सुरळीत विजे खातीर अत्याधुनीक यंत्रणां जाय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

संदेश धरेश्वरः पोरणे वीज यंत्रणेक लागून उद्देजकांचें लुकसाण

भांगरभूंय प्रतिनिधी

पणजी : वीज पुरवण सुरळीत जावपा खातीर मुळाव्यो सुविधा तयार करपा सयत नव्या यंत्रणेची गरज आसा. वीज वितरण यंत्रणा तशेंच मुळाव्यो सुविधा पोरण्यो जाल्यात. हाका लागून वीज पुरवण खंडीत जाता. हाचो फटको उद्देजकांक बसता, अशें कुंडय उद्देगीक संघटणेचे सचीव संदेश धरेश्वर हांणी सांगलें.

गोंयचे वीज खातें गिरायकांच्यो कागाळी घेवपा विशीं बरेच सक्रीय आसा. रातच्या वेळार विजे संबंदान कागाळ आयल्यार कर्मचारी फोनाचेर ती घेतात. फॉल्ट सोदून काडपा सयत दुरुस्ती करपाचे यत्न करतात. शक्य आसल्यार रोखडीच दुरुस्ती करतात. हेर खात्यांचे तुळेंत वीज खात्याचो वावर समाधानकारक आसा.

मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हे बरोच तेंप वीज मंत्री आशिल्ले. वीज मंत्री म्हूण दिगंबर कामत हांचो वावर सगळ्यांचे यादींत आसा. त्या दिसांची मडगांवकार अजून याद काडटात. दिगंबर कामत हे 24 वरां फोन घेताले. रातीं उसरां लेगीत फोन आयल्यार ते कागाळ घेताले आनी वीज खात्याक आदेश दिताले. गिरायकांची कागाळ चड तेंप केन्नाच प्रलंबीत दवरूंक ना.

हे विशीं हालींच कुंडय उद्देग संघटणेचे सचीव संदेश धारेश्वर आनी गोवा कॅनचे संघटक रोलँड मार्टिन्स हांचे कडेन भासाभास जाली. वीज खात्याची यंत्रणा पोरणी जाल्या. यंत्रणेंत सुदारणा जावपाची गरज आसा. पोरणे यंत्रणेक लागून लायन परतून परतून ट्रीप जाता. इबाड दुरुस्त जावपाक कळाव लागता, अशें संदेश धरेश्वर हांणी सांगलें.

एप्रील आनी मे म्हयन्यांत विजेची मागणी वाडटा. विजेचो उणाव तयार जालो कांय वीज खातें उद्देगांची वीज बंद करता आनी घरगुती गिरायकांक वीज दितात. उद्देजक लेगीत बील फारीक करतात. उद्देजकां कडल्यान सरकाराक चड येणावळ मेळटा. वीज खात्याची चडशी येणावळ उद्देगीक गिरायकां कडल्यान मेळटा. तरी लेगीत उद्देगांक फावोश्यां प्रमाणांत वीज मेळना, अशें धरेश्वर हांणी सांगलें.

आयज आमी संवसारीकरणाच्या युगांत वावुरतात. थळावे उद्देजक ग्लोबल बाजारपेठे खातीर उत्पादनां तयार करतात. वेर्णें उद्देगीक वसणुकेंत नामनेच्यो फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री आसात. ह्या उद्देगांक 24 वरां विजेची गरज आसता. वीज पुरवण सारकी जाली ना, जाल्यार तांची मशिनरी बंद पडटा. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत गोंयांत नवे उद्देग हाडपाचे यत्न करतात. उद्देगां खातीर उदक, जागो तशेंच विजेची गरज आसा. वीज पुरवण सुरळीत जाली ना, जाल्यार उद्देजक गोंयांत इंडस्ट्री घालपाक तयार जावचें ना, अशें धारेश्वर हांणी सांगलें.

गोंयाक तमनार वीज प्रकल्पाची गरज

भायल्यान विजेचो कोटा वाडलो तरी यंत्रणा सारकी आसली जाल्यारूच ताचो वापर करप शक्य जातलें. तशेंच कुंडय उद्देगीक वसणुके खातीर स्वतंत्र वीज उपकेंद्राची मागणी आसा. ही मागणी अजून पुराय जावंक ना. हाका लागून फोंडें सावन कुंडय उद्देगीक वसणुकेक वीज घेवची पडटा. हाचो फटको उद्देजकांक बसता. भायल्या राज्यांतली वीज गोंयांत पावपा खातीर तमनार प्रकल्पाची गरज आसा. तशेंच राज्यांत वीज पुरवण सुरळीत जावपा खातीर यंत्रणेंत सुदारणा घडोवपाची गरज आसा, अशें कुंडय उद्येजक संघटणेचे सचीव संदेश धरेश्वर हांणी सांगलें.

वीज यंत्रणां पोरणी जाल्ल्यान समस्या

वीज खात्याच्यो समस्या जाणून घेवपा विशीं उद्देजक तशेंच उद्देगीक संघटणा वीज खात्याच्या संपर्कांत आसतात. लोकांक दिसता राज्यांत विजेचो उणाव आसा. विजेच्या उणावाक लागून वीज पुरवण खंडीत जाय ना. वीज पुरवण करपी यंत्रणा पोरणी आशिल्ल्यान समस्या निर्माण जातात. विजेची यंत्रणा 30 ते 50 वर्सां पोरणी आसा. हाका लागून विजेची गळटी जाता. लायनी ट्रीप जातात. यंत्रणेंत इबाड जाल्यार तो दुरुस्त करपाक कळाव जाता.