शाळांनी आयज सावन किलबिलाट

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गरमी वाडिल्ली आसतनाय तारखेंत बदल ना

पणजी : फावंडेशन कोर्स सोडून नव्या शिक्षणीक वर्साचे सगले वर्ग आयज सावन सुरू जातात. गरमी वाडिल्ल्यान शाळा लांंबणेर पडटल्यो अशी पालकांची आस्त आशिल्ली. वर्ग सुरू करपाचे तारखेंत कसलोच बदल जावचो ना अशें शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी स्पश्ट केलें.

अंदूं सावन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची कार्यवाही सुरू जाता. नर्सरी वा फावंडेशन कोर्साचे वर्ग उसरां सुरू जातले. इकरावी सोडली जाल्यार हेर सगले वर्ग आयज सावन सुरू जातात. कांय उच्च माध्यमीक विद्यालयांनी इकरावेची प्रवेश प्रक्रिया पुराय जाल्या. हाका लागून इकरावेचे वर्ग लेगीत आयज सावन सुरू जातात. काय उच्च माध्यमीक विद्यालयांनी इकरावेची प्रवेश प्रक्रिया पुराय जावंक ना. हाका लागून इकरावेचे वर्ग उसरां सुरू जावप शक्य आसा. इकरावेचे वर्ग चडांत चड फुडल्या सोमारा मेरेन सुरू करपाची मेकळीक आसा. हेर सगले वर्ग आयज सावन सुरू जातात, अशी म्हायती शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी दिली.

पावस नाशिल्ल्यान गरमी वाडल्या. आयतारा खर वत आशिल्लें. दोन दिसा पयलीं आडवेळो पावस पडलो. ह्या पावसाक लागून गरमी काय उणी जावंक ना. हे फाटभुंयेर वर्ग उसरां सुरू जावपाची पालकांची आस्त आशिल्ली. कांय पालकांची वर्ग उसरां सुरू करपाची मागणी आशिल्ली. ही मागणी मान्य जावप अशक्य आसा.

वर्साचे 220 शिक्षणीक दीस पुराय जावप बंधनकारक आसा. वर्ग उसरां सुरू जाले जाल्यार 220 दीस पुराय जावपाक आडखळ येतली. ऑक्टोबरांत राष्ट्रीय खेळां सर्त जावपाची आसा. हाका लागून काय दीस वर्ग बंद दवरपाची वेळ येतली. हे फाटभुंयेर वर्ग 5 जून सावन सुरू जावप योग्य थारतलें अशें शिक्षण खात्याचें मत आसा.

म्हाविद्यालयांनी प्रवेशाची प्रक्रिया सुरू जाल्या. म्हाविद्यालयीन वर्ग जुलय सावन सुरू जातले. वैजकी, अभियांत्रिकी, फार्मसी अभ्यासक्रमाची गुणवत्ता वळेरी जाहीर जावपाची आसा. गुणवत्ता वळेरी जाहीर जावन प्रवेशाच्यो फेरयो सुरू जातल्यो. वैजकी अभियांत्रिकी, फार्मसीचे वर्ग ऑगस्ट सावन सुरू जातले. म्हाविद्यालयीन तशेंच वेवसायीक शिक्षणांत राष्ट्रीय शिक्षण धोरणची कार्यवाही सुरू करपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या.

धावे उपरांतचे तंत्र​निकेतन तशेंच आयटीआयचे वर्ग लेगीत उसरां सुरू जातले.