व्यायाम करचो मार्गदर्शन घेवन

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

 1. खाली पोटाचेर व्यायाम
  खाली पोटाचेर व्यायाम केल्यार शक्ती कमी जाता आनी अशक्तपण येता. त्या खातीर किदेंतरी हलके खावचे. द्राक्ष, केळीं, संत्रां ही फळां खाल्या उपरांत 10 ते 30 मिनटां
  व्यायाम करूं येता. दुद वा म्होंवाचो सेवन केले जाल्यार 45 मिनटां उपरांत व्यायाम करूं येता. कितेंय जड खाल्लें आसल्यार देड वर उपरांत व्यायाम करप बरें. तशें कांयच खायनासतना व्यायाम केल्यार चड बरें. हे खातीर तुमी प्रशिक्षकाचें मार्गदर्शन घेवंक शकतात.
 2. भरपूर उदक पिवचें
  व्यायाम करतना उदक पिवचें न्हय. तान लागलीच तर थोडें उदक पिवचें. कारण ताका लागून कुडींतली उदकाची पातळी सामान्य उरता. व्यायाम करतना आनी खेळां वेळार लोक खूब उदक पियेतात, पूण अशें करप भलायके खातीर घातक.
 3. घट कापडां घालप ना
  व्यायाम करतना लोक घट कापडां घालता. त्या खातीर स्नायूचो व्यायाम सारखो जायना आनी खंयच्याय व्यायामाचो फयदो जायना. सैल कापडांचो उपेग करचो.
 4. वॅार्मअप ना करप
  व्यायाम करचे पयली वॅार्मअप करचो. जशें धांवप, ताणप. आंग ताणपा पयली व्यायाम केलो तर कुडीक जखम जाव शकता. खंयचोय व्यायाम करचे पयलीं आनी केले उपरांत ताणप गरजेचें.
 5. चड व्यायाम करप
  गरजे परस चड व्यायाम केलो तर कुडीक थकवो येवपाची आनी घावो जावपाची शक्यताय आसा. चडशें जाण ताणप करचे पयली बॅडमिंटन खेळता. त्या खातीर स्नायूंक त्रास जावपाची शक्यताय आसा.
 6. व्यायाम उपरांत विसव घेवप
  व्यायामा उपरांत कुडीक विसव दिवप गरजेचें आसता. चडशें जाण विसव घेनात. एक दीस चड व्यायाम केल्यार दुसऱ्या दिसा कुडीक विसव दिवपाची गरज आसा. जाय तितलीं न्हीद घेवप गरजेचे.