संस्कृताय आनी समाजसेवेंत वावुरपी युवा स्वराज खेळां आनी सांस्कृती संस्था

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दोंगर, शेतां, देवळां, कपेलां, दर्गा तशेंच मन भुलोवणी सैम सासाय जोडिल्लो केपें म्हाल. ह्या म्हालांत कुडचडें मतदार संघाचो आस्पाव आसा. कुडचडें हो ल्हान मतदार संघ. पूण सोबीत आनी सैमान तशेंच कलेन भरिल्लो, संस्कृतायेची गिरेस्तकाय जोडिल्लो, म्होंवाळ आनी शांतीकायेन वागपी लोकांचो वाठार. ह्या वाठारांत जुवारी आनी कुशावती न्हंय व्हांवता. 

गोंयची कला आनी संस्कृती, आमच्या पुर्वजांनी  राखून दवरिल्लें दायज मुखार व्हरपा खातीर कुडचडें वाठारांतल्यो जायत्यो संस्था, देवस्थानां,  समाज वावुरपी व्हडा उमेदीन आनी जिद्दीन काम करतात. ह्या कार्याक आनिकय घटाय, बळगें  मेळचे खातीर 14 फेब्रुवारी 2014 ह्या वर्सा प्रतिक प्रभाकर वस्त हांच्या फुडारपणा खाला युवा स्वराज खेळां आनी संस्कृतीक संस्थेची स्थापना कुडचडेंचे आमदार निलेश काब्राल हांचे हस्तुकीं जाली. हे संस्थेन णव वर्सां भितर कुडचडें पुरतेंच काम करूंक ना जाल्यार पुराय गोंयांत नांव जोडलां. ही अभिमानाची गजाल. फुडले पिळगेक बरी शिकवण. आयच्या तरनाट्यांक, बायलांक योग्य माची मेळोवन दिवपाक ते सेवा करतात. कला संस्कृती, भलायकी, शिक्षण, समाजसेवा आनी जायत्या मळार तांचें योगदान आसा.                                           गोंय हें एकवटाचें प्रतीक. हिंदू, मुस्लीम, क्रिस्तांव हांगा एकवटान वावुरतात. शिगमो, धालो, चवथ, दिवाळी, कार्नावाल, ईद आनी हेर परबो, उत्सव तशेंच लग्न कार्यां आनी हेर कार्यावळी एकवटान मनयतात. हेंच तर गोंयकारांचें वेगळेंपण. हीच देख मुखार व्हरतना जात-पात, धर्म-समाज हो भेदभाव कुशीक दवरून युवा स्वराज गांवच्या तरनाट्यांक एकठांय करून संस्कृताय आनी समाजसेवेची पालखी आपल्या भुजार मारून गोंयच्या हेर संस्थांक प्रोत्साहन दिवपाचें काम बरे तरेन सांबाळटा.                             सांस्कृतीक मळार चड भर घालून लोककलेचें  शिकप आनी सांबाळ करपा खातीर नियोजनबद्द तांणी पावल उखल्लां. गांवच्या बायलांक शिबिरांत एकठांय करून तांकां लोककलाकारांच्या मार्गदर्शना खाला विवीध लोक कला शिकोवपाचें काम ते करतात. तशेंच हस्तकलेचें शिकप तांच्या फुडारपणा खाला चलता. अखील गोंय पांवड्यार लोकनाच सर्त, दिंडी सर्त, घुमट आरती सर्त, सोलो नाच, भेसवण, परंपरीक रांगोळी, आकाशदिवो, पणट्यांची सजावट, तुळशी वृंदावन सजावट सर्त, परंपरीक फाती आनी फुलांहार तशेंच हेर तरांच्यो सर्ती करुन  गोंयच्या कलाकारांक माची दिवन ते प्रोत्साहन दितात.                                

तशेंच कुणबी नाच, धालो, फुगडी देशभक्ती गितांच्यो कार्यावळी ते सादर करतात. नामनेच्या संस्थानी आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींक ते वांटेकार जातात. गुरुपुनव, शिक्षक दीस, गांधी आनी लालबाहादूर जयंती, बांदोडकर पुण्यतिथी,  बालदीन, वनमहोत्सव, नितळ भारत नितळ गोंय (नितळसाण मोहीम) बायलां खातीर खेळ आनी कितल्याशाच कार्यावळींचें ते आयोजन करतात. दुरदर्शनाचेर तांणी कितल्योश्योच कार्यावळी सादर केल्यात. चवथीच्या निमतान ते वर्सुकी आरती संग्रह उजवाडाक हाडटात. संस्थेच्या वर्धापन दिसा ते सत्यनारायणाची महापूजा करुन महाप्रसादाचें आयोजन करतात.

शिगमोत्सव, परंपरीक मिरवणूक, लोकनाच, नाटक, आरती, धर्मीक आनी तत्सम कार्यावळी आयोजन करप, एकांकी, नाट्यप्रयोग विवीध महोत्सवांनी सादर करप, संगीत शिक्षणाचें साहित्य उपलब्द करुन दिवप, तशेंच वाचन संस्कृताय वाडची देखून वाचनालय उबें करप, मनशाची भलायकी बरी उरची देखून जीम उगडप, हें तांचें तोखणांय करपा सारकें काम.                                   आयची पिळगी वेसनाच्या धुंदींत वावुरता. सोरो, सिगरेट, चरस, गांजो अशे पदार्थ घेवन जिवाची वाट लायतात. ताका लागून आमचें गोंय वेसनमुक्त जावचें ही संकल्पना फुडें व्हरतना विंगड विंगड कार्यावळी करुन लोकजागृताय करपाचें पवित्र कार्य ते करतात.                                               अर्थीक नियोजनाचीं विवीध तासां, कायदेशीर सल्लो, वेवसायीक प्रशिक्षण असल्या विशयांचेर तज्ञांची व्याख्यानां आयोजन करपा कडेन ते भर दितात. तशेंच भलायके विशिंचीं शिबिरां आनी जायत्यो कार्यावळी करुन गरजेवंत लोकांक सहकार्य करपाचें काम करतना ते फुकट वखदां उपलब्द करुन दितात. अडचणीच्या वेळार मजतीक धांवून वचपी संस्था म्हणून ह्या संस्थेची नामना आसा. समाजसेवेचें कार्य मुकार व्हरतना कोरोना महामारीचे फाटभूंयेर क्लबा वतीन गरजेवंतांक भाजयो, कड्डण आनी हेर सामानाचें, तशेंच  मास्काचें वांटप ह्या क्लबान केलां. 

आपलो समाज, आपलो गांव, आपलें राज्य आनी आपलो देश सदांच प्रगतशील उरचो हे खातीर ते शक्य जाता तें करपाक तयार आशिल्ल्या युवा स्वराजाचें काम तोखणाय करपा सारकें आसा. 
कला मळार, खेळां मळार, भलायकी, समाज सेवेंत तशेंच हेर कार्यांक बरो वावर करपी मानेस्तांचो तांणी भोवमान केला. तांच्या ह्या कार्या खातीर तांकां ( AN ISO 9001:2015, ISO45001:2018, ISO 50001:2018, ISO14001:2015, ISO 2021:2012, ISO 21091:2018)  हो ट्रेडमार्क तांकां फावो जाला. गोंयां भितर नं. 1 आशिल्ली ही संस्था वर्सुकी दर एक कार्यावळ करपाक ते येसस्वी थारता.  समाजसेवेचें व्रत मुखार व्हरतना संस्थेच्या सगळ्या वांगड्यांक ही संस्कृतायेची पालखी मुकार व्हरपा खातीर तांकां बळगें आनी येस मेळूं.  

-संदीप पुंडलीक मापारी