​शिक्षणीक वर्साची फेररचणूक ना

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

शाळांंचे वर्ग आसा तशेंच चालू उरतले
गरमेक लागून वर्ग उसरां सुरू करपाची मागणी

भांंगरभूंंय प्रतिनिधी      

पणजी : मॉन्सूनाक कळाव जाल्ल्यान तापमान वाडपा सयत गरमेचें प्रमाण वाडलां. वर्साचे 220 दीस पुराय जावपाचे अटीक लागून शिक्षणीक वर्ग आसा तशेंच चालू उरतले. वर्ग उसरां सुरू करपाचो विचार ना, अशें शिक्षण संंचालक शैलेश झिंगडे हांंणी स्पश्ट केले.
गरमेक लागून कांय दिस वर्ग बंंद दवरपाची मागणी जाता. एनएसयूआयन वर्ग उसरां सुरू करपाची मागणी केले उपरांंत बिरेस्तारा आपाच्यो फुडारी सेसील रॉड्रिग्ज हांंणी शिक्षण संंचालकांंची भेट घेतली. ह्या वेळार पालकांंची उपस्थिती आशिल्ली. गरमेचेक लागून आनीक कांय दीस वर्ग बंंद दवरचे. पावस सुरू जाले उपरांंत वर्ग सुरू करचे, अशी मागणी केली. हे मागणेच्या निवेदनाची प्रत मुख्यमंंत्री डॉ. प्रमोद सावंंत हांंकां सादर केल्या.
एका दिसा पयलीं नॅशनल स्टुडंंट युनियन ऑफ इंंडियान सध्या वर्ग बंंद दवरपाची मागणी केल्ली. ह्या मागणेचें निवेदन तांंणी शिक्षण संंचालकांंक सादर केल्लें. राज्यांत तापमान वाडत आसा. गरमेक लागून रस्त्याचेर भोवप त्रासदायक थारता. हाका लागून बऱ्याच शाळांंनी साडे इकरा वरांचेर विद्यार्थ्यांक घरा सोडटात.
वर्साक 220 शिक्षणीक दीस पुराय जावपाक जाय. ऑक्टोबरांत राष्ट्रीय खेळां सर्त जातली. खेळां सर्तीक लागून सुट्टी दिवपाची पडटली. हाका लागून आतां सुट्टी दिवप शक्य जावचे ना, अशें शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांंणी सांंगलें.
सध्या सुट्टी दिवन वर्ग उसरां सुरू करपाचो विचार ना, अशें शिक्षण खात्यान स्पश्ट केलांं.