सीआरझॅडचो परवानो नाशिल्ले कसिनो बंद करात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

जीसीझॅडएमएक एनजीटीच्या आदेशा उपरांत याचिकादाराची नोटीस

पणजी : मांडवी न्हंयेंतल्या कसिनोंक सीआरझॅडची मान्यताय आशिल्ले परवाने गरजेची आसा, अशें राष्ट्रीय हरीत लवादान आदेशांत म्हणलां. ज्या कसिनों कडेन सीआरझॅडची मान्यताय आशिल्ले परवाने ना, ते कसिनो बंद करचे. कसिनो बंद केले ना, जाल्यार राष्ट्रीय हरीत लवाद कायदो 2010च्या कलम 26 आनी 28 खाला तो अवमान थारता, अशी नोटीस याचिकादार काशिनाथ शेट्ये हांणी दिल्या.

गोंय दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरणाक (जीसीझॅडएमए) नोटीस दिवन कसिनो बंद करपाची मागणी तांणी केल्या. एनजीटीच्या आदेशाक लागून डेल्टीन कारावेला फ्लोटेल सध्या बंद आसा.

सीआरझॅडची मान्यताय नाशिल्ल्यान मांडवी न्हंयेंतलें उफेतें डेल्टीन कारावेला फ्लोटेल बंद करचें तशेंच प्रदुशण नियंत्रण मंडळान डेल्टिना कडल्यान लुकसाण भरपाय वसूल करपाचो आदेश राष्ट्रीय हरीत लवादान फाटल्या सप्तकांत दिल्लो. काशिनाथ शेट्ये हांचे याचिकेचेर लवादान हो आदेश दिल्लो. कसिनाे खातीर सीआरझॅड परवानो गरजेचो आसा, अशें आदेशांत नमूद केलां. हाका लागून ज्या कसिनों कडेन सीआरझॅड मान्यताय ना, ते बंद जातले अशी स्थिती आसा.

सीआरझॅडची मान्यताय नाशिल्ल्यान डेल्टीन कारावेला हांणी फ्लोटेल बंद दवरचें. तशेंच प्रदुशण नियंत्रण मंडळान पर्यावरणीय लुकसाणेची तपासणी करून कायद्या प्रमाण ती वसूल करची. वसूल केल्ली रक्कम पर्यावरण लुकसाणीच्या भरपाये खातीर कृती आराखडो तयार करून खर्च करची. परतून फ्लोटेल सुरू करपाचें जालें जाल्यार उदक आनी हवा कायद्या खाला प्रदुशण नियंत्रण मंडळाची मान्यताय घेवप गरजेचें आसा. प्रदुशण नियंत्रण मंडळ कोयर वेवस्थापना विशीं गरजेच्यो अटी घालपाक शकता, अशें हरीत लवादान आदेशांत म्हणलां. ह्या आदेशाचे कसिनो वेवसायाचेर दुरगामी परिणाम जावपाची शक्यताय आसा.

न्हंयेंत 12 नॉटिकल मायल्स मेरेन चलपी सगल्या वेवसायीक बोटींक सीआरझॅड – 4 लागू जाता. बोट दर्यादेगे कुशीक दवरून ताचेर हॉटेल चलप, हे बरोबर न्हय असो याचिकादारान दावो केलो.

प्रतिवादी कंपनीक बंदर कप्तान खात्यान सुवात दिल्या. गरजेचीं सगलीं प्रमाणपत्रां आसात. सीआरझॅड कायद्याचें उल्लंघन जायना, असो दावो डेल्टीन कारावेलान केलो. नोंदणी पत्र, बंदर कप्तानाचो हरकत ना दाखलो, राज्य प्रदुशण मंडळाचो ‘कंसेट टु ऑपरेट’ दाखलो डेल्टीन कारावेला कडेन आसलो.

दर्यादेगेच्या पर्यावरणाची जतनाय जावपा खातीर पर्यावरणाक पुरक थारपी कार्यावळींक मान्यताय दिवप हो दर्यादेग नियमन वाठार (सीआरझॅड) अधिसुचोवणे फाटलो हेत आसा. दर्यादेग वाठाराचो उपेग योग्य तरेन जावपाची गरज आसा. दर्यादेगो तशेंच पर्यावरणाचें लुकसाण करपी कार्यावळींक थारो आसपाक जायना. अधिसुचोवणेच्या चौथ्या परिशिश्टांत सीआरझॅड वाठारांत परवानगी मेळप शक्य आशिल्ल्या कार्यावळींचो उल्लेख आसा. जेटी, बंंदराची गरज आसल्यार सीआरझॅडची मान्यताय गरजेची. डेल्टीन कारावेला फ्लोटेल ह्याच गटांत येता असो उल्लेख आदेशांत आसा.

ह्याच उल्लेखाचेर बोट दवरून याचिकादारान जीसीझॅडएमक अवमान याचिकेची नोटीस धाडल्या.