सांवड्ड्यां गृहनिर्माण प्रकल्पाक खर विरोध

पत्रकार परिशदेक हाजीर राविल्ले प्रकल्पाक विरोध करपी बागवाडो सांवड्डेंचे लोक. (संदीप मापारी)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

रस्त्याचेर देंवपाची थळाव्या लोकांची शिटकावणीः रस्त्याची मागणी कायम

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

सांगें: गोंयचें मळ बागवाडो सांवड्डेंच्या लोकांनी गृहनिर्माण प्रकल्पाक खर विरोध केला. तशेंच वेळ आयलो जाल्यार रस्त्यार देंवतले अशी शिटकावणी दिल्या.

ही जमीन म्हणल्यार एका तेंपा वयली शेतजमीन. तिचो मूळ धनी कोण तो अजून मेरेन कोणाक खबर ना. आमकां खबर आसा ते प्रमाण, ही भाटकाराची जमीन जी भेट म्हूण दिल्ली ती सध्या शैलेश सांवड्डेंकार हांचे कडेन आयल्या. शैलेश सांवड्डेंकार हे जमनीर प्रकल्प हाडपाक सोदतालो. त्या वेळार 6 मिटर रस्तो सोडपाक तांणी मान्यताय दिल्ली. ह्या वाठारांत परंपरीक राखण देवाची सासाय आसा. तेच खातीर देवकार्याक सुवात सोडटलो, अशी मुळावी उलोवणी जाल्ली. ह्या वेळार तेन्नाचे सरपंच संदीप पावसकार तशेंच हेर प्रतिनिधी हाजीर आशिल्ले. आमच्यो सगळ्यो मागण्यो मान्य केल्ल्यो. त्यो मागण्यो पुराय जातल्यो हे आशेर आमी राविल्ले, अशें विठ्ठल सावंत आवदियेकार हांणी सांवड्ड्यां घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत सांगलें.

ह्या वेळार पंच सिद्धी संदीप पावसकार, बाबुराव आनंद नायक, अमय नायक, अक्षया गावणेंकार, दिलीप नायक, आदले पंच गजानन नायक, अनय महाले कुडतरकार, सुभाष नायक, सुलोचना बांदोडकार, सच्चीत नायक आनी गांवचे हेर लोक हाजीर आशिल्ले.

चवथी कडेन हे जमनीचो वेव्हार जाला अशें आमी आयकलां. ही जमीन शैलेश सांवड्डेंकार हांचे कडल्यान उद्देजक राजेंद्र नायक हांणी विकती घेतल्या. हे जमनीचेर गृहनिर्माण (मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट) उबारूंक सोदता. 6 हजार चौखण मिटर सुवातेंत हो प्रकल्प उबो जातलो. ह्या प्रकल्पांत ताणें रस्तो दाखोवंक ना. राजेंद्र नायक हांणी पंचायती कडेन ताका दिल्ली मान्यताय मागली. ते उपरांत ताणें पंचायती कडल्यान प्रकल्पा खातीर मान्यताय मेळयली. हे परवानगेक आमी हरकत घेतली. ताचेर ‘नोटेड’ अशें बरयिल्लें आसतनाय तो प्रकल्प सचिवान सय करून मंजूर केला, अशें आवदियेंकार हांणी सांगलें.

पंचायत मंडळाक विस्वासांत घेवन आमी एक थाराव घेतिल्लो. पंचायत मंडळान ताका सध्या तरी ते जमनीचेर कांयच करूं नाका अशें सांगिल्लें. आमी लोकांच्यो समस्या पयलीं सोडयतात आनी उपरांत मुखार कशें वचपाचें तें थारायतात, अशेंय सांगिल्लें. तरी आसतनाय ताचे मनीस जेन्ना गेट घालपा खातीर आयिल्ले तेन्ना लोकांनी तांकां विरोध केल्लो. आमकां रस्तो जाय, इतलीच आमची मागणी आसा. आरटीआय खाला आनी प्रकल्पाचो प्लॅन मेळयला. ताचेर आमचो अभ्यास चालू आसा. आमकां जर अशेच त्रास दिवपाक लागले जाल्यार आमी रस्त्याचेर देंवतले, अशी शिटकावणी आवदियेंकार हांणी दिल्या. थळाव्या लोकांक त्रास जाता, ती उदरगत आमकां नाका. तेन्नाच्या पंचायत मंडळान लोकांचें म्हणणें कितें आसा, तें आयकून घेवपाक जाय आशिल्लें. सध्याचें पंचायत मंडळ थळाव्या लोकां वांगडा आसा, अशें पंच सिद्धी पावसकार हांणी सांगलें.