शाळा जातल्यो जिव्यो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मार्च 2020 च्या निमण्या सप्तकांत कोरोनाक लागून देशभरांत लाॅकडावन लागलो आनी उपरांत तो वाडतूच गेलो. त्या सप्टेंबरांत कोरोना दुयेंती वाडले, उपरांत 2021 च्या मे म्हयन्यांत कोरोना काळांत घडूंक ना, तें घडलें. गोंयां सयत पुराय देशांत मरणाचें ल्हारूच आयलें. कोरोनान संद मेळटा थंय धुमशेणां घालीं. गोंयांतल्या 2 लाख 45 हजार 572 लोकांक आतां मेरेन कोरोना जाला. तर 3832 लोकांक मरण आयलां. अजून दिसपट्टे कोरोनाचे दुयेंती मेळटात. आंकडो 15 सकयल आशिल्ल्यान कोरोना नियंत्रणा खाला आसा म्हणपाचें. सगले वेव्हार सुरू जाल्यात. देखून शिक्षण खात्यानूय नवें शिक्षणीक वर्स 6 जूनाच्यान सुरू करपाचो म्हत्वाचो निर्णय घेतला. पयली ते धावे मेरेनचे वर्ग चालू जातले. मात, इकरावी, बारावी आनी म्हाविद्यालयीन वर्गां विशीं निकाला उपरांत निर्णय जातलो. फुडल्या 10-12 दिसां भितर धावी, बारावेचे निकाल लागतले.
शाळेंत सकाळीं उठून वचप, थंय शिकप, खेळप, सहलीक वचप, गॅदरिंग, खेळा आनी हेर महोत्सवांनी वांटो घेवप, शिक्षकां कडेन संवाद सादप, तांचें मार्गदर्शन घेवप, एनसीसी, एनएसएस, स्कावट- गायड , परिक्षांनी बऱ्या गुणांनी पास जावप. नापास जातकच नेटान अभ्यास करून फायनल परिक्षेंत बरे गुण घेवन वर्स साल्वार करप……. शाळा- काॅलेजांतले दीस हे भांगराळे. थंयच्यो अमुरपिक्यो यादी जीणभर वांगड दितात. दरेका भुरग्याचें, तरणाट्याचें भावविश्व गिरेस्त करपी शाळा ताचें व्यक्तीमत्वूय घडयता. ताका सुशिक्षीत करता, स्वताच्या पांयांचेर उबो करता. कोरोनाच्या काळांत दोन वर्सां ही खोस घेवपाक मेळ्ळी ना. आतां मिर्गा कडेन तो दीस उदेंतलो. शाळांनी किलकिलाट जातलो. दोन वर्सां कोमांत गेल्ल्यो शाळा जिव्यो जातल्यो, भुरग्यां वांगडा खोशेन मुरगुट्टल्यो. कोरोना उणो जालो, हो आनंद आसाच, पूण भुरग्यांनी बेफिकीर रावपाक जायना. शाळांनी कोरोनाचे सगले नेम शिस्तींत पाळचे पडटले. ही जबाबदारी शिक्षक आनी कर्मचाऱ्यांची. कोणूय विद्यार्थी दुयेंत दिसता, ताका एक सारक्यो शिंको येतात, जाल्यार ताची तपासणी करची पडटली. कोरोना दुयेंती मेळटलोच, अशें धरून चलचें पडटलें, सज्ज रावचें पडटलें.
कोरोना काळांत आॅनलायन शिकोवपांत आनी शिकपांत शिक्षक, विद्यार्थी फिशाल जाल्या आसतलेच. ही संवय कायम दवरची. कारण विद्यार्थ्यांक शाळेच्या वर्गा भायर मार्गदर्शन करपाक ह्या तंत्रज्ञानाचो बेसबरो उपेग जातलो. फकत पाठ्यपुस्तकांतलेंच न्हय, तर ताचे भायलेंय ज्ञान विद्यार्थ्यांक दिवंक मेळटलें. खास करून धावी, बारावेच्या भुरग्यांक. आयज भोवतेक विद्यार्थ्यां कडेन संगणक आसात. लायव्ह शिकोवपांत नेटवर्काचीं आडमेळीं येता जाल्यार अभ्यासाच्यो फायली करून पेन ड्रायव्ह वा ईमेला वरवीं त्यो विद्यार्थ्यांक धाडूं येतात. करियर मार्गदर्शना खातीर हाचो वापर करूं येता. कारण कोणे कितलेंय सांगलें तरी धावी, बारावे उपरांत कितें करपाचें हो प्रस्न बऱ्याच विद्यार्थ्यांक आयजूय पडटा. आॅनलायन शिकोवपाचें ज्ञान आशिल्ल्या शिक्षकांनी हें काम हातांत घेवचें. निजाचे शिक्षक ह्या कामाक उमेदीन तयार जातले. दुबावूच ना.
कोरोनाच्या दिसांनी अदींमदीं शिकोवपांत खंड पडलो. कोरोनाक लागून मदीं शाळाय बंद दवरच्यो पडल्यो. कांय पालकांनी आपल्या भुरग्यांक शाळांनी धाडूंक नात. ताका लागून अभ्यासक्रम अर्दकुटो उरपाचो वेळ आयिल्लो. मात शालांत मंडळान धावे यत्तेच्या अभ्यासक्रमाचे दोन वांटे घालून दोन सत्रांनी निमणी परिक्षा घेतली. ताका लागून विद्यार्थ्यां वयलो पेज उणो जालो. हाचे मुखारुय हीच पद्दत दवरल्यार बरी. पयल्या सत्रांत अर्दो आनी दुसऱ्यांत उरिल्लो अभ्यासक्रम आशिल्ल्यान परिक्षांनी चडांत चड गुण घेवप सोंपें जातलें आनी विद्यार्थ्यांचो मानसिक तणाव उणो जातलो.
इकरावी, बारावेचे वर्ग उसरां सुरू जावं येतात. कारण निकाल, उपरात प्रवेश प्रक्रिया. तातूंत 27, 28 जूनाक जीसीईटी परिक्षा आसा. मागीर म्हाविद्यालयांनी प्रवेश घेवप सुरू जातलें. वेवसायिक अभ्यासक्रमाचे वर्गूय आॅगस्ट मेरेन सुरू जायतशे दिसना. विद्यार्थ्यांच्या करियराचे परिणाम करपी ही गजाल. शिक्षण खात्यान शक्य तितले
बेगीन सगलें मार्गाक लावपाचे यत्न करचे. हें सगलें चालू आसतना कोरोनान मात परतून तकली वयर काडिना जाल्यार पुरो!