शिक्षणांत बदल जावपाक जाय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

शिक्षणा वरवीं आमी बेकारपण सोंपोवंक शकले जाल्यार आनी भुरग्यां भितर मनीसपण निर्माण केलें जाल्यारूच आमचें शिक्षण पूर्ण जालें जैतिवंत जालें…

गोंय मुक्त जाले उपरांत शिक्षणीक मळान खूब प्रगती केली. हातूंत मात्तूय दुबाव ना. वाड्या– वाड्यांनी मुळाव्यो शाळा उगडल्यो. गांवा- गांवानी विद्यालयां स्थापलीं. कांय म्हालांनी उच्च माध्यामीक विद्यालयां आनी म्हाविद्यालयां सुरू केलीं. गोंय विद्यापीठाचोय जल्म जालो. सगळ्या तरेचें शिक्षण गोंयांत मेळूंक लागलें. दुसऱ्या उतरांनी शिक्षण लोकांच्या घरा सामकार हाडलें म्हणल्यार फट जावंचीना.

येवजण्यो

इतलेंच न्हय, जात कात, गरीब गिरेस्त असले कसलेच भेदभाव पळय नासतना सगळ्यांक एकसारकेंपणान शिक्षण मेळचें खातीर सरकारान जायत्यो येवजण्यो तयार केल्यात. गरीब धाकट्यांक सोंपेपणी शिक्षण मेळचें म्हूण तरेकवार सवलतीं दिल्यांत. 14 वर्सांच्या पिरायेचेर मेरेन शिकप्यांक फुकट शिक्षण दिवन सरकारान कायदो पास केलो. कांय वर्सां फाटीं, चलयांक 12 वी मेरेन फुकट शिक्षण दिवंक सवलत केली. चलयांक पदवी मेळसर शिक्षण फुकट करपाची तजवीज आसा. इतलेंच न्हय जाल्यार ‘सर्व शिक्षा अभियान’ हे येवजणे खाला सरकारान शिकपी भुरग्यांक सायकली, गणभेस, पुस्तकां आदीं दिल्यांत. आनी जायत्या आवय बापायाचो अर्थीक भार उणो केला. विदेशी देसांत वचून फुडलें शिकप करपाक सरकारान विद्यार्थ्यांक अर्थीक आदार दिवंकय तरतुद केल्ली आसा. गोंयांतल्या शिक्षणीक मळार घडिल्ल्या घडण्यांचेर नियाळ केल्यार अशें दिसून येता, भारतांत खंयसरूच घडूंक ना, तें गोंयांत घडलां. गोंयांतल्या विद्यार्थ्यांक शिक्षणीक मळार अदीक पर्जळूंक सरकारान जायत्यो सवलतीं दिल्यांत म्हूण. इतलेंय करून गोंयांतल्या आमच्या शिक्षणाचो दर्जो उंच गेलां? आमचें गोंयांतलें बेकारपण सोंपलां? आमचें गोंय 100 टक्के शिक्षीत जालां? ह्या प्रस्नांक धादोशी जावपा सारकी जाप मेळना. हें आमी मानून घेवपाक जाय.

शिक्षणाचो हेतू

शिक्षणाचो म्हत्वाचो हेतू म्हळ्यार शिक्षण सोंपले उपरांत मनशाक एक फावो तशी नोकरी मेळपाक जाय. दुसरो म्हत्वाचो हेतू म्हणल्यार शिक्षणा वरवीं आमी ह्या देसाक बरे नागरीक उत्पन्न करूंक जाय. पूण दुर्दैवान, हे दोनूय हेतू साकार जावंकनात. ह्याच कारणांक लागून आमच्या गोंयांत दिसान दीस बेकारपण चडत आसा. दुसरे सुवातरे वाड– वडिलांक रेस्पेद, प्रमाणीकपण, अहिंसा आदीं कमी जायत वेता आनी फटींगपण, धोंगीपणा, भ्रश्टाचार, खून आनी बलात्कार वाडत आसात. शिक्षणीक मळार फाटल्या कांय वर्सांत ज्यो सवलतीं दिल्यांत. त्याच बराबर आमच्या शाळेच्या पाठ्यक्रमांत गरजे प्रमाण सुदारणा केली जाल्यार आमचें शिक्षण उद्देगधंदे ह्या संबंदीत केल्लें जाल्यार घडये आयज बेकारपण उणें जातलें आशिल्लें. त्याच प्रमाण आमच्या शिक्षणांत ‘मुल्ल्यांधिश्टीत’ ह्या विशयांक गंभीरपणान फावो तो वेळ आनी फावो तें म्हत्व दिल्लें जाल्यार जायते घडये आमी आमच्या तरणाट्यां भितर थोडीं पूण जिविताचीं मुल्ल्यां रचतले आसले. पूण हीं म्हत्वांचीं पावलां आमी मारलींच ना. आनी त्याच खातीर आमच्या समजांत आयज ही दुश्ट परिस्थिती उत्पन्न जाल्या.

उद्देग- धंदे

त्या खातीर आमचें शिक्षण पूर्णपणी फायद्याचें जातलें जाल्यार आमच्या शाळेंतल्या पाठ्यक्रमांत सारको बदल करपाची गरज आसा. शिक्षण सोंपतकच भुरग्यांक नोकरी मेळूंक जाय अशी तरतूद आमच्या शिक्षणीक येवजणेंत आसूंक जाय. त्या खातीर शिक्षण आनी उद्देग-धंदो हांचें धोरण एकामेकांचेर आदारीत आसूंक जाय. लोकशायेंत सरकार बदलताच, पूण सरकार बराबर आदीं तयार केल्ल्यो वा चालीक लायिल्ल्यो येवजण्यो बदलूंक फावोना. फुडल्या 10 वर्सांत गोंयांत येवपी उद्देग -धंद्यांच्यो फुडाराच्यो गरजो मतींत धरून, तें – तें शिक्षण दिवन भुरग्यांक त्या नोकऱ्यांक सरकारान आदीं फुडेंच तयार करूंक जाय.

सोंपयतना 

त्या खातीर सरकारान आनी शिक्षण जाणकारांनी ह्या गंभीर विशयाचेर खोलायेन विचार करून जाता तितले वेगीं उपाय घेवपाची गरज आसा. शिक्षणा वरवीं आमी बेकारपण सोंपोवंक शकले जाल्यार आनी भुरग्यां भितर मनीसपण उत्पन्न केलें जाल्यरुच आमचें शिक्षण पूर्ण जालें, जैतिवंत जालें. हातूंत दुबाव ना.

(लिप्यांतर : विशाल खांडेपारकार – 8080622370)

तोमाजिन कार्दोज

9822170102