सरकारी कार्यालयां सुदारतलीं?

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कामचुकार आनी मनाक येता ते प्रमाण वागपी कर्मचाऱ्यांक ‘सरकारी जांवय/ सुनो’ म्हणपाची प्रथा गोंयांत आसा. उत्तर भारतांत तांकां ‘सरकारी बाबू’ म्हणटात. हे कर्मचारी सगले फायदे घेतात, मात कामाच्या बाबतींत आळस करतात. देश स्वतंत्र जावन 75 वर्सां जावपाक आयलीं तरी अजून हे परिस्थितींत बदल घडोवपांत कोणाकूच येश मेळूंक ना. शिस्त, कर्तव्य आनी पारदर्शकतायेचे सुवार्थी, आळशी मानसिकतायेन जोडिल्लें हें येश. गोंय सरकारान पयरूच मामलेदार आनी उपजिल्होधिकारी कार्यालयांनी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसोवपाचें थारायलां. वयले वयर ही गजाल सादी दिसली तरी परिस्थिती पळयल्यार ती खूबच गंभीर आसा. ‘चलता तसले’ सीसीटीव्ही बसोवन दरेका कार्यालयाच्या कामकाजाचेर नदर दवरपाची खरेंच गरज आसा. जंय चडांत चड लोकांचो सरकारी कामा खातीर संपर्क येता, त्या सगल्या खात्यांनी हे कॅमेरे बसोवपाक जाय. म्हणटकच मनमानी सरकारी अधिकाऱ्यांक वचक बसतलो. निदान तसो सकारात्मक विचार करूया. कारण हाचे पयलीं साबार अधिकारी, मंत्र्यांनी सरकारी कार्यालयांक शिस्त लावपाचे शेंकड्यांनी यत्न केले, पूण तातूंत कोणूच येसस्वी थारूंक ना. सगलेच सरकारी कर्मचारी कामां करीनात, अशें कोण म्हणचो ना. कारण बरे कर्मचारी आसात म्हूण सरकारी कामकाज चलता. आतां भितरले थोडे कुसके आंबे आसात आनी तांकांच लागून हेरुय इबाडटात, ही गजाल खरी.
जल्म, मरण नोंदणी, आरटीओ सयत बऱ्याच सरकारी खात्यांनी मनमानी कारभार, गैरकारभारूय चलता, अशी कागाळ अदींमदीं जाताच. कांय कार्यालयांनी फाॅर्मा दिवपाचीं, तीं भरपाचीं कामां भलतेच लोक करतात. इतले सरकारी कर्मचारी आसतना तीं ‘आवटसोर्स’ करपाची गरजूच कसली? थोडे कर्मचारी फटाफट कामां करतात आनी ते दस्तावेज, दाखले त्या मनशाच्या घरा वा थारावीक जाग्याचेर व्हरून दितात. अर्थांत तांचे हात ओले जातात, हें वेगळें सांगपाची गरज ना. पूण, सामान्य भौसाक सगल्यांत व्हडलो त्रास जाता तो वेळाचो. भोवतेक कार्यालयांनी कर्मचारी, कामगार वेळार हजर नासतात. एक ते देड वर उसरां येवपी हजारांनी कर्मचारी आसात. सांजवेळा पांच जावचे पयलींच ‘सेटर डावन’ करून घरा वचपी कर्मचारीय हेच. बदली जायनासतना एकाच जाग्यार वर्साचीं वर्सां काम करपीय आसात. अधिकाऱ्यान वा हेर कोणीय तापयलो जाल्यार ‘बाबा’क सांगतलों म्हणपी वशिल्यान लागिल्ले कर्मचारी लोकांनी पळयल्यात. महसूलमंत्र्यान सीसीटीव्ही बसोवपाचो निर्णय घेतलाच, मात ह्या वयल्या गजालींचें कितें? कांय वर्सां फाटीं अमूक सरकारी कामां थारावीक दिसांनी जावपाक जाय, असो आदेश सरकारान काडिल्लो. कांय दीस तीं जालीं. हो आदेश परत काडल्यार बरो. खंयच्याच कामा खातीर सरकारी कार्यालयांनी दोना परस चड फावटी मारच्यो पडपाक जायनात. सगलें आॅनलायन केल्यार लोकांचो वेळ वांटावतलो, कोणाचीं बोल्सांय भरचीं पडचीं नात. सगले वेव्हार आॅनलायन जावप सुरू जालां. आरटीओ सारक्या कार्यालयांचे भोवतेक वेव्हार आॅनलायन जावंक फावो. काम ‘डन’ जाय मेरेन वेबसायट मात चलपाक जाय. ती अपडेटूय आसपाक जाय.
सरकारान गरजे भायल्या खर्चांक कातर लावन महसूल वाडोवपाचेर भर दिवपाचोय निर्णय घेतला. सरकारी गाडयांचो नाका तितलो वापर जाता. तो नियंत्रणा खाला हाडूं येता. नाय जाल्यार हालीं इंधनाचें मोल वाडतूच आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी कांय वर्सां फाटीं ‘पेपरलेस’ कामाची संकल्पना मांडिल्ली. ती चालीकूय लायिल्ली. कागदाचो उणो वापर करतलो जाल्यार सगले वेव्हार शक्यतो आॅनलायन, काम संगणकाचेर जावंक जाय. आदले पिळगेक अडचण जातली, मात नव्यांक हाची संवकळ आसा.
सगले पेपरलेस जाल्यार बरीच अर्थीक बचत करूं येता. सरकारान गोंय मुक्ती सावन आडकून उरिल्ल्या जमनींच्या प्रस्नांचोय सोक्षमोक्ष लावपाचें थारायलां. तातूंत आल्वारा, कूळ, मुंडकार, सरकारी प्रकल्पांक गेल्ल्यो शेतकारांच्यो जमनी, कोमुनिदाद जमनी आसात. महसुल मंत्र्यान हें मनार घेतलां. वर्स अखेर मेरेन हें क्रोनिक दुयेंस सासणाचें पयस जातलें, अशी आस्त बाळगुया. प्रकल्पांक गेल्ल्या जमनीची बाजारभावान भरपाय मेळपाक जाय. तीय शक्य तितले बेगीन. सरकारान सरकारी कार्यालयांचो कारभार सुदारपाचें मनार घेतलां. ती सुदारणा बेगीन नदरेक पडूंदी.