सातवेच्या विद्यार्थ्यांक ख्यास्त म्हणून मैदानाक फेरयो मारपाक  लायल्यो सांगे मिरेकल्स हायस्कूल शिक्षकाचो प्रतापः कारवायेची पालकांची मागणी 

सांगें भलायकी केंद्रात दाखल केल्लो एक विद्यार्थी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
सांगेः वर्गांत बोवाळ करतात म्हणून सांगें मिरेकल्स हायस्कूलांत सातवे यत्तेंत शिकपी 45 विद्यार्थ्यांक भर वतांत खेळां मैदानात फेरयो मारपाची  खास्य एका शिक्षकान दिली. हाका लागून कांय विद्यार्थ्यांक ओंकारी आयल्यो आनी कांय जाणांक स्वास  घेवपाक त्रास  जावपाक लागलो. एकल्याक सांगे भलायकी केंद्रांत उपचारा खातीर दाखल करचें पडलें. पालकांनी  हे गजालीची गंभीर दखल घेवन संबंदीत शिक्षकाचेर कारवाय करपाची मागणी केल्या.
मेळिल्ले म्हायती प्रमाण किगन गोम्स हो शिक्षक सकालीं णवे यत्तेचो वर्ग घेतलो. कुशीक आशिल्ल्या सातवे यत्तेंच्या वर्गांतले विद्यार्थ्यांचो चलिल्लो बोवाळ आयकूत तो तिडकलो आनी फाटलो फुडलो विचार करनास्तना ताणे कांय विद्यार्थ्यांक मारपेट करून खास्य म्हणून सगल्या विद्यार्थ्यांक आपलो तास सोपमेरेन खेळां मैदाना सरभोंवतणी फेरयो मारपाक सांगलें. ह्या विद्यार्थ्यांचेर नदर  दवोपपाक गोम्स दुसऱ्या एका शिक्षकाक सांगले. विशेश म्हणल्यार विद्यार्थ्यांक दिल्ले हे ख्यास्तेची म्हायती मुख्याध्यापक पिलास्टो कार्दोज वा हेर शिक्षकांक नाशिल्ली.
किगन गोम्स व्हो शिक्षक तापट आनी ताका रोकडीच तिडक येता अशें कांय विद्यार्थ्यांनी सांगले. विद्यार्थ्यांनी बोवाळ केल्यार तांकां ख्यास्त करपाक कांय मर्यादा आसता. तांकां भर वतात मैदानाक फेरयो मारपाक लावपाची ख्यास्त करप हें सारकें न्हय. हे खातीर संबंदीत शिक्षकाचेर कारवाय करप  गरजेचें आसा असें थळावो नगरसेवक मॅश्यु डिकॉस्ता हाणे सांगलें. आपलो चलो फेनबील हाका वतांत फेरयो मारपाक लायिल्ल्यान ताकां घुंवळ आयली आनी स्वास घेवपाक त्रास जावपाक लागले. ताका लागून ताका सांगें भलायकी केंद्रांत व्हरचो पडलो अशें केजमिरा डायस हिणे सांगले.
मजगतीं, मुख्याध्यापक पिलास्टो कार्दोज हांचे कडेन चवकशी केली तेन्ना तांणी ख्यास्त करपाचो व्हो प्रकार सारको न्हय आनी तांची आपूण चवकशी करतलों अशें सांगलें. किगन गोम्स हांणे आपली चूक जाली आनी परत ती केन्ना करचो ना, अशें सांगे पुलीस स्टेशनांत बरोवन दिलां.