वेळसांवां लोक आनी रेल्वे अधिकाऱ्यां मदीं परतून वाद

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वेर्णें पुलिसांनी मध्यस्ती करून तणाव केलो पयस

वास्को: परंपरीक व्हाळ तशेंच वहिवाट बंद केल्ल्याचो दावो करून वेळसांवच्या रहिवाशांनी रेल्वे विकास निगमाच्या अधिकाऱ्यांक धारेर धरले. थंय तणावाची परिस्थिती निर्माण जाल्ल्यान वेर्णें पुलिसांनी मध्यस्ती करून तणाव पयस केलो. पूण आमी एकठांयपणान दोट्टी रेल्वे मार्गाक विरोध करपाचो निर्णय घेतिल्ल्याचें गोंयचो एकवोटचे वांगडी ऑर्वील दोरादो हांणी स्पश्ट केलें. जांचे जमनींत रेल्वेचें बांदकाम करतात त्या जमिनदारांकूच कागदपत्रां सादर करपाचो निर्देश दिल्ल्यान तांणी अजाप उक्तायलें.

वेळसांवां रेल्वे विकास निगमा वतीन विवीध बांदकामां करतात. मदेकांत सेगीत वाद निर्माण जाताले. ह्या प्रकरणांत मुरगांवचे उपजिल्होधिकारी रवीशेखर निपाणीकर, कुठ्ठाळीचे आमदार अँथनी वाझ बी हांणी पळोवणी करून योग्य तो उपाय काडपाचो यत्न चलयिल्लो. पूण रहिवाशी आनी रेल्वे विकास निगमाच्या अधिकाऱ्यां मदीं सोमारा परतून वाद निर्माण जालो.

रेल्वे वतीन जें बांदकाम करतात ताका लागून थंयचे जलकुंभ, व्हाळ पावसाच्या दिसांनी जे सुवातेर उदक सांठून उरता ती सुवात नश्ट जावपाची भिरांत रहिवाशांनी उक्तायली. थंयची परंपरीक वाटूय बंद करीत आशिल्ल्यान रहिवाशांक व्हड भोवताडो मारचो पडटलो. ह्या कारणा खातीर रहिवाशांनी एकठांय येवन अधिकाऱ्यांक जाप विचारून विवीध प्रस्न उपस्थीत केले. पूण अधिकारी योग्य ती जाप दिवंक शकले नात. थंय कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रस्न निर्माण जावचो न्हय हे खातीर पुलीस निरिक्षक डायगो ग्रासियस हांणी मध्यस्ती केली.

कुळें ते वास्को मेरेन रेल्वे मार्गाचें दोट्टीकरणाचें काम हातांत घेतना पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन करूंक नाशिल्ल्याचो दावो दोरादो हांणी केलो. परंपरीक जलथळां पुरोवपाचे आशिल्ल्यान पर्यावरणाचेर व्हड परिणाम जातलो. पावसाचें उदक व्हांवून वचपा खातीर कसलोच पर्यायी मार्ग थंय उपलब्ध करूंक नाशिल्ल्यान पावसाच्या दिसांनी थंय समस्या निर्माण जावपाची भिरांत दोरादोन उक्तायली.