‘सर्वोच्च’ संयमूय सुटत चल्ला !

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

महाराष्ट्र आसूं वा गोंय, विधानसभा सभापतींक सर्वोच्च न्यायालयाचो एकूण रोख वळखूनच मुखार वचचें पडटलें.

आमदार अपात्रताय प्रकरणांतल्या याचिकांचेर ताकतिकेन निर्णय घेवपाचें सोडून वर्साचींवर्सां वेळ काडपाचें धोरण आपणायत सरकार पक्षाच्या सोयी प्रमाण मार्ग आपणावपाचे जे प्रकार सुरू आसात ताका केन्ना तरी खीळ बसपाची गरज आशिल्ली. पूण विधीमंडळाची श्रेश्ठताय विचारांत घेवन अशें कांय हालींच्या काळांत घडूंक शकतलें हाचो विचार कोणेय करपाचो प्रस्नूच उपस्थीत जायनाशिल्लो. खरें म्हणल्यार विधीमंडळ आनी न्यायमंडळ हांचे मदल्या संघर्शाक लागून अशी प्रकरणां आलटून-पालटून एकामेकां कडेन पडून उपरांतूच इतलो काळ वतालो की प्रत्यक्ष निवाडो जाहीर जाय मेरेन तो कोणाचेय वटेन लागलो जाल्यार लेगीत राजकी स्थितींत कसलोच फरक पडपाची अपेक्षा कोणाकूच करूंक येवची ना. नव्यान वेंचणुको जाहीर जावपाच्या कांय काळा आदीं जर अशा याचिकांचेर निवाडो जालोच आनी समजा याचिकादाराचे वटेनूच तो दिलो, जाल्यार अर्जदारान जे खातीर सगलो अट्टहास केल्लो तातूंतलो वारोच परतून गेल्लो आसता. गोंया खातीर तरी हे विशीं नवे अशें कांयच म्हणूंक येवचें ना. पक्षांतर विरोधी कायद्याच्या धाव्या परिशिश्टांतले तरतुदीची धींड गोंयांत जितली काडली तितली आनीक खंयच काडिल्ली दिसली ना, आनी तातूंत अजून खंडूय पडिल्लो ना. भाजपांत प्रवेश केल्ल्या आठ काँग्रेस आमदारांचें प्रकरण ताजें आसून लेगीत वर्सभरांत सभापतीं कडेन ताचे आड दाखल केल्ली याचिका अजून लेगीत धुल्ल खायत पडल्या. सर्वोच्च न्यायालयान हालींच दिल्ल्या निर्देशाक लागून घडये फुडल्या कांय दिसांनी हे याचिकेचेर सांचिल्ली धुल्ल कुशीक काडपाचें काम मात जावंक शकता.
आमदार अपात्रताय प्रकरणांतल्या याचिकांचेर निर्णय घेवपा खातीर सभापतीं कडल्यान जो कळाव जायत आसा ताची गंभीर दखल सर्वोच्च न्यायालयान आतां घेतिल्ली दिसता. सर्वोच्च न्यायालयाचोय संयम आतां सुटत चलिल्ल्याचें दोन ताज्या प्रकरणांतल्यान दिसून येता. महाराष्ट्र राज्य विधानसभेचे सभापती राहूल नार्वेंकार जाल्यार गोंय राज्य विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकार हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या रडाराचेर आशिल्ल्याचेंच चित्र मुखार आयलां. महाराष्ट्र आसूं वा गोंय. दोनूय राज्यांच्या विधानसभा सभापतींक आतां आमदार अपात्रताय याचिका प्रकरणांत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशां कडेन आडनदर करप परवडटलें अशें दिसना. गोंयांत फाटल्या वर्सा 22 सप्टेंबर दिसा काँग्रेसींतल्यान भाजपांत पक्षांतर केल्ल्या आठ आमदारां सयत सभापती रमेश तवडकार हांकां सर्वोच्च न्यायालयान नोटिसो दिल्ल्यो आसून डिसेंबराच्या पयल्या सप्तका मेरेन आपलो पक्ष मांडपाचे निर्देश दिल्यात. काँग्रेसीचे मायकल लोबो, दिगंबर कामत अशा आठ आमदारांनी पक्षांतर करून सत्ताधारी भाजपांत प्रवेश केल्लो. आनी पक्षांतर विरोधी कायद्या खाला हे सगले आमदार आपत्र थारतात असो दावो करून काँग्रेसीचे आदले प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकार हांणी तांचे आड अपात्रताय याचिका सभापतीं कडेन दाखल केल्ली. पूण अजापाची गजाल म्हणल्यार ह्या आमदारांक अजून नोटिसो दिल्ल्यो नात असो अर्जदाराचो दावो आसा. 2 मे 2023 दिसा उच्च न्यायालयान सभापतीक ह्या याचिकांचेर तीन म्हयन्यां भितर निर्णय घेवचो पडटलो असो निर्देश दिल्लो. तरी लेगीत ही याचिका मात्शी लेगीत मुखार वचूंक नाशिल्ल्यान याचिकादारान सर्वोच्च न्यायालयांत हें प्रकरण व्हेलें. आतां सभापतीक तांचे नोटिसेक जाप दिवची पडटली.
गोंयांतल्या सत्ता सघर्शांत भाजपान काँग्रेसीचे आठ आमदार फोडले उपरांतची राजकी स्थिती अजून कायम आसा. जाल्यार महाराष्ट्रांत सत्ते खातीर जाल्ल्या आमदार फोडाफोडीच्या प्रकरणाक सद्या वेगळेंच पूण गंभीर अशें मोडण मेळ्ळां. महाराष्ट्र राज्य विधानसभेचे नवे सभापती राहूल नार्वेंकार हांकां हाची बरीच झळ पाविल्ली आसून सर्वोच्च न्यायालयाचे वक्रनदरेक सामकार वचपाची वेळ तांचेर आयल्या. सर्वोच्च न्यायालयान गोंय वा महाराष्ट्रांतल्या आमदार अपात्रताय प्रकरणांत जो वेगळोच रोख दाखयला तो पळयत जाल्यार हातूंतल्यान विधीमंडळ आनी न्यायमंडळ हांचे मदलो पोरणो संघर्श नव्यान वयर सरचो ना मूं? अशेंय घटनातज्ञांक दिसूंक लागलां. महाराष्ट्रांतल्या सत्ता संघर्शांत शिवसेनेंत फूट पाडून एकनाथ शिंदे हांच्या गटांतल्या आमदारांनी खरी शिवसेना आमचीच आशिल्ल्याचो दावो करून भाजपाक तेंको दिलो. ठाकरे गटान शिंदे सयत कांय आमदारांक अपात्र थारावपाचे केल्ले याचिकेचेर निवाडो दिवपाची जापसालदारकी सर्वोच्च न्यायालयान सोंपयिल्ली आसून लेगीत तीन म्हयन्यांत अजून ताचेर निर्णय घेवंक नाशिल्ल्यान सभापतीक खर उतरांनी शिटकावणी दिवन खंडपिठान कळाव करिनासतना निवाडो दिवपाचो आदेश तर दिलाच, पूण तेच बरोबर आमकां अदीक खर जावपाक भाग पाडचे न्हय अशी ताकिदूच अप्रत्यक्ष रितीन दिल्या. विशिश्ठ कालावधींत निवाडो दिवपाचो आदेश दिवपाचो वेळ आमचेर हाडूं नाकात अशेंच सर्वोच्च न्यायालयान सभापती राहूल नार्वेंकार हांकां सुनायलां. आतां अशे वाद भारतीय लोकशाये खातीर नवे नासले तरी सर्वोच्च न्यायालयाचो सद्याचो रोख निश्चितूच वेगळें कितें तरी संकेत दितात.
विधीमंडळ, न्यायमंडळ आनी कार्यकारी मंडळ हे राज्यघटनेचे तीन मुखेल स्तंभ आशिल्ल्याचें मानतात, आनी हातूंतले दरेक स्तंभाचे स्वताचे अशे विशिश्ठ अधिकार आसात. एकामेकांच्या अधिकारांत तांणी हस्तक्षेप वा ढवळाढवळ न करपाचेय भारतीय घटनेन सुचीत केलां. अशा वेळार सर्वोच्च न्यायालयान महाराष्ट्र आनी गोंयांतल्या सत्ता संघर्शांतल्यान निर्माण जाल्ल्या वादांतल्यान विधानसभा सभापतींक समज दिवप म्हणल्यार सर्वोच्च न्यायालयान एक पावल मुखार घालां असो समज निर्माण जायत जाल्यार ताचें अजाप दिसपाक नाका. न्यायालय श्रेश्ठ काय विधीमंडळ श्रेश्ठ ह्या पोरण्या वादाचेर अजून मेरेन तरी उपाय आयिल्लो नासलो तरी ह्या दोनूय स्तभांनी आपल्या मर्यादेंतूच कार्यरत रावचें हेंच अपेक्षीत आसता. महाराष्ट्रांतल्या सत्ता संघर्शांत निमाणो निकाल दितना आमदार अपात्रतायेचे सगले अधिकार निमाणें विधानसभा सभापतींक दिवन सर्वोच्च न्यायालयान त्या पदाची बाजू राखून दवरिल्ली हेंवूय मान्य करचेंच पडटलें. पूण सभापती निर्णय दिवपाक वेळ कडपाचें धोरण आपणायत आशिल्ल्याचें स्पश्टपणान दिसून आयलें काय कोण जाणा, खंडपिठान सभापतींक खर उतरांनी शिटकायलां. घटनेची राखण करप हीच सर्वोच्च न्यायालयाची भुमिका आसूंक शकता आनी घटनात्मक नदरेंतल्यानूच तसो निर्देश दिल्ल्याचेंय मानूंक येतलें. विधानसभा सभापतींक अशा बाबतींत निर्णय घेवपा खातीर अक्षम्य कसो कळाव जावप सर्वोच्च न्यायालयाकूय मान्य नाशिल्ल्याचेंच हातूंतल्यान सुचीत जालां. आनी ताचे पसून योग्य तो बोध घेवनूच तांकां अशा प्रकरणांत काम करचें पडटलें. महाराष्ट्र आसूं वा गोंय, विधानसभा सभापतींक सर्वोच्च न्यायालयाचो एकूण रोख वळखूनच मुखार वचचें पडटलें. आमदार अपात्रताय प्रकरणांत तीन म्हयन्या भितर निकाल दिवचो असो आदेशूय हाचे आदीं सर्वोच्च न्यायालयान दिला हाचो उगडासूय सभापतींक दवरचो पडटलो. वर्साचींवर्सां हाचे मुखार अशीं प्रकरणां धुल्ल खायत पडचीं नात अशी आस्त याचिकादारूय बाळगूंक शकतले.

वामन प्रभू
9823196359