श्री सरस्वती वाचनालय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कोरोना काळांत विद्यार्थ्यांक स्वाध्याय वा उपक्रमाक लागपी आवश्यक म्हायती व्हॉट्सऍपा वयल्यान पावयली. तशेंच वाचकाक जाय आशिल्ली म्हायती नासल्यार हेर वाचनालयां कडेन संपर्क सादून ती दितात.

समाजांत वाचन संस्कृती वाडोवपा खातीर थिवी हांगासरल्या फाज हावजींग कॉलनी ह्या आपसेवी संस्थेन शिक्षण
 संचालनालय खाला 2006 वर्सा ‘श्री सरस्वती वाचनालय’ ह्या वाचपघराची स्थापना केली. गजानन तळावणेकार हांच्या अध्यक्षताये खाला आनी हेर वांगड्यांच्या मार्गदशना खाला वाचलयानाचें काम सुरू जालें. त्या वेळार सुरवेक ग्रंथपाल श्वेता रमेश सावंत आनी मजतनीस स्वप्नीला सावंत हांणी कामकाज हातळ्ळें. खूबशा लोकांनी पुस्तकां, हेर साहित्य दान करून वाचपघर उबारपाक हातभार लायलो. लोकांचें पांय वाचनालया कडेन वळूंक लागले. वाचनालयाची उदरगत जावपाक सुरवात जाली.
रोखडेच सरकारन कला आनी संस्कृती संचालनालयच्या अधिकारा खालावाचपघरां हाडलीं. वाचपघरांक सरकारी अर्थीक मजत तशेंच कर्मर्चायांक पगारय खात्या कडल्यान दिलो वता. 2007 ह्या वर्सा प्रमोदिनी पत्रावळी हांणी ग्रंथपाल पदाचो कारभार सांबाळ्ळो. 2009 वर्सा संध्या च्यारी मजतनीस म्हणून कामार रुजू जाल्यो. 2014 वर्सा तेजस्वी कामत हांची ग्रंथपाल म्हण नेमणूक जाली.
सगल्या कर्मचार्‍यांनी वाचनालयाचें काम वेवस्थीत तरेन हाताळून उदरगतीक हातभार लायलो. दर दोन वर्सांनी नवीन कार्यकारिणी समितीची नेमणूक जाता. प्रत्येक समितीन वेगळ्यावेगळ्या पद्दतीन सुवेवस्थीत तरेन आपलें कर्तव्य पार पाडत वाचनालयाची उदरगत सादपाचो प्रामाणीक प्रयत्न केलो. वाचकां खातीर विंगड-विगंड सर्ती, कार्यशाळा आयोजीत करतात. शालेय स्वाध्याय वा उपक्रम करपाक मार्गदर्शन करतात. 2016 वर्सा रोटरी क्लब चे अध्यक्ष राहूल म्हांबरे हांचे हस्तुकीं वाचनालयाक संगणक दिवन एक पावल मुखार घालपाक मजत केलीं. माणकुल्या भुरग्यां मजगतीं वाचनाची आवड निर्माण जावची ह्या उद्देशान आनी विद्यार्थांक वाचनालया कडेन आकर्शीत करपा खातीर तरेतरेचे खेळ पंचायती वतीन वाचपघराक
लाभल्यात.
कोरोना काळांत विद्यार्थ्यांक स्वाध्याय वा उपक्रमाक लागपी आवश्यक म्हायती व्हॉट्सऍपा वयल्यान पावयली. तशेंच वाचकाक जाय आशिल्ली म्हायती नासल्यार हेर वाचनालयां कडेन संपर्क सादून ती दितात. व्हॉट्सअप, फेसबूक ह्या माध्यमांतल्यान आयोजीत केल्ल्योे सर्ती, कार्यशाळेची म्हायती वाचकां मेरेन पावयतात. 2022 वर्सा पंचायतीचे सरपंच अर्जून आरोसकार आनी पंचायत सचीव हांणी पियेवपाच्या उदकाची सोय फिल्टर दिवन केली, तशेच सोंपणांचेर फरशी बसोवन
सोबितकायेन भर घाली.
थिवी गावर्कयांनी खास करून भुरग्यांनी वाचनालयाचो फायदो करून घेवचो. तशेंच वाचनालयाचे उदरगतीक हातभार लावपाची इत्सा आसल्यार कळीत करचें.

तेजस्वी अनील कामत
माडेल थिवी गोंय