सरस्वतीचे सेवक : आर्सेकार सर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

राजेश गोपी आर्सेकार सर स्वता बऱ्यांतले बरें खेळगडे जावन आसात. तांच्या सेवा निवृत्तीचे निमतान शिक्षण मळावयल्या गडगंज अश्या तांच्या अणभवाक जाणा जावन घेवपाचो हो बारीकसो यत्न.

कवळेंच्या सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालयांत सातत्यान जिणेंतली तिशेक वर्सा विद्यादान करून सरस्वतीचे सेवक जावपाचे भाग्य जांकां लाबले अशें शिक्षक म्हळ्यार राजेश गोपी आर्सेकार सर. कवळ्यां हीं तांची कर्मभूंय. शिक्षणिक मळार तांणी वावर करपाक सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालयांतल्यान सुरवात केल्ली. अंदू वर्सा ह्या ऑक्टोबरांत तें सेवानिवृत्त जातात. विद्यालयात वाणिज्य फांट्यांतल्यान शिकयताना खेळा मळारूय तांणी म्हत्वाचे योगदान दिला. तें स्वता बऱ्यांतले बरें खेळगडे जावन आसात. तांच्या सेवा निवृत्तीचे निमतान शिक्षण मळावयल्या गडगंज अश्या तांच्या अणभवाक जाणा जावन घेवपाचो हो बारीकसो यत्न.

आदरणीय सर राजेश गोपी आर्सेकार हांचो जल्म 26 ऑक्टोबर 1963 दिसा जाल्लो. तें कोंबवाडा मडगाव हांगासल्लें. संयुक्त कुटुंबांत तांचे भुरगेंपण घरच्यांच्या सांगांतांत हांसत खेळत फुडें सरलें. मडगांवां महिला नूतन विद्यालयांतल्यान 1980 त तांचे माध्यमिक जाल्यार 1982 त तांणी दामोदर उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या वाणिज्य फांट्यांतल्यान शिक्षण पुराय केलें. मुखार दामोदर म्हाविद्यालय मडगाव हांगासर वाणिज्य विशयांत पदवी मेरेनचे आनी ताच्या उपरांत पदव्युत्तर एम.कॉम. मेरेनचे शिक्षण घेतलें.  शिक्षणशास्त्रांत बी.एड. आनी एम.पी.एड. ह्योवूय पदव्यो तांच्या शिक्षणाच्या जोडीक आसात.

सुरवेक तीन- चार वर्सा एल.डी.सी. म्हूण नोकरी करून उपरांत 1993 त तांणी सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय कवळे हांगा शिकोवपाक सुरवात केली. वाणिज्य फांट्यांत वेवसाय अभ्यास  हो विशय तें शिकयतात. तांची शिकोवपाची खाशेली तरां आनी तांणी विद्यार्थ्या कडल्यान करून घेतिल्ली परीक्षेची तयारी हाकाच लागून चडानचड वेळा गोंय शालांत महामंडळाच्या बारावीचे परीक्षेंत तांणी शिकयल्ल्या विशयांत भुरग्यांनी शंभर टक्के निकाल हाडला. तशेंच भुरग्यांनी तांच्या विशयांत सर्वोच्च गूण घेवन राज्य पांवड्यार शैक्षणिक मळार नांव वयर काडला. ह्या येसाचें श्रेय तें भुरग्यांच्याय अभ्यासाक दितात. शिक्षकाचो वावर म्हत्वाचो आसाच, पूण ताच्याय चड म्हत्वाचे भुरग्यांनी लक्ष दिवन शिकप अशें तांचें मानप आसा. देखून आपूण शिक्षक म्हूण आपली भूमिका साकारताना 100 टक्के दिवपाचो येत्न केला अशेंय तें म्हणटात. आर्सेकार सर हांणी भुरग्यांक बरें रितीन शिकयतना मुखावयली वाट दाखोवन दिल्या. तांची वर्गकूड फकत अभ्यासक्रमाक चिकटून रावनासतना हेर वाणिज्य मळा वयलीं आव्हानां आनी संशोधन अभ्यास हाचे मेरेन पावताली हें नोंद करपा सारकें. शिक्षकाची तुळा आमी मातयेची मडकी करपी कुंभारा कडेन करतात. पूण फकत मडकेक आकार दिलो म्हूण कुंभाराचो वावर सोंपना. मुखार वचून बाजारांत व्हरून तें मडकेक विकसर ताची जापसालदारकी आसता. हीच देख आर्सेकार सरांच्या बाबतींत दिल्यार तीं अतिताय थारची न्हय. कारण विद्यार्थ्यांक जिवीतांत तांचे करीयरांत सक्षमपणान उबें रावपाक आदार दिवपी शिक्षण तांणी दिला.

जसो विद्यार्थी हो एकदा विद्यार्थी जाले उपरांत जिवीताचे निमणे मेरेन कितें ना कितें शिकत आसता. तेचवरी शिक्षकाचेंय. शिक्षणाची जापसालदारकी सदांच ताच्या खांद्यार आसता जरीय तो सेवानिवृत्त जालो तरीय. आर्सेकार सर हेंवूय विद्यार्थ्याक विद्यादानाची सेवा दिवपाक सदांत कार्यरत आसतले अशें तें मुद्दाम सांगतात. अभ्यासाच्या विशयांत कसलीय मजत जाय आसल्यार आपूण ती करपाचो पुरायपणान येत्न करतलो अशें तें म्हणटात. सुर्य उदेंतना जसो सुंदर दिसता तसो तो अस्तमतना तितलोच सोबीत दिसता. अशेंच आर्सेकार सरांचे विशीं दिसून येता. सुरवेक तांच्या शिक्षणिक मळा वयल्या वावरांत आशिल्ली जिद्द आनी अभ्यास पुराय विशयाची तयारी आनी आतां तांणी पुंजायल्लो अणभव पुराय बियाणां मुखारूय शिक्षणिक भुंयेर किल्लून व्हड जातलीं, हातूंत मातूय दुबाव ना.

आपले विद्यार्थी शिकून व्हड जावन जेन्ना मोठ्या  मोठ्यापदांचेर काम करतात तेन्ना आपलें वावराचें फळ आपल्याक गाविल्ल्याचें समाधान गावता अशें आर्सेकार सर नमळायेन सांगतात. तांची हीच नमळीकाय तांची प्रतिभा आनीकय तेजस्वी करता. वैयक्तीक तांचे विशी अदीक सांगचें जाल्यार, तांचो सगल्या वांगडा घोळून, मिसळून रावपाचो सभाव हें तांचे गुणविशिश्ट. तांच्या वांगडा शिकोवपी हेर तांचे वांगडी शिक्षक आर्सेकार सरांचे भितर आशिल्ल्या नेतृत्व गुणाची तोखणाय करतात. खंयूय फिल्ड ट्रीपीक वा अभ्यास ट्यूराक गेल्ले कडेन तांच्या भितर आशिल्लो हो गुण अणभवपाक गावतालो अशें तांचे वांगडी शिक्षक म्हणटात. हाचे वयल्यान फकत विद्यार्थ्यां मदींच न्हय जाल्यार शिक्षकां भितरय तांची विशेश सुवात निर्माण जाल्ली पळोवंक गावता.

आर्सेकार सर हांणी शिक्षक म्हूण वावरताना हेर पदभार सांबाळ्यांत. गोंय शालांत मंडळांत ‘बोर्ड ऑफ स्टडीज’ चे वांगडी म्हूण तांणी योगदान दिलां. तेच वरीं ‘एक्झामीनर’, ‘मोडरेटर’, ‘चीफ मोडरेटर’, ‘पेपर सेटर’ आदी म्हत्वाच्या पदांचेर तांणी वावर केला. अशें साबार कडेन आपली सेवा दितना तांकां खूब पुरस्कार लाबल्यांत. राजहंस संस्थेन तांकां खासा करून तांच्या शालांत मंडळाच्या परिक्षेत मेळिल्ल्या येसा खातीर भोवमानला. विद्यालयाच्या प्राचार्य पदाचो पदभार सांबाळपाची संद तांच्या मेरेन आयिल्ली. पूण तांणी आपूण शिक्षक म्हूणून रावपांतूच धादोसकाय मानली. इतले सगलें गिन्यान संचित तांच्या जोडीक आसा तरीय तांच्या मनांत आनीकय संशोधन अभ्यासाची इत्सा आशिल्ल्याचे तें उलोवन दाखयतात. आपली ही इत्सा आता आपल्या विद्यार्थ्यांनी पुराय करची हो हांवेस ते दवरतात. शिक्षणाच्या मळार आयज संशोधन अभ्यास जावपाची चड गरज आसा अशें मत परगटायताना विद्यार्थ्यांनी वाणिज्य विशयांत पीएचडी मेरेनचो अभ्यास पुराय करचो आनी चडानचड शिकून व्हड जावचें अशी तांची इत्सा ते परगटायतात. गिन्यान देवतेची, सरस्वतीची सेवा चालूच आसतली. जमता तशें जाता तशें आपल्या वावरांतल्यान फुल फुलाची पाकळी आपूण गिन्यान शारदेक ओंपतलो असो उमाळो आर्सेकार सर सेवा निवृत्त जावपाचे आपले फाटभुंयेर व्यक्त करतात. तांकां फुडले जिणेंत बरें आरोग्य आनी सुखी जीण लाबूं हेंच शारदे कडेन मागणे.

गौरांग गोकुळदास नायक

8975081363