सावर्शें पुलाचें काम पुराय:तो उक्तो करपाची मागणी: तात्पुरतो रस्तो येरादारी खातीर धोक्याचो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वाळपय, प्रतिनिधी: भिंरोडा पंचायत वाठारांतल्या सावर्शे हांगा बांदपी पुलाचें काम रोखडेंच पुराय जालां. मात हांगचो तात्पुरतो रस्तो सामको धोको निर्माण करता. पुलाचें काम पुराय जाल्ल्यान हो पूल येरादारी खातीर उक्तो करचो अशी मागणी नागरिकांनी केल्या.

हे विशीं चड म्हायती प्रमाण, भिरोंडा पंचायत वाठारांतल्या सावर्शे हांगचो पूल सामको मोडपाक पाविल्लो. ताका लागून हांगा नवो पूल उबारपाची मागणी थळावे करताले. ह्या रस्त्यावयल्यान येरादारी चालूच आसता. वाळपय-फोंडें मार्गा वयल्यान येरादारी करतना चालक ह्याच पुलाचो वापर करतात. ताका लागून मोडपाक पाविल्ल्या पुलाच्या जाग्यार नवो पूल उबारपाची मागणी सरकारान मान्य केली. तीन म्हयन्यां पयलीं ह्या कामाचो शुभारंभ थळावी आमदार डॉ. देविया राणे हांणी केलो. उपरांत हो पूल बांदपाक सुरवात केली. सध्या ह्या पुलाचें काम पुराय जाल्ल्यांत जमा आसा. मात हो पूल नागरिकां खातीर आजूनय उक्तो करूंक ना.

सध्या पावस सुरू जाला. पुलाच्या बांदकामाक लागून नागरिकांची वेवस्था करपा खातीर उबलब्ध केल्लो बगल रस्तो धोको निर्माण करता. खासा करून दुचाकी वाहन चालकां खातीर हो रस्तो धोक्याचो जाला. ताका लागून नवो पूल नागरिकां खातीर बेगिनूच उक्तो करचो अशी मागणी रस्त्या वयल्यान येरादारी करपी चालक आनी प्रवाशांनी केल्या.