सोशल मिडिया म्हणल्यार विचलीत करपी हत्यार

????????????????????????????????????

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

-नियंत्रण दवरपाक अजून मेरेन ठोस यत्न नातः न्या. महेश सोनक

पणजी : सोशल मिडिया हे फक्त ‘विचलीत करपाचें हत्यार’ जाला. ताचेर नियंत्रण दवरपाक अजून मेरेन कसलेच ठोस यत्न जावंक नात, अशी खंत मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपिठाचे न्या. महेश सोनक हांणी उक्तायली.

मडगांवां कारे कायदो म्हाविद्यालयांतल्या विद्यार्थ्यां खातीर ‘जीआरके-लॉ टॉक्स’ व्याख्यानमाळा आयोजीत केल्ली. हे व्याख्यानमाळेंत न्या. सोनक उलयताले. ह्या वेळार विद्या विकास अकादमीचे अध्यक्ष नितीन कुंकळ्ळीकार, उपाध्यक्ष प्रितम मॉरीश आनी म्हाविद्यालयाची प्रा. डोरेटी सिमॉईश हाजीर आशिल्ली.

बातम्यो पळोवपा परस वा वाचपा परस आपूण जायत्या विशयांचेर अनभिज्ञ रावप पसंत करता. चुकीची म्हायती मेळोवपा परस ते अदीक बरे. आयज आमी अशा युगांत वावुरतात, जंय आमकां संगणक आनी स्मार्टफोन सारक्या यंत्राचे पिशें लागलां. मनशाक विचार करपाची शक्त सैमान दिल्या. ते गजाली पसून आमी पयस जायत चल्ल्यात, अशेंय न्या. सोनक हांणी म्हणलें.

न्या. महेश सोनक हांच्या म्हणण्या प्रमाण…

-कृत्रीम बुद्दीमत्तेचे खाशेले वैशिश्ट आसा. पूण ताका लागून जेन्ना आमची विचार करपाची तांक, बुद्दीमत्ता खंयच्याय मशीन वा अल्गोरिदम कडेन घाणाक दवरतले, तो दीस जगा खातीर वायट आसतलो.

-मनीस आनी यंत्रांत फरक नासचो म्हूण आमी आमची विचार करपाची शक्त सोंपोवची न्हय. आमी मनीसजातीक ताच्या मनीसपणा पसून पयस दवरपाक शकनात.

-स्पश्टपणान, स्वतंत्रपणान आनी निर्भयपणान विचार करपाची ही तांक विद्यार्थ्यांक दरेक वराक बळिश्ट जायत चलिल्ल्या मिडिया टूल्स वरवीं प्रभावीत आशिल्ली विचारसरणी समजून घेवपाक आनी न्हयकारपाक सक्षम करतली.

-कांय दशका पयलीं संवसार ‘डब्ल्यूएमडी’ च्या म्हणल्यार भिरांकूळ विनाशकारी शस्त्रां तयार करपाच्या विरोधांत आशिल्लो. आयज सोशल मिडिया वा मास मिडिया हे मन विचलीत करपाचें हत्यार जालां. तरी लेगीत ताचेर नियंत्रण दवरपाक आतां मेरेन कसलेच ठोस यत्न जावंक नात.

-आपूण सुमार चार वर्सां पसून बातम्यो पळोवंक नात. बातमी वाचूंक नाशिल्ल्यान वा पळोवंक नाशिल्ल्यान म्हाका जाणवपाक लागले, म्हाका जायत्या समस्या विशीं म्हायती मेळूंक ना. पूण अशेंय दिसता, चकीची म्हायती दिवपा परस ते अदीक बरे.