सत्तरी तालुको शेतकरी संस्था अध्यक्षपदार अनिल काटकार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वाळपयः  सत्तरी तालुको शेतकरी संस्थेच्या अध्यक्षपदा वयल्यान पांडुरंग गांवस हाका अविश्वास थाराव हाडून काडून उडयले उपरांत शुक्रारा (26 मे)  नवो अध्यक्ष वेंचणून काडपा खातीर जाल्ले संचालक मंडळाचे बसकेंत गांवस हाणे अध्यक्षपदा खातीर अर्ज भरलो मात अनिल काटकार हांणी 5 आड 4 अश्या मतांनी ताका हारयलें.
सुमार दोन म्हयन्यां पयलीं पांडुरंग गांवस हाचे आड अविश्वास थाराव हाडून तो 5-4 मतांनी पास केल्लो. नवो अध्यक्ष म्हणून नारायण गांवकार हाचे नांव निश्चीत जाल्लें. मात ऐनवेळार ताका कुशीक काडून अनिल काटकार हाचे नांव फुडें आयलें आनी ताणे पांडुरंग गांवसा आड अध्यक्षपदाची वेंचणूक लडोवन जैत मेळयलें. काटकार हाका  नारायण गांवकार, सीताराम देसाय, गणपत गांवकार आनी प्रदीप गवंडळकार हाचें समर्थन मेळ्ळें जाल्यार सगुण वाडकार, सुरंगा नायक आनी शहाजी देसाय पांडुरंग गांवस हाच्या फाटल्यान रावले.
सत्तरी तालुको शेतकार संस्था तालुक्यांतल्या शेतकारांची संस्था आसा. पोरूं जाल्ले संचालक मंडळाचे वेंचणुकेंत 9 संचालकांची निवड केल्ली. ताका लागून संस्थेचो कारभार बरे भशेन चलतलो अशी चिन्हां दिसतालीं. मात एक वर्स सोपचे पयलीं पाडुंरंग गावस हाचेर अविश्वास थाराव हाडिल्ल्यान संचालक मंडळान फूट पडिल्ल्याचें स्पश्ट जालें. ताचो परिणाम संस्थेच्या कारभाराचेर जावपाची शक्यताय आसा.