समाजाचे विचारधारेची धार गेल्या म्हणूनच हें अशें !

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

निवडून आयिल्ल्या आमदार वा खासदाराक कायद्याचे फास्के भितर रावून पक्षांतर करपाचो पूर्ण अधिकार आसता आनी आसाय बी. ताका विरोध करूक मेळना. केन्ना केन्ना कांय पक्षांतरां घटनेतल्यो सगळ्यो तरतुदी पुराय करून कायदेशीर रितीन जातात, जाल्यार कांय पक्षांतरां बेकायदेशीर म्हळ्यार रडी खेळून जातात. अशा पक्षांतरां आड कायदेशीर कारवायेची तरतूद आसता. सभापती रडी खेळ्ळो जाल्यार मात न्याय मेळप कठीण जाता. तें कितेंय आसूं विधानसभेतलो, लोकसभेंतलो वा राज्यसभेंतलो विरोधी पक्ष हो लोकशायेचो प्राण. तो ना जाल्यार लोकशाही निर्जीव जाली अशें म्हणचें पडटलॆं. सत्ते वयल्या सरकाराक चुकीच्या रुळा वेल्यान समेर म्हळ्यार निटायेर हाडपाक आदार करपाचें काम विरोधी पक्षाचें. ते खातीर सरकारान लेगीत सक्षम विरोधी पक्ष तिगोवन दवरपाक जाय. ताचें कारण सरकार हें जनतेच्या कल्याणा खातीर आसता. हाचो विसर सरकाराक केन्नाच पडूंक फावना. विरोधी पक्ष म्हळ्यार शत्रू पक्ष न्हय. सरकारा कडल्यान चुको घडल्यो जाल्यार त्यो दाखवन दिवपाचें कामूच विरोधी पक्षाचें आसता. तें काम जर सारकें जायना जाल्यार जनतेक त्रासांत उडयल्लें वरीच जावपाचें.
हालींच्या दिसांनी गोंयच्या राजकीय मळार ज्यो घडणुको घडल्या त्यो पळयल्यार आमचे सारक्या सामान्यांची अस्वस्थताय वाडपाक त्यो कारण थारपी आसा. विरोधी काँग्रेस पक्षांतल्या अाठ आमदारांनी सत्ताधारी भाजपांत प्रवेश केल्ल्यान विधानसभेंत विरोधी पक्षाचें त्राणूच गेल्लें वरी जालां. अशे परिस्थितीत विधायक रितीन विरोधी गटाची जबाबदारी कोण निबयतलो. अशे तरेचो प्रस्न निर्माण जाता तेन्ना लोकशायूच पांगळी जाता. हीं बऱ्याचीं चिन्ना न्हय. हुस्को करपा सारकीच ही गजाल. खंयच्याय आमदाराक पक्षांतर करपाचें कारण विचारल्यार सत्ते भायर रावल्यार विकास कामां जायनात, अशें ते स्पश्टीकरण दिवन मेकळे जातात. पक्ष खंयचोय आसूं जें सरकार सत्तेर आसता तें सरकार सगळ्या लोकांचें. लोकशाहीचें तत्वूच तें. विकास कामाचेर परिणाम जावपूच कित्याक? राज्याचो विकास करप हें सरकाराचें कर्तव्य. विकासाचे बाबतीत विरोधी मतदार संघ आनी सत्ताधारी मतदार संघ अशें आसूंकच शकना. हालींच्या काळांत हो भेद जावंक लागला म्हणूनच हीं पक्षांतरां जावंक लागल्या काय कितें?
वेंचणुको ह्यो पक्षीय विचारधारेंतल्यानूच जावप आसता. पक्ष स्थापनेची बुन्यादूच विचारधारेचेर आसता. म्हणूनच दर वेंचणुकेच्या वेळार आपापल्या पक्षांचे जाहीरनामे प्रकाशीत करून ते मतदारां मेरेन पावोवपाची परंपरा आसा. मतदारान द्येय- धोरण पळोवन मतदान करपाचें आसता. कोणचीच विचारधारा एके रातींत घडना वा बदलयना. विचार मंथनातल्यान ती बदलपाक शकता. सद्याची राजकी परिस्थिती पळयल्यार कोणाकूच विचारधाराच ना, अशें जालां. ती आशिल्ली जाल्यार एका पक्षाचे तिकेटीचेर वेंचून आयिल्लो लोकप्रतिनिधी एकेच रातींत पक्ष बदलूंक तयार जावचो नाशिल्लो.
मतदारूय तांकां गंभीर जावन प्रस्न विचारीना. आपणाक जाचे कडल्यान फायदो जावं येता असलो आमदार मंत्री जालो काय ताका जालें. तितल्यारूच तो खोशी. ताका लागून पक्षांतर करतल्यांक कोणाचोच भंय आसना. कांय दिसां आदीं पक्षांतर केल्ल्या एका आमदारान एक प्रतिक्रिया उक्तायल्या ती हांसपा सारकीच. ताणें म्हळें आपणाक भाजपाची तिकेट मेळची नाशिल्ली म्हणून आपणे काँग्रेसीचे उमेदवारीचेर वेंचणूक लढयली. कितें प्रकार हो? वेंचणूक तिकेट म्हळ्यार सिटी बशीची तिकेट? एक बस चुकल्यार दुसरे बशीर वचपाचें? कितें म्हणून हें? आमच्या भोवसंख्य समाजाकच विचारधारा ना जाल्या हाचोच हो परिणाम. समाजाक तत्व प्रणाली आशिल्ली जाल्यार एका पक्षा वतीन वेंचून आयिल्ल्या आमदाराक रातयां पक्ष बदलपाचें धाडसूच जावचें नाशिल्लें. विचार धारा, ध्येय- धोरण नाशिल्लो समाज व्हडलो जावंकच शकना. तो व्हडलो जालोना जाल्यार देश तरी कसो व्हडलो जातलो? हाचो विचार आमकां करचोच पडटलो.
देवळांतल्या सोडयार धोल आसता तो आयल्लो गेल्लो तोंडी मारून वाजयता. तो वाजोवन वाजोवन ताचें चामडें झिरझिरीत जाल्लें आसता, म्हणटकच मागीर- मागीर ताचो आवाजूय येवपाचो बंद जाता. तशें आमच्या समाजाचें जालां. म्हणून राजकारणी लोकांचें फावलां. जे लोक सुवार्था खातीरूच राजकारणात आयिल्लें आसतात ते आपणाक जाय तशें तत्व बदलूक मेळूक जाय म्हणून समाजाक लाचार करपाचें काम पयलीं करतात. कोणाक पेटी वाजयन दिसता तांकां पेटी दितात. भजन करपाक सोदतात तांच्या हातान टाळ दिता. क्रिकेट खेळपाक सोदतल्यांक बॅटां दितात. बाटली सोदतल्यांक बाटली दिता… अशे तरेचो समाज आपापल्या कामांनी गुल्ल जाल्लो म्हणटकच तो तरी आवाज कसो काडटलो?
आयच्या राजकारण्याक दोश दिवंक मेळना. समाज जो मेरेन सारको जागो जायना तो मेरेन विचारधारा जिवी उरूंक शकचीच ना. विचारधारा नाशिल्लो समाज म्हळ्यार शिड नाशिल्लें व्हडें. तें खंयचे खंय भरकटून वचपाचें. हाचे वायट परिणाम रोखडे जाणवना आसले तरी फुडल्या काळाक ते खरपणान जाणवतले, तेन्ना समाजाच्या आरोग्याक कसलें दुयेंस जालां तें लेगीत कळप कठीण जातलें. समाजांत सदांच अल्पसंख्य आशिल्ल्या बुद्धिजीवी लोकांकय सोपोवपाचें काम राजकारण्यांनी बऱ्याच काळा पयलीं सुरू केलां. तांची तांकां आडखळ दिसता. बुद्धिजीवी लोक वैयक्तिक नदरेन कोणाचेच दुस्मान नासतात, हें तांकां खबर नासता. ते विचार करूक शकतात म्हणूनच ते तांकां नाका आसता. कितेंय सारकें जायना तें दाखोवपाचो यत्न करतल्यांचें खच्चीकरण करपाचें सत्रूच सद्या सुरू आसा. प्रशासन सारकें चलतलें जाल्यार विरोधकांची गरज आसता. म्हणूनच विधानसभेंत, लोकसभेंत, राज्य सभेंत विरोधी पक्षांची गरज आसता. ते खिळखीळे केले जाल्यार कशें जातलें?

संजीव वेरेंकार
9422643629