सोलर पॅनल प्रकल्प शेत जमनीचेर उबारप योग्य न्हय: विजय सरदेसाय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मडगांव, प्रतिनिधी: सोलर पॅनला वरवी जावपी वीज निर्मणेक विरोध ना. पूण हो प्रकल्प शेत जमनीचेर उबारप योग्य न्हय. राज्यांतली १८ हजार हॅक्टर पडींग जमीनीची लागवड जावपाची गरज आसा. तशेंच शेतकी धोरण उबारतना हातूंत दुरदृश्टीचो आस्पाव करचो. फुडलीं शंबर वर्सां शेतकी धोरणांत कितें उदरगत जातली हें दाखोवपी धोरण जाय. फकत येवजण्योच लोकां मुखार दवरपाक धोरण म्हणिना. नवें पीक हाडल्यार, घेतल्यार ताच्या मार्केटाचो विचार करपाची गरज आसा, अशें विजय सरदेसाय हांणी सांगलें.
फातोर्डा आगाळेच्या भात लुवपाची सुरवात आमदार विजय सरदेसाय हांणी केली. ह्या वेळार नगरसेवक आनी नागरीक हाजीर आशिल्ले.
आमदार सरदेसाय हांणी, फातोर्डा १९ वर्सां सावन शेतकारां खातीर भात लुवपाक यंत्र दिता. राज्यांतल्यो शेतजमनी राखपाची गरज आसा आनी शेतजमनींत वर्सभर उत्पादन येवपाची गरज आसा. सामुहीक शेतकी आनी कंत्राटी शेतकी खाती विधानसभेंतूय मागणी केल्या. सामुहीक शेतकीचो यत्न फातोर्डा केल्लो आनी ताका येस आयलां. तशेंच सामहुीक शेतकी खातीर स व्हडल्यो बांयो बांदिल्ल्यो. शिंयानी आनी गिमांत हाचो वापर करतले.

सरकाराक शेतकी सुविधा दिवपांत उमेद ना. विधानसभेंत शेतकी मुद्यार उलयतना कृषी मंत्री टेनन्सीचेर उलयता. तशेंच पडींग जमनीर सोलर पॅनल बसयतले अशें वीजमंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी सांगलां. हाचो अर्थ पडींग जमनीचो वापर आनीक जावचो ना असो विचार मंत्री करता. पडींग शेती जमीनीचेर लागवड करपा बदला सरकार तिचो वापर वीज निर्मणे खातीर करतलें. वीज निर्मणी गरजेची. पूण हे खातीर पडींग शेतां लागवडी खाला हडचे परत सोलर पॅनलूच उबारचो न्हय. लोकांनी शेत करपा खातीर सर्व्हीस प्रोव्हायडर म्हणून शेतकारांनी मुखार येवपाची गरज आसा, अशें सरदेसाय हांणी फुडें म्हणलें.