शेतकार : आमचो अन्नदातो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सबंध संवसाराची जेवणां- खाण्याची वेवस्था शेतकार करता. म्हणुनुच ताका ‘अन्नदाता’ ही पदवी दिल्या. तो तरातरांची पिकां घेता. पावस आसूं वत आसूं वा शीं सदांच घाम गळयता, कष्ट करता. ताचे हे मेहनतीक लागूनच पीक येता. भात, गंव, नाचणे, कापूस, मूग, भिकणां कितलीं तरी पीकां. देश-प्रदेशा प्रमाण पिकां बदलतात. तशेंच ऋतू प्रमाणूय बदलता. मनशाचें पोट येदेंशे. तें भरून भरना. भरल्लें तरूय खाली जाता. परत भूक लागता. हें चक्र चालूच उरता.
देवान खंय नंदी मार्फत पृथ्वी वयल्या मनशांक निरोप धाडलो. ‘एकदा जेवात आनी तिनदां न्हायात.’ नंदी पृथ्वीचेर येता म्हणसर देवान कितें सांगलां तें विसरलो. ताणें मनशाक दिस्त उरफाटो निरोप दिलो. ‘तिनदां जेवात आनी एकदां न्हायात’. सर्गांत वतकच देवान विचारलें, कितें सांगलें मनशांक. नंदीन बरोच वेळ याद करून सांगलें. ‘तिनदां जेवात आनी….’ तें आयकून देवाक आयलो राग. ताणें रागान नंदीची रवानगी पृथ्वीचेर केली. शेतकारांक मदत करपा खातीर.
इतलेंय करून शेतकारांक फाव सारकें मोल आनी फळ मेळटाच अशें ना. साद्या- साद्या गजालीं खातीर ताका कष्टुचें पडटा. रिणा खातीर सावकाराची दारां सादयले बगर रिण मेळना. रिण फारीक जालेना जाल्यार सावकार पिडटा. घरा-दारार जप्तीय येता. हाका लागून कितल्या तरी शेतकाऱ्यांनी आपलो मोलादीक जीव व्हगडायला. वचपी वतात, फाटलीं त्रासांत पडटात. भुरग्या- बाळांचें शिक्षण, लग्ना-कार्यां सगलेंच अडटा. सरकारान आपले परीन तरातरांचो येवजण्यो केल्यात. बँको रिणां दितात. तें घेवन ताणें उत्पादन वाडोवचें, एक बरी जिण जगपी अशी अपेक्षा आसता. पूण हें साध्य जाताच अशें ना. हजार अडचणी येतात. केन्ना केन्ना सारें मेळना. तें म्हारग जाता. अनुदानां वेळार मेळनात. अशीं कितलीं तरी आडमेळीं. मागीर थकबाकी तयार जाता. दुसरे फावट रिण मेळपाक अडचणी येतात. पयशे हातांत ना जाल्यार बीं, वखदां खंयसून हाडटलो. अशा वेळार निर्शेणी येता. सगले जाण हाका तोंड दिवंक शकता अशें ना. अश्या वेळार शेतकार अचळय व्यसनांत घुस्पता. चिंता, हुस्को विसरपाचो तो एक बरो उपाय, अशें ताका दिसता. वास्तविक हें चुकीचें.
प्रामाणिक शेतकार आसता तसो मुद्दाम रिणा फारीक न करपीय शेतकार आसता. बँके कडल्यान एका कामा खातीर रिण घेवन दुसऱ्या कामा खातीर उपेग करपी वा फोल्गां मारपीय आसता. तरातरांची फटींगपणा चलतात. बांय मारुंक, पंप घेवंक, गोरवां घेवंक रिण घेवन तड्डकां करपी, तीन पानां करपीय खूब. एकट्याक लागून दुसऱ्याचें नांव पिड्यार जाता. गरीब शेतकार मात प्रामाणिकपणान हप्ते भरता. इतलेंय आसूनय ताचें कोणाक व्हडलेंशे पडलेलें ना, हें कितलें बरोबर तें आमी चिंतपाची गरज आसा.
शेतांतली कामां हजार. एका फाटसून एक. सगलीं वेळच्या वेळार जावचीं पडटात. पावसान साथ दिवची पडटा. ताणें दडी मारली जाल्यार सगले कष्ट उदकांत. चड पावस पडलो जाल्यार पीक कुसता. शेवणीं उबीं पिकां पिड्यार करतात. दोन दोनदा सुद्धां रोवपाची परिस्थिती येता. केन्ना- केन्ना हातां तोंडा कडेन आयिल्लो घास काडून घेतल्या सारको जाता.
उमाकांत शेट्ये
8390745837