सीएसआर निधी ना दिवपी कंपनीं सरकाराच्या रडाराचेर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

निधीचो वापर जातलो उदरगतीच्या प्रकल्पा खातीर

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : वेवसायीक सामाजीक जापसालदारकी निधी खाला (सीएसआर) ज्यो कंपनी वर्सुकीं 2 टक्के निधी दिनात, अशा कंपनींचो सोद घेवपाची मोहीम राज्य सरकारान सुरू केल्या. ‘सीएसआर’ खाला कॉर्पोरेट कंपनीं कडल्यान निधी घेवन ताचो राज्याचे उदरगती खातीर वापर करपाचो निर्णय सरकारान घेतला.
हालींच पुर्नचणूक केल्ल्या ‘सीएसआर’ प्राधिकरणाची मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी बसका घेतली. हे बसकेंत राज्यांतल्या चडांत चड कंपनीं कडल्यान ‘सीएसआर’ खाला निधी घेवन ते वरवीं राज्यांतल्या उदरगतीच्या प्रकल्पा खातीर वापर करपा विशीं चर्चा जाली. कंपनीं कडल्यान येवपी निधी प्राधिकरणा कडेन दितले, ते वरवीं उबारपी प्रकल्पांचो प्राधान्यक्रम प्राधिकरणाूच निश्चीत करपाचो निर्णय बसकेंत घेतलो, अशी म्हायती बसकेक हाजीर आशिलल्या एका अधिकाऱ्यान दिली.
गोंयांत सुरू आशिल्ल्या कंपनींक वर्सुकीं नफ्याचे तुळेंत दोन टक्के रक्कम ‘सीएसआर’ निधींत जमा करची पडटा. ह्या निधीचो वापर राज्य सरकार लोकां खातीर गरजेच्यो मुळाव्यो साधन सुविधा तशेंच प्रकल्पां खातीर करता.
कांय कंपनींची आडनदर
जायत्या कंपनींचो कारभार गोंयांत सुरू आसा. पूण त्यो ‘सीएसआर’ निधींत वर्साक रक्कम दिनाशिल्ल्याचे कांय म्हयन्यां पयलीं उक्तें जाल्लें. त्या वेळार मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या कंपनीं कडल्यान निधी वसूल करपाचे निर्देश अधिकाऱ्यांक दिल्ले, अशें एका अधिकाऱ्यान सांगलें.