सैमाची उर्बा

पानां झडून गेल्ल्या सुक्या झाडा फाटल्यान मळबांत धवीं फुल्ल कुपां. हें दृश्य पळयतना तें झाडूच कापसान भरिल्ले वरी दिसता. निरशेल्ल्या मनाक सैम साबार तरांनी उर्बा दिता. ताचेंच हें प्रातिनिधीक रूप. (नारायण पिसुर्लेंकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी