शणै गोंयबाब कथामाळ सर्त भुरग्यांच्या जडणघडणीची उर्जा

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

शिक्षक तशेंच पालक सर्तीच्या मळार भुरग्यांक तयार करपाक खूब कश्ट घेतात. भुरग्यांक सर्ती खातीर फाटबळ दिवचेंच पूण भुरग्यांनी इनाम जिखून येवपाकूच जाय असो तांचे कडेन हट्ट करचो न्हय.

कोंकणी भाशा मंडळ गोंय ही नामनेची संस्था. शणै गोंयबाब कथामाळ सर्त संबंद गाेंयभर घडोवन हाडटा. भुरग्यांच्या
कला गुणांक वाव दिवप आनी तांच्या आंगांतल्या बऱ्या गुणांक कलेच्या माध्यमांतल्यान प्रगट जावपाक संद दिवप हो मुखेल उद्देश दवरून सगल्या गोंयच्या तालुक्यांनी ही सर्त घडोवन हाडटात. ते खातीर तांकां थळाव्या कोंकणी केंद्राची मजत जाय पडटली, अशा वेळार बार्देस कोंकणी अस्मिताय केंद्र स्वखोशयेन ह्या कथामाळ सर्तीक आपले परीन मजत करतलें. हळूहळू सर्तकांची संख्या वाडपाक लागली. कथामाळेचो व्यापूय वाडपाक लागलो. शेंकड्यांचेर आशिल्ली संस्था हजारांचेर पवली.
अध्यक्ष म्हूण अन्वेशा सिंगबाळान कोंकणी भाशा मंडळाच्या अध्यक्षपदाचीं सुत्रां सांबाळ्ळी. सर्तीचो व्याप पळोवन तरणाट्यांची फौज तयार केली. काम पुराय करपाची तांचे कडेन आशिल्ली जिद्द आनी कामांत झोकून दिवपाची तरा पळयतकूच तांच्या युवाशक्तीची तोखणाया आनी अपुरबाय करीन शी दिसता. तरणाट्यांक तशेंच जाण्ट्यांक दुखयनासतना बरोबर घेवन वचप खूब कठीण काम. दोगूय जाण दोन विचारांचें, तांचीं मनां सांबाळचीं पडटात. अन्वेषान एक बरो मुखेली जावन हें करून दाखयलां. सर्ती खातीर भुरग्यांक कशें तयार करप हे खातीर शिक्षकां पासत कार्यशाळा घडोवन हाडटात. 18 केंद्रांचेर एकाच दिसा कथामाळ सर्त घेवप, हें काम येसस्वी करपाक थळाव्या लोकांची मजत घेवप असलें काम अन्वेषा सारको लिडरूच आपले फौजेक घेवन करूंक शकता. ती लेगीत शिस्तबद्द कार्यावळ. खंयच गोंदळ वा खंयच धांवपळ ना. तांचे मदीं आशिल्ल्या एकवटाचें हें श्रेय आसा.
शणै गोंयबाब कथामाळेन संबंद गोंयांत आपलें अशें खाशेलें स्थान निर्माण केलां. ते खातीर दर एका शाळेंतल्या शिक्षकांक आपल्या भुरग्यांक ह्या कथामाळेचे सर्तींत इनाम मेळचें अशें दिसता. शिक्षक तशेंच पालक तशी तयारीय बी करतात. तालुको, जिल्हो आनी राज्य पांवड्यार ही सर्त जाता. ते खातीर हजारांनी विद्यार्थी हे सर्तींत वांटो घेतात. आपल्याक खंयच्या तरी एका पांवड्यार इनाम मेळचें म्हूण विद्यार्थांची धडपड आसता.
भुरग्यांनी फक्त इनाम मेळोवप हें ह्या कथामाळेचें प्रयोजन न्हय. सगल्यांकूच इनामां मेळटलीं अशें ना. इनाम मेळ्ळें ना तरी आयज जे तरेन हांवें कथेचें सादरीकरण केलें. ताचे परस दुसरे फावटी हांव बरें सादरीकरण करतलों वा करतलें हो विचार मनांत रुजोवपाचो हो मूळ उद्देश आसा. फक्त काणी सांगप ही विद्यार्थ्यांची मोख आसची न्हय. इनाम मेळोवप हें ध्येय आसचें न्हय. सर्तींत वांटो घेतिल्ल्यान आपल्या व्यक्तीमत्वाचो विकास जाता. खूब लोकां मुखार जेन्ना विद्यार्थी धिटायेन काणी सांगता, तेन्ना ताचो आत्मविस्वास वाडटा. आंगांत आशिल्ल्या बऱ्या कलेचें लोकां मुखार प्रदर्शन जाता. सर्तींत दुसऱ्या भुरग्या कडल्यान नवें नवें शिकपाक मेळटा. विद्यार्थांनी ते हेतून सर्ती कडेन पळोवपाक जाय.
शाळेंतली पिराय ही नवें नवें शिकपाची. नवें नवें करपाची आसता. हीच पिराय आसता थंय आनी आळशीपण फांफडून उडोवपाची. शाळेंतूय आमी आमचे कुडीक शिस्त लावपाक शकतात. बरें वळण लावपाची हीच पिराय आसता. म्हाका जमचें ना, म्हजे कडेन जावचें ना, हीं उतरां भुरग्यांनी आपल्या शब्दकोशांतल्यान काडून उडोवपाक जाय. म्हाका जमतलें हांव करून दाखयतलों/दाखयतलें असो ठाम निश्चय करपाक जाय. विद्यार्थ्यांनी तांच्या व्यक्तीमत्वाचो हे पिरायेंत विकास केलो जाल्यार तांचे खातीर येसाचीं दारां उक्तीं जातात. मागीर तांकां फाटीं कोणूच ओडपाक शकनात. ह्याच विचारान शालेय पांवड्यार ह्या कथामाळेचें आयोजन करतात.
भुरग्यांच्या व्यक्तीमत्व विकासांत शिक्षकाचो खूब मोलाचो आनी म्हत्वाचो वांटो आसा. खरें म्हणल्यार शिक्षकाचें व्यक्तीमत्व भुरग्यांक जगपाक प्रेरणा दिता. शिक्षक तशेंच पालक सर्तीच्या मळार भुरग्यांक तयार करपाक खूब कश्ट घेतात. भुरग्यांक सर्ती खातीर फाटबळ दिवचेंच पूण भुरग्यांनी इनाम जिखून येवपाकूच जाय असो तांचे कडेन हट्ट करचो न्हय. तूं बरे तरेन काणी सांग. इनाम मेळ्ळें ना जाल्यार कांयच हरकत ना. अशे तरेन जर भुरग्यांची उर्बा वाडयत जाल्यार भुरगीं तकलेर ताण घेनासतना काणी सांगतात. तेन्नाच तीं आपल्यांतल्या बऱ्या गुणांचें प्रदर्शन करपाक शकतात.
कथामाळेचे आयोजक एका भुरग्या विशीं विचार करिनात. भुरगें खंयचेंय आसना तांच्या आंगांतल्या बऱ्या गुणांक वाव दिवप होच तांचो हेत आसता. केन्ना केन्ना भुरग्यांक सेगीत इनामां मेळटात पूण केन्नाय मेळनातूय बी, हाचो अर्थ असो न्हय की परिक्षकांचो निर्णय चुकीचो आसता वा भुरग्यान काणी सारकी सांगली ना. घडये ताचे परस दुसऱ्या भुरग्यान काणी बरी सांगल्या आसतली अशेंय आसूंक शकता. अशा वेळार फुडाराक हाचे परस बरी काणी सांगुया म्हूण समजूत काडली जाल्यार अपेस पचोवपाची ताका तांक येतलीच. तेच बराबर फुडले खेपे तो आपल्याक बरे तरेन तयार करतलो. ताचे जिणेंत निरशेवणी येवची ना. पालक आनी शिक्षकाच्या मार्गदर्शना खाला भुरगीं घडटात. दोगांयनी तांकां फटबळ दिलें जाल्यार तांचो फुडार पर्जळीत जाता आनी पर्यायान पालकांचींय सपनां पूर्ण जातात.
शणै गोंयबाब कथामाळ सर्त भुरग्यांक विद्यार्थी पिरायेंत येवपी आडमेळ्यां कडेन झगडून येस मेळोवपाक सक्षम करता. अपेस पचोवन मुखार वचपाक धाडस दिता. ही सर्त ल्हान व्हडांचें मनोरंजन करता. तेच बराबर बरो नागरीक घडोवपाक मजतूय बी करता.

कुसूम अग्रवाल
9860207976