सरकारी नोकरभरतीची जायरात 15 नोव्हेंबर मेरेन

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

-मुख्यमंत्र्यांची म्हायती, कर्मचारी भरती आयोगा वरवीं तयारी पूर्ण

पणजी : राज्य कर्मचारी भरती आयोगा वरवीं भरपी सरकारी पदांची जायरात 15 नोव्हेंबर मेरेन प्रसिद्ध जातली. भरती प्रक्रियेची तयारी आयोगान पुराय केल्या, अशी म्हायती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली.

8 जानेवारी 2022 मेरेन ज्या सरकारी खात्यां कडल्यान नोकर भरतीच्यो जायराती जाल्ल्यो, त्या त्या खात्यांक नोकरभरती प्रकिया पूर्ण करपाक सरकारान तीन म्हयन्यांनी मुजत दिल्ली. ही मुजत पुराय जाले उपरांत जायरात प्रसिद्ध जातली. ते उपरांत टप्याटप्प्यान भरती प्रक्रिया सुरू जातली, अशें मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हांणी नमूद केले.

फाटल्या कांय वर्सांत सरकारान इकरा हजारा वयर चड नोकऱ्यांची पदां मंजूर केल्यात. तातूंतली सुमार पांच हजारांच्या वयर पदां भरल्यात. 2019 त कर्मचारी भरती आयोग स्थापन केले उपरांत सरकारी नोकरभरती परस्पर खात्यांनी करची न्हय, अशें थारिल्ले. पूण 2022 च्या वेंचणुके पयलीं कायद्यांतले तरतुदी सदळ करून खात्यां वरवीं नोकरभरती जाली. उपरांत 8 जानेवारी 2022 मेरेन ज्या सरकारी खात्यां कडल्यान नोकर भरतीच्यो जायराती प्रसिद्ध जाल्ल्यो, त्या खात्यांक ऑगस्टाच्या अखेर मेरेन नोकरभरती प्रक्रिया पुराय करपा खातीर तजवीज करून दिल्ली. ते उपरांतची पदां आयोगा वरवीं भरपाचो निर्णय घेतलो.

मजगतीं, सरकारी नोकरभरतींत मोट्या प्रमाणांत भ्रश्टाचार जायत आशिल्ल्याच्यो कागाळी फाटल्या कांय वर्सा पसून राज्यांत वाडिल्ल्यो. सरकारांतले कांय मंत्री तशेंच आमदारांनीय हे विशीं जाहीर आरोप केल्ले. तशेंच सरकारी नोकरी खातीर नागरीक मंत्री, आमदारांच्या घरा मुखार रांकोय लायताले. ताका लागून पात्र उमेदवारांचेर अन्याय जातालो. हाची दखल घेवन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी कर्मचारी भरती आयोग स्थापन करून सरकारी नोकऱ्यांची पदां आयोगा वरवींच भरपाचो निर्णय घेतलो. उपरांत 1 जून 2023 दिसा आयोगाचे नेम अधिसुचीत करपा वांगडाच वेबसायटीचेय लोकार्पण केल्ले. आतां 15 नोव्हेंबर मेरेन पयलीं जायरात प्रसिद्ध जावन सरकारी खात्यांतली नोकरभरती सुरू जातली. सध्या सरकारी खात्यांनी ज्या रित्या पदांची म्हायती आयोगाक सादर केल्या, ती पदां सुविधांचो विचार करून टप्याटप्प्यान भरतले. नेमा प्रमाण सरकारी खात्यांक जानेवारी म्हयन्यांत रित्या पदांची म्हायती आयोगाक कळोवची पडटली. ताका लागून वेगवेगळ्या पदां खातीर नोकरी भरती सुरू जातली.

हजारांनी जाणांचे सपन जातलें पुराय

सरकारान कर्मचारी भरती आयोगा गांभीर्यान घेतिल्ल्यान 8 जानेवारी 2022 उपरांत सरकारी खात्यां कडल्यान कायमस्वरूपी नोकर भरती जावंक ना. आतां कर्मचारी भरती आयोगा वरवीं जायरात प्रसिद्ध जातली. ताका लागून सरककारी नोकरेची वाट पळोवपी हजारांनी जाणांचें सपन पुराय जातलें.

तीन वांगड्यांच्या आयोगाचेर राज्य सरकारा खातीर लागपी ‘क’ श्रेणींतल्या कर्मचाऱ्यांची भरती करपाचें काम उरतले. राजपत्रीत पदां राज्य लोकसेवा आयोगा वरवींच भरतले. कर्मचारी भरती आयोगा वरवीं कशें पद्दतीन पदां भरतले, हाची म्हायती फुडल्या कांय दिसांत दितले.