शिक्षण, पर्यटनांत कुशळटाय जाय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

अतिथी देवो भव हीच नीती गोंयच्या पर्यटनाची संस्कृती हे फुडेंय आसची. ते विशींचो निर्णय घेतना पर्यटनातल्या ल्हान, व्हड भागिदारांक भासाभासेंत आसपावन घेवपाचें कामकाज सरकारान करचेंच. राज्यांत आशिल्ल्या साबार कोंनशातल्या पर्यटना विशीं पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे जाणकार आसतलेच, पूण ते पर्यटन वेवसायाचो एक भाग जाल्ल्यान निर्णय घेतना तेय फाटीं फुडें जावपाची शक्यताय न्हयकारूंक येना. पर्यटनांत बदल येवपाक जायच, तो हाडपा खातीर कन्सलटंटस नेमपाची गरजच आसा व्हय? सरकारान आदीं नेमिल्ल्या के पी एम जी कन्सलटन्सी कंपनीन पर्यटन वाठारा खातीर रोडमॅप बांदावळीचें कामकाज केल्ले. पर्यटन रोडमॅप, मास्टर प्लॅनाच्यो घोषणाय खूब जाल्ल्यो आनी जातात. पर्यटन खातें, म्हामंडळाच्या कामकाजाचो नियाळ सरकारान बदला कडेन वतना घेवपाकच जाय. पर्यटन खात्यांत आनी पर्यटन म्हामंडळांत खात्यांतले कामकाज, कायदे चालीक लावपाक कितलें कुशळ मनीसबळ आसा? पर्यटन पोलीस, सुरक्षा दळ आसा?
कुशळ मनीसबळ निर्मणे खातीर नव्या शिक्षण नितींत तजवीज केल्ली आसा, तातूंत राज्याच्या गरजां प्रमाण बदलाचे अधिकार राज्य सरकाराक दिल्यात. योग्य दिकेन पावलां मारतना मुख्यमंत्र्यांनी आतिथ्य क्षेत्रांत व्हडा प्रमाणात संद आसा अशें हालींच एके कार्यावळींत उलयतना सांगलां. हाचो अर्थ सरकारी खात्यांनी कर्मचारी भरती जावचीना अशें न्हय पूण खंयतरी सरकारांतय कुशळ मनीसबळ जाय हाची जाणवीकाय मुख्यमंत्र्यांक जाल्या. कुशळ मनीसबळ सरकारांत कितलें आसा? कुशळ मनीसबळा बराबर अणभवय जाय, अणभव होच शिक्षणातलो पयलो गुरु पूण तोय बळिश्ट आसल्यार बरो. नाजाल्यार कुशळ मनीसबळ कशें मेळटलें ? नवे शिक्षण नितीची अंमलबजावणी करतना मुखेलमंत्री डाॅ. प्रमोद सावंत हाणी मुळावें शिक्षण म्हळ्ळ्यारच के जी वा बालवर्ग ते उच्च, तांत्रिक शिक्षणाचो नियाळ घेवपाक जाय. गोंयांत फुडारांत शिक्षण खंयचे दिकेन वतलें हांची म्हायती तांकां केंद्रीय पावंड्यार परिषदांनी वांटो घेतना मेळटाच. मेळिल्ली म्हायती अचूकच न्हय राज्या खातीर कितली उपेगाची आसा? हे विशीं ताणी शिक्षणतज्ञां कडेन जिल्हो पावंड्यार वचून उलोवचें.
मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या खात्यांत शिक्षण सल्लागारसुद्धां नेमतना जतनाय घेवची पडटली. नेमिल्ल्या सल्लागाराक उच्च शिक्षण आसपाक जाय तशेंच शिक्षणातल्यो बारीकसाणी खबर आसल्यार बरें. नव्या शिक्षणाच्या ल्हारांनी प्रयोगात्मक शिक्षणाक म्हत्त्व आसलें तरी प्रयोग करतना कुशळताय जाय तेखातीर जाण्ट्यां नेण्ट्यां शिक्षकां कडेन, साहित्यिकां कडेन आशिल्ल्या गिन्यानाचो, अणभवाचो फायदो सरकारान घेवचो.
राज्यांत सध्या धर्मांतरां, विधवे विशींच्यो रुढी परंपरा ह्या विषयांचेर संवाद दिसाळ्यांतल्यान सुरु जाला. धर्मांतरां विशींचो कायदो करपा संबंदान मुख्यमंत्री उलयल्यात, पूण कायदे करप आनी उपरांत ते चालीक लावप सोपें न्हय. धर्मांतरां विशी कायदे आयज ना फाल्यां येतलेच, ते केंद्र सरकाराच्या पावंड्या वेल्यानच येवपाची शक्यताय आसा. ते विशीं केंद्रीय मंत्री अमित शहा हांणी मांडावळ करपाचो वावर मुख्यमंत्र्यांक विश्वासांत घेवन सुरू केला? तातूंतल्यान धर्मीक तंट्याचें वातावरण फुडल्या लोकसभा वेंचणुका आदीं देसांत तयार जावचें ना हें पळोवप गरजेचें.
धर्मांतरांचेर एकल्याचेर तरी कारवाय करून मुख्यमंत्र्यांनी मात्शी बडी मारल्याच, पूण दुबावीत जामीनाचेर सुटला. दुबावीताचेर नदर दवरपाक जाय, गवाय आसल्यार, दुबावीत गोंया भायलो आसल्यार ताका तडीपार करपाची ख्यास्त दिवंक येता, पूण ते संबंदीच कित्याक, हेर कायद्यांची म्हायती दिवपी मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयांत तज्ञ आसत व्हय? मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयांत कोण कोण कामाक आसात हाची म्हायती जनतेक उसरां मेळ्ळ्यार जाता, पूण सरकारांतल्या मंत्र्यांक, तांच्या कार्यालयांतल्या खासगी आनी सरकारी कर्मचाऱ्यांक म्हायती दिवची. मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयांतय कुशळ मनिसबळ आसल्यार तांचो ताण कमी जातलो. विधवाच न्हय जाल्यार हेर रुढी, परंपरा विशीं समाज सुदारप्यांची भूमिका म्हत्वाची. समाज सुदारपी एका दिसाच्या वावरांतल्यान जातात व्हय? समाजसुदारप्यांक आपली पुराय जीण समाज सुदारपा खातीर ओंपची पडटा. राजा राममोहन राॅय, महात्मा ज्योतिबा फुले, महर्षी धोंडो केशव कर्वे हांचेवरी समाजसुदारपी गोंयांतय आसले. तांचे मदलें राजाराम पैंगीणकार हांचें नाव सदांच यादींत उरतलें.
शिक्षणीक अभ्यासक्रमांतल्यान गोंयच्या म्हान व्यक्तीमत्वांच्या वावराची म्हायती विद्यार्थ्यांक घडोवपी रमेश गांवस हांचेवरी विंगड विंगड समाजांतले शिक्षक दित व्हय? अभ्यासक्रम तयार करतना वरिष्ठ शिक्षकांचो सरकारान विचार करचो. शिक्षणांत ताणतणाव आसचे ना हे नदरेतल्यानच नवें शिक्षण धोरण जालां व्हय? आठवी मेरेन परीक्षा न घेवपाची तजवीक शिक्षण हक्क कायद्यांत आसा, गोंयांत ह्या कायद्याची अंमलबजावणी उसरां जाली. तेन्नाचे मुख्यमंत्री दिगंबरबाब कामत, आतांचे कोयर वेवस्थापनमंत्री बाबुश मोन्सेरात हांणी ते वेळावेले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी एकामेकांक विश्वासांत घेवनच शिक्षण हक्क कायदो गोंयांत चालीक लायलो. तातूंत आदले उच्च शिक्षण संचालक भास्कर नायक, शिक्षण उप संचालक गजानन भट, गोवा शिक्षणीक, उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष जे एस रिबेलो, तेन्नाच्यो शिक्षण संचालक सेल्सा पिंटो हे अधिकारीय आशिल्ले हें सरकारान मतींत दवरचें. शिक्षण हक्क कायद्याचो लाव अकुशळ कामगारांच्या भुरग्यांक जालो, तातूंतले कांय जाण अधिकारीय जाल्यात.
नवी शिक्षण नीती आयच्याच न्हय फाल्यांच्या विद्यार्थ्यांचो फुडार घडोवपी आसाच, तातूंतल्यान बरे नागरीकय घडटले अशी आस्त आसा. शिक्षकां खातीर नीतीच न्हय जाल्यार संस्कृती शिक्षणय जाय. विद्याप्रबोधिनी तशेंच गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो शिक्षण- आपवावुरपी संस्थाय प्रबोधनकारांच्यो व्याख्यानमाला एका तेंपार आयोजित करताल्यो. तांकांय सरकारी मजत दिवपाची येवजण आसली, ते येवजणेचे कितें जालां? शाळा, म्हाविद्यालयांक वेळार अनुदान मेळटा? बालरथ रस्त्यार धांवतात? शाळा नितळ आसात? कोविडा उपरांत सरकारान शाळां खातीर केल्ल्या मार्गदर्शक तत्वांची कार्यवाही जाता? शाळेक मैदानां आसात? खेळा शिक्षक आसात?

सुहासिनी प्रभुगांवकार
9881099260