सरकारच्या घाळपणाक लागुनूच रस्ते अपघातांनी वाड

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

रस्तो सुरक्षा फोरमाचे अध्यक्ष दिलीप नायक हांचो दावो

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : राज्य सरकारच्या घाळपणाक लागुनूच राज्यांत रस्तो अपघात आनी तातूंत जीव वगडावप्यांची संख्या वाडत आसा. अपघात आडावपाचें कसलेच नियोजन सरकारा कडल्यान जायना. तशेंच अपघात आडावपा खातीर गरजेची ‘फोर ई’चेरूय योग्य पद्दतीन काम जायना. असो दावो राज्य रस्तो सुरक्षा फोरमाचे अध्यक्ष दिलीप नायक हांणी बिरेस्तारा आमच्या प्रतिनिधी कडेन उलयतना केलो.
राज्यांतले अपघात आडावपा विशीं मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी कांय वर्सां पयलीं आपले कडल्यान एक अहयवाल घेतिल्लो. ते प्रमाण बेगोबेग येरादारी पुलीस अधिक्षकांच्या फुडारपणा खाला समितीचीय स्थापणूक केल्या. पूण दुसऱ्या दिसा संबंदीत अधिक्षकांची बदली जाली. ते उपरांत हे समिती कडेनूय अाडनदर केल्या, अशें नायक हांणी सांगलें.
अपघात आडावपाक एज्युकेशन, इंजिनियरींग, इन्फोर्समेंट आनी इमर्जन्सी सर्व्हिस (फोर ई) गरजेची आसून, ताचेर लक्ष केंद्रींत करप गरजेचें. वाहन चालकांक सातत्यान येरादारी नेमांची म्हायती करून दिवप, ते विशीं तांचे मदीं जागृताय करप, वाहन चलोवप्यांच्या जिविताक धोको उप्रासचो न्हय अशे प्रकारचे रस्ते तयार करप, ताचे वयले आडखळी पयस करून नेम, धोक्यांची म्हायती दिवप, येरादारी नेमांची योग्य पद्दतीन अंमलबजावणी करप आनी अपघात जाल्यार बेगोबेग थंय अॅम्ब्युलन्स पावतली अशी वेवस्था करप हे सारक्या गजालींचेर सरकारच्या संबंदीत खात्यांनी लक्ष दिवप गरजेचें. पूण हे विशीं संबंदीत खातीं पुराय अपेशी थारल्यात. ताका लागून राज्यांतले रस्तो अपघात उणे जावपा बदला ते वाडतूच आसात, अशें नायक हांणी स्पश्ट केले.