संवसारांतलें सगल्यांत व्हडलें दान

Hands are holding a red heart. Blood donation concept. Banner design with copy space. Stock vector illustration.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आयज 14 जून. हो संवसारभर संवसारीक रक्तदातो दीस म्हूण मनयतात. ऑस्ट्रेलियांतले संशोधक डॉ. कार्ल लॅडस्टीनर हांचे यादीन हो दीस मनयतात. तांणी एबीओ हो नवो रगत गट सोदून काडलो आनी तांच्या संशोधनाक लागून ताका नोबॅल पुरस्कार फावो जालो. पयलो संवसारीक रक्तदातो दीस 2005 वर्सा मनयलो. उपरांत दर वर्सा हो दीस मनयतात. हो दीस एक सूत्र घेवन मनयतात. मातृ सुरक्षा, रक्तदान श्रेश्ठ दान, प्लेटलेटस् दान आदी. ताची म्हायती ते दीस दितात. तशेंच रक्तदानाचें आवाहन करतात.
संवसारीक भलायकी संघटनेन जाहीर केल्ले प्रमाण हो दीस मनोवपा खातीर रॅड क्रॉस सोसायटीचो सक्रीय वांटो आसा. तशेंच कांवन्सिल ऑफ युरोप ही संस्थाय रक्तदान करपा विशीं जागृताय करता. आमच्या देशांतूय सरकारी, समाजीक, धर्मार्थ संस्था हो दीस आयोजीत करून लोकांक रक्तदान संबंदीं जागृताय करतात. ह्या दिसा रक्तदात्यांचो भोवमान करतात. शिबिरां घडोवन हाडटात.
रक्तदान करप हें सगळ्यांत बरें अशें म्हण्टात. कारण ताका लागून मनशाचो जीव वाटावता. सुरक्षीत रगत हालींच्या काळांत संवसारीक समस्या जाल्या. दर वर्सा 9 कोटी युनिटा परस चड रक्तदान जाता तरी रगताची उणीव आसा. अपघाती व्यक्ती, शस्त्रक्रिया करपी व्यक्ती, रगतांत दोश आशिल्ली व्यक्ती, आवयचें मरण आनी कुपोशण, विंगड विंगड प्रकारचें अर्भक मरण, महामारीचे रोग जाल्यार रगताची खूब गरज आसता. कोरोना काळांत रगताची उणीव कशी जाली तें आमीं पळयलां. कोरोना काळांत रक्तदान शिबिरां बंद जाल्ल्यान देशांत रक्तदानाचो उणाव जालो. रगत नाशिल्ल्यान जायत्यो शस्त्रक्रिया फुडें धुकलच्यो पडल्यो. प्रधानमंत्री आनी मुख्यमंत्र्यांनी नागरिकांक रक्तदान करपाचें आवाहन दिल्लें. असो रगताचो उणाव फुडाराक जावंक शकता. तुजें रगत कोणाचो जीव वाटायता. देखूनच रक्तदान हें सगळ्यांत बरें अशें म्हण्टात.
आमी मनीसजातीक रक्तदानाच्या रुपांत एक व्हड दान करतात. रगत दान केल्यार कसलीच जखम वा दुश्परिणाम जायना. मनशाचे कुडींत ५ लिटर रगत आसता आनी रक्तदानांत फकत ३५० मिलिलीटर रगत घेतात. देखून दुबळेपण येना. विशेश म्हणल्यार 24 ते 48 वरां भितर तुमी दिल्लें रगत परत तयार जाता. देखून सगळ्यांनी मुखार येवन रक्तदान करचें. रक्तदान हें आदर्श दान असो प्रचार जाता तरी आमचे कडेन रक्तदाते सामकेच उणे आसात. भारतांत फकत 0.6 टक्के लोक रक्तदान करतात. 130 कोटी लोकसंख्या आशिल्ल्या देशांत हें प्रमाण सामकें उणें आशिल्ल्यान देशांत रगताची खर उणाव दिसता. अपघातांतले दुयेंती, प्रसुतीचो काळ, दक्षता विभाग, आपत्कालीन शस्त्रक्रिया जाल्यार रगताची गरज निर्माण जाता. तुमचें रगत कोणाचो तरी जीव वाटावपाचें आसा. रक्तदान म्हणल्यार जिवीतदान, रक्तदान हें सगळ्यांत व्हडलें दान, हें मतींत दवरून सगल्यांनी रक्तदान करचें.

श्याम ठाणेदार
99222546295