सैमाचो खेळ

काल मांडवी न्हंयेचे देगेर सैमाचो अप्रूप खेळ दिसलो. सूर्य अस्तमतेक वतना आकर्शक रंग मळबांत शिंवरिल्ले. तेचवरी कुपांचीय रचना रसिकाचें लक्ष ओडून घेताली. (नारायण पिसुर्लेकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी