सरळ क्वॉर्टरींत सुवात मेळोवपाक भारताक अपेस

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

येजमान भारतान संवसारीक हॉकी सर्तीचे आपले निमाण गट पांवड्या वयले मॅचींत वेल्साक 4-2 अशा गोल फरकांनी हारयलो. भुवनेश्वराच्या कलिंगा स्टेडियमाचेर जाल्ले मॅचींत भारता वतीन आकाशदीप सिंगान दोन जाल्यार शमशेर सिंग आनी हरमनप्रीत सिंग हांणी दरेकी एक गोल केलो.

ह्या जैता उपरांत लेगीत भारताक थेट क्वॉर्टरफायनलींत सुवात मेळूंक ना. भारताक आतां क्रॉसओव्हर मॅच खेळची पडटली. हातूंत जैत जोडल्यार ताची क्वॉर्टरफायनलींत पावपाची आस्त जिवी उरतली.

भारत डी गटांत इंग्लंडा उपरांत दुसरे सुवातेर उरलो. भारताची क्रॉसओव्हर मॅच 22 जानेवारीक सी गटांत तिसरे सुवातेर उरिल्ल्या न्युझिलॅण्ड पंगडा आड जातली. तातूंत जैत जोडलें जाल्यार भारत क्वॉर्टरफायनलींत बी गटांत पयले सुवातेर आशिल्ल्या पंगडा आड खेळटलो. इंग्लंडान मात थेट क्वॉर्टरफायनलींत सुवात मेळयली.

मॅचीचे सुरवाती सावन भारतान प्रतिस्पर्धी वेल्साच्या गोलपोस्टाचेर आपलो शेक दवरलो. पूण, येस मेळूंक ना. पयल्या क्वॉर्टराच्या अखेरच्या मिनटाक भारताक दोन संदी फावो जाल्ल्यो. पूण, वेल्साच्या गोलकीपरान दोनूय खेपे उत्कृश्ट रितीन गोलपोस्टाची राखण केली.

भारतान दुसऱ्या क्वॉर्टरांत हल्ले केले. हाचो फायदो ताका 17व्या मिनटाक जालो. ताका पॅनल्टी कॉर्नर मेळ्ळो. पूण, गोल जालो ना. कांय मिनटां उपरांत म्हणल्यार 21व्या मिनटाक खातें उगडपाचो आनीक एक संद फावो जाली. पूण, भारताचे ड्रॅग फ्लिकर परतून अपेशी थारले. पूण, बॉल गोलकीपरा कडल्यान डिफ्लेक्ट जावन शमशेरा कडेन गेलो. हे खेपे शमशेरान कसलीच चूक केली ना. ताणें गोल करून भारताचें खातें उगडलें.

तिसऱ्या क्वॉर्टरांत वेल्सान जबरदस्त पुनरागमन केलें. ह्या क्वॉर्टरांत भारतान एक गोल करून 2-0 अशी आघाडी घेतिल्ली. आकाशदीप सिंगान मनदीप सिंगाच्या पासाचेर गोल केलो. दोन गोलांनी फाटीं पडून लेगीत वेल्सान हार मानूंक ना. ताणें 42व्या आनी 44व्या मिनटाक गोल करून बरोबरी सादली. पयलो गोल गॅरेथ फर्लांगान आनी दुसरो गोल जॅकब ड्रॅपरान केलो.

चवथ्या क्वॉर्टराचे सुरवातीकूच आकाशदीप सिंगान गोल करून भारताक 3-2 असो मुखार व्हेलो. कांय वगत ह्याच स्कोराचेर मॅच मुखार गेली. 55व्या मिनटाक रुपर्ट शिपर्लीक ग्रीन कार्ड मेळ्ळें. निमाणी सिटी वाजपाक कांय खीण बाकी आसतना भारताक पॅनल्टी कॉर्नर मेळ्ळो. हे खेपे मुखेली हरमनप्रीत सिंगान गोल करून भारताक 4-2 फरकान जैत मेळोवन दिलें.