सरकारी घर रीण येवजणः फायल मंजुरी खातीर वित्त खात्या कडेन

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फेब्रुवारींत अंमलबजावणी जावपाची शक्यताय

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : उण्या कळंतरान दिवपी सरकारी घर रीण येवजणे विशींची फायल समाज कल्याण खात्यान वित्त खात्याक धाडल्या. हे फायलीक बेगोबेग मंजुरी मेळून फेब्रुवारी पसुनूच ही येवजण चालीक लागपाची शक्यताय आसा.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी फाटल्या अर्थसंकल्पांत गोंयकारां खातीर उण्या कळंतरान सरकारा कडल्यान घर रीण दितलें, अशी घोशणा केल्ली. हे येवजणेची अंमलबजावणी समाज कल्याण खात्या वरवीं करपाचेय निश्चीत जाल्ले. पूण कांय कारणांक लागून येवजणेची अंमलबजावणी जावंक नाशिल्ली.
कांय दिसां पयलीं मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हांणी वित्त खात्याचो नियाळ घेतलो. तातूंत हे येवजणे विशींची हेर प्रक्रिया, नेम, अटी बेगिनांत बेगीन थारावन फेब्रुवारीच्यान येवजणेचो लाव लोकांक दिवपाचे निर्देश तांणी समाज कल्याण आनी वित्त खात्याच्या अधिकाऱ्यांक दिल्ले. ते प्रमाण समाज कल्याण खात्यान हे विशींची फायल मंजुरी खातीर वित्त खात्या कडेन धाडल्या, अशी म्हायती संचालक संध्या कामत हांणी दिली.
येवजणे खाला लोकांक उण्या कळंतरान घर रीण मेळटलें. ताचो व्हड फायदो थळाव्यांक मेळटलो.