संजीवनीच्या कंत्राटी कामगारांचीमुजत 30 सप्टेंबराक सोंपली. आतां फुडें…??

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फोंडा, प्रतिनिधी : फाटल्या कांय वर्सां सावन संजीवनी साकर कारखान्यांत काम करपी 80 कंत्राटी कामगारांचो प्रस्न सध्या गंभीर जाला. कंत्राटी कामगाराची कंत्राटी मुजत 30 सप्टेंबराक सोंपली. पूण, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी कामगारांक डिसेंबर मेरेन दवरपाचें उतर दिलां. देखून सध्या कामगारां मदीं गोंदळ जाला. तो सरकारान पयस करपाची गरज आसा.
संजीवनी कारखान्यांत कंत्राटी कामगार आसून ते 15 ते 20 वर्सां सावन काम करतात. तांचेर घरांत बसपाक वेळ आयलो जाल्यार तांकां उपाशी रावचें पडटलें. कारण हे पिरायेचेर त्या कामगारांक नवी नोकरी मेळपाची शक्यताय उणी आसता. ताचो परिणाम तांच्या शिकपी भुरग्यांचेर जातलो. कंत्राटाचो काळ सोंपिल्ल्यान संबंदीत कामगारांची वेवस्था करपाची गरज आसा. सरकारान कारखानो बंद केले उपरांत कामगारांचो प्रस्न उप्रासिल्लो. पूण फाटल्या दोन- तीन वर्सांत सरकारान कामगारांक कामार दवरल्यात तरीय कामगारांक फुडाराचो हुस्को आसा.
कारखान्याच्या कामगारांक वेगवेगळ्या खात्यांत आसपावन घेवपाची प्रक्रिया दोन वर्सां आदीं सरकारान सुरू केल्ली. हातूंत कामगारांक शेतकी, बांदकाम आनी उदका संसाधन खात्यांत आसपावन घेवपाचे आशिल्ले. पूण मागीर ही प्रक्रिया पुराय करपा कडेन सरकारान चड लक्ष दिवंक ना अशें दिसता. कांय म्हयन्यां आदीं कामगारांच्या शिश्टमंडळान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांचे कडेन मेळून चर्चा केली तेन्ना मुख्यमंत्र्यान डिसेंबर मेरेन कामगारांक कामार दवरपाचें तोंडी उतर दिल्लें. पूण कंत्राटाचें नुतनीकरण करतना ताका फकत सप्टेंबर मेरेन काम करपाचो आदेश दिलो. देखून कामगारांक घरांत बसपाचो वेळ आयला.
सध्या कारखान्याच्या पडंग जमनींत व्हड प्रमाणांत भाजयेची लागवड जाल्या. देखून भाजयेच्या मळ्यांत काम करपाक फकत थोडे मजूर जाय पडटले. सुत्रां कडल्यान मेळिल्ले, म्हायती प्रमाण भाजीपाल्याच्या शेतांत दिसपट्ट्या सुमार 20- 25 कामगारांक कामार घेतले. देखून उरिल्ल्या कामगारांच्या मुखार प्रस्नचिन्न उबें जालां. कामगार हेर खात्यांत घेतले जाल्यार मागीर कंत्राटी कामगाराची समस्या पुराय सुटावी जातली. पूण सध्या हेर खात्यांत कामगारांक घेवपाची शक्यताय उणी आसा.
कामगारांक नवी नोकरी मेळप कठीण जातलें अशें काँग्रेसीचे एल्विस गोम्स हांणी सांगलें. कितलींशींच वर्सां काम करपी घरा कामगारांक धाडप चुकीचें. काँग्रेस पक्ष कामगारां वांगडा आसा आनी सरकारान कामगारांचेर अन्याय करचो न्हय अशें तांणी म्हणलां.

वेंचणुकेचेर परिणाम?

संजीवी साकर कारखान्यांत काम करपी चडशे कामगार धारबांदोडें तालुक्याचे आसात. फुडल्या वर्सा लोकसभेची वेंचणूक जातली म्हणून सध्याच्या सरकारान संजीवनीच्या कामगारांच्या प्रस्नाक गंभीरतायेन घेतलो ना जाल्यार ताचो निश्चीत परिणाम वेंचणुकेंत दिसपाक शकता.