सर्वणा बेकायदो दोंगर कांपणी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पंचायती वतीन गंभीर दखलः दिवचल पुलिशेंत गुन्यांव नोंद

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

दिवचलः कारापूर सर्वण पंचायतींतल्या वाठादेव प्रभाग 11 त बेकायदो तरेन केल्ले दोंगर कापणीची गंभीर दखल कारापूर सर्वण पंचायतीन घेतल्या. हे संबंदांत संबंदीत खात्या कडेन कागाल केल्या. ह्या प्रकरणांत दिवचल पुलीस स्टेशनार नगरनियोजन खात्याचे कागाळे वयल्यान गुन्यांव नोंद केला.

वाठादेव सर्वणां व्हड प्रमाणांत दोंगर कापणी जाल्ल्याचें प्रकरण उजवाडाक येताच सरपंच दत्तप्रसाद खारकांडे हांणी संबंदीत खात्यांक तत्काळ पत्रां बरोवन पळोवणी केल्ली. हे पळोवणेंत बेकायदो तरेन दोंगर कापणी जाल्ल्याचें नदरेक आयिल्लें. ते प्रमाण नगरनियोजन खात्यान अहवाल सादर केल्लो.

कारापूर सर्वणच्या सर्व्हे नं 160/0 त प्लॉट केल्यात. थंय लोकांनी बेकायदो घरांय बांदल्यांत. ह्या घरांक गरजेचो आशिल्लो रस्तो करचे खातीर दोंगर कापला. ह्या कामांत सरपंच आनी पंचायतीचें नांव घेवन बेकायदो तरेन काम चालू दवरिल्लें. ही गजाल लक्षांत येताच सरपंच दत्तप्रसाद खारकांडे हांणी या प्रकारा आड कारवाय केली.

जोडपळोवणे उपरांत सरपंचान नगरनियोजन खातें आनी हेरांचो अहवाल घेवन दिवचल पुलीस स्टेशनार दोंगर कापणी करप्या आड कागाळ नोंद केल्ली. तशेंच दिवचल नगरनियोजन कार्यालयाचे ड्राप्टमन कनिश्ठ 2 अधिकारी संयोग भगत हींय दिवचल पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्ली. त्या आदारान दिवचल पुलिसांनी ह्या प्रकरणांत गुन्यांव नोंद केला.

दिवचल म्हालांतल्या तिनूय मतदारसंघांतल्या कांय पंचायतींनी व्हड प्रमाणांत बेकायदो प्लॉट करप, रस्तो करचे खातीर दोंगर कापणी करप बिनधास्तपणान चालू आसा. कारापूर सर्वणा वरीच लाटंबार्से, मयें, वन म्हावळींगे, कुडचिरें अश्या पंचायत वाठारांत कांय सरकारी जमनीर, नो डॅव्हलॉपमेंट झोन, खाजगी रान संरक्षीत विभाग अश्या जमनींचेर बिनधास्त तरेन प्लॉट करून रस्तो करपाक दोंगर कापणीचे प्रकार चालू आसात. कांय प्रकरणांनी सरकारी यंत्रणे कडेन कागाळी पडून आसात, पूण कारवाय शुन्य. अश्या प्रकरणांचेर चवकशी आनी कारवाय  जावची, अशी थळाव्या वाठारांतल्यान नेटाची मागणी जाता.