिल्ल्यान हो प्रकल्प कांय म्हयने मुखार वतलो हें निश्चित. वास्तविक कारवारा बंदर आशिल्ल्यान हो कोळसो थंय कित्याक देंवयनात, तें कळना. घडये गोंयांत ताच्या येरादारीचें मोल उणें आसतलें.
रेल रुळ दोट्टीकरणाक लागून फक्त गोंयांतूच न्हय, तर कर्नाटकांतूय विरोध जाल्लो. बेळगांव, उत्तर कॅनरा वाठारांतल्या रानांक, खास करून भीमगड अभयारण्य, काळी वाग संवर्धन प्रकल्पाक हाचो बादीकार जातलो. मोलें महावीर अभयारण्याकूय तो बादतलो, असें कर्नाटकाच्या आंदोलकांचें म्हणणें आशिल्लें. गोंयांक जाय जाल्यार दुसरे कडल्यान वीज सरयो व्हरूं येतात. झाडां- पेडां कापून कित्याक, अशेंय तांणी म्हणिल्लें. तमनार वीज प्रकल्पाक आनी रुळांच्या दोट्टीकरणाक लागून हजारांनी झाडां कापलीं जाल्यार (तें काम चालू जालां.) पर्यावरणाची हानी जातलीच, पूण रानांतलीं सावदां, सुकणीं, सरपटपी जीव हांचेर हावळ येतली आनी ताचो परिणाम सैमाचेर जातलो, अशें दोनूय राज्यांतल्या पर्यावरणवादी आनी प्रकल्प आंदोलकांचें म्हणणें. कांय जाणांच्या मतान थंय रावपी लोकूय विस्तापीत जातले. केंद्र सरकाराच्या रानां जीव मंडळान ‘आॅल इज वेल’ म्हणीत प्रकल्पांक परवानगी दिली तेन्ना सैममोगींक खर धपको बशिल्लो. मात आतां न्यायालयाच्या नव्या निर्णयान तांचे मदीं उमेदीचें ल्हार पातळ्ळां. अस्तंत घांटाचेर गोंयचें पर्यावरण बऱ्याच प्रमाणांत अवलंबून आसा, हेंय कोणे विसरूंक फावना.
ह्या प्रकल्पांक परवानगी दिवपी यंत्रणेन, आतां रोखडेंच सक्रीय जावन गोंयांक ह्या प्रकल्पांचो नेमको कितलो आर्थिक, सैमिक, सामाजीक फायदो जातलो तें पुराव्यां सयत स्पश्ट करचें. गोंयचो सैम पयलींच मरपाक पावला. रानां, दोंगर बोडकावन थंय फार्मां, निवासी प्रकल्प बांदपाचें काम नेटान चालू आसा. उदरगतीच्या नांवा खाला हें चल्लां. गोंयांक वीज जाय, हेर सुविधाय जाय. पूण पर्यावरणाचें उण्यांत उणें लुकसान करून वा ताका हात लायनासतना. झाडां कापतात, ताचे तिपेटीन तीं लावन जगोवपाक जाय. पर्वरी ते पेडणें म्हामार्ग जाला. माड, झाडां कापलीं. कितलीं लायलीं? कोणाची तरी मर्जी सांबाळपाक ह्यो लश्कराच्यो भाकऱ्यो भाजपाचें काम सरकारी यंत्रणेन हातांत घेवंक ना मूं? काय कोणे तांकां फोर्सार बी केल्यात?