व्हिटामीन डी खातीर सुर्याचीं किरणां गरजेचीं

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

डी व्हिटामीनाची उणीव ही एक मुखेल समस्या जावपाक लागल्या. दीसभर ऑफिसांत रावपी लोकां मदीं ही समस्या चड दिसता. सुर्याचो किरणां हो व्हिटामीन डीचो सगळ्यांत बरो स्रोत मानतात, पूण लोक सुर्याचीं किरणां घेवप टाळटात. सुर्याक लागून कात काळी जावंक शकता अशें चडशे लोक मानतात. ह्या भंयाक लागून लोक सुर्याचीं किरणां टाळटात, पूण कुडीक फिट दवरपाक आनी व्हिटामीन डी खातीर किरणां घेवप खूब म्हत्वाचें.
हे संबंदीं तज्ञ म्हणटात, कुडींत व्हिटामीन डीची उणीव टाळपाक जाय जाल्यार सुर्याचीं किरणां वापरप गरजेचें. हाचे खातीर सकाळीं 8 ते 10 वरां मजगतीं 10 ते 15 मिनटां वत घेवंक शकता. ह्या काळांत तुमच्या कुडीक बऱ्या प्रमाणांत व्हिटामीन डी मेळूं येता. ह्या वेळार तोंड धापून दवरपाचो यत्न करात आनी सुर्याचीं किरणां कुडीच्या हेर भागांचेर पडूंक दिवचो. वतात बसल्यार व्हिटामीन डीचो उणाव जावपाचो धोको उणो जाता. तुमच्या कुडीकय फिट दिसता.
सकाळीं वेळ ना जाल्यार सांजवेळा 5 वरां उपरांत वताक बसूंक मेळटा. सकाळ आनी सांजवेळा सुर्याची किरणां घेवप फायद्याचे आसता. जशें जशें हवामान ल्हवू ल्हवू गिमांत बदलत वता तशें तशें तुमकां चड वेळ सुर्याक रावूंक मेळटा, पूण तुमची कुड हायड्रेटेड उरतली. वताक रावचे पयलीं एक-दोन पेले उदक पियेवचें.
सुर्याच्या किरणां वांगडाच तुमच्या आहाराचेरूय लक्ष दिवपाची गरज आसा. व्हिटॅमिन डी खातीर तुमी दूद आनी दय खावचें. हाचेभायर सुकीं फळां गिमाच्या दिसांनी खावची. मांसाहारी लोकांक साल्मोन नुस्तें खावंक मेळटा. ह्या नुस्त्यांत ओमेगा 3 फॅटी अॅसिड आसतात. हे जी व्हिटामीनाची बरी स्त्रोत आसा. तांतयांय खावंक मेळटात. तशेंच तातूंत व्हिटामीन डीचें बरें प्रमाण आसता. तुमी नेमान सुर्याच्या किरणांक रावली आनी तुमच्या आहाराची जतनाय घेतल्यार कुडींत व्हिटामीन डीचो उणाव जावचो ना.