वीज खातें अत्याधुनिक जावचें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कणकिरें- गुळेरी वाठारांत दोन दिसां पयलीं वीज खात्याचे कामगार संजय गांवकार हांकां शाॅक लागून मरण आयलां. ताचे वयल्यान अजूनय सुरक्षेचे उपाय घेवपाक घाळपणा जातात वा सुरक्षा साधनांचो वापरूच जायना, हें स्पश्ट जाता. सरयांक तेकपी फांदयो मारतात, तेन्ना वीज पुरवण बंद दवरतात. मागीर हांकां ती चालू कशी आशिल्ली? काम चलता, तेन्ना ट्रान्स्फाॅर्मरा कडेन एक मनीस रावता वा कामगार वांगडा फ्यूज घेवन येतात. गांवकार हांच्या अपघाती मरणाची पुराय चवकशी जातकच कितें तें सत्य उक्ताडार येतलेंच. पूण, सरभोंवतणी वीज कामगार दिसतात, तें पळयल्यार तांच्याय जिवाक केन्नाय धोको उप्रासपाची भिरांत आसा. आमचें वीज खातें चड सुरक्षीत करपा बाबतींत सरकाराक पावलां उखलचीं पडटलीं. कारण विजे कडेन चडश्या लोकांचो दिसपट्टो संबंद येता.
सगल्यांत पयलीं शक्य तितले बेगीन जमनी पोंदच्यान केबल घालपाक जाय. काळाची ती गरज. कांय थारावीक शारां सोडल्यार हेर कडेन हें काम जाल्लें ना. खास करून रस्त्यां कुशीक, दाट लोकवस्ती आशिल्ल्या जाग्यांचेर हो वावर प्राधान्यक्रमान हातांत घेवंक जाय. गिरेस्त पंचायती, पालिकांनी वीज खात्याक हे बाबतींत अर्थीक मजत करूं येता. संजय गांवकारा सयत फाटल्या कांय वर्सांनी वीज कामगारांक जीव वगडावचो पडला वा शाॅक बसला तो खांब्यांचेर काम करतना. झाडांच्यो फांदयो बेणटनाय दुर्घटना जाल्यात. उजो पालोवपी दळा कडेन आसा, तशी अत्याधुनिक गाडी घेवप वीज खात्याक शक्य ना? सुरक्षे खातीर हेर उपकरणा, साधनाय जाय. लायट गेली म्हूण वीज कामगारांक आपयत जाल्यार तांचे कडेन ग्लावज, गमबूट नासतात. निसणूय नासता. एखाद्रो आडवाद आसत. लायटीचें काम चलतना सामान्य लोकांक लागीं घेवपाक जायना. पूण, लोक सरभोंवतणी चोंबो करून रावतात, हेंय धोक्याचें.
अंडरग्रावंड केबल घालपाच्या कामाक वर्साचीं वर्सां लागपाचीं आसात, जाल्यार वीज खांब्या वयलीं उपकरणां बदलचीं. कांय कडेन 40 वर्सां आदल्यो सरयो आसात. हेर उपकरणांय मोडपाक, तुटपाक पावल्यांत. खांबे लकल्यात. पंचायत, पालिकांनी हाचें सर्वेक्षण करून वीज खात्याक कळोवपाक जाय. लोकांनी कनेक्शनां घेतल्यांत, त्योय वायरी तपासूंक जाय. वीज गेली काय सगले कामगार नेटान काम करून शक्य तितले बेगीन पुरवण सुरळीत करपाचो यत्न करतात. ते खातीर तांची तोखणाय. मात, बरोच वेळ तांकां नेमको खंय ‘फाॅल्ट’ आसा तें खबर नासता. वीज खात्याचें अत्याधुनिक जायत जाल्यार अर्दे अपघात, दुर्घटना बंद जातल्यो, हातूंत दुबाव ना. सरकारान हें बेगीन मनार घेवचें.
पावस तेंकलो काय वीज खात्याक झाडां बेणपाचें काम करचें पडटा. खरें म्हणल्यार लोकांचोय हातूंत दोश आसा. कांय लोकांनी लायटीच्या खांब्या मुळसांतूच माड, झाडां लायल्यांत. तीं वाडलीं काय सरयांक तेंकतात. चुडीत पडलें काय लायट वताच, पूण टीव्ही लासपाचे प्रकार घडल्यात. दरवर्सा फांदयो कापचे परस हीं झाडांच मुळा सावन कापून उडोवपाची गरज आसा. पयलीचीं झाडां आसल्यार समजू येतात, पूण वीज खांबे आसतना उपरांत झाडां लावप्यांक कितें म्हणपाचें तें कळना! संजय गांवकार प्रकरणांत ताच्या कुटुंबाक लुकसाण भरपाय, ताचे बायलेक सरकारी नोकरी दिवची, अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. ताचेर वीज खात्यान सकारात्मक निर्णय घेवचो. कारण त्या घरचो एकसुरो जोडकार संवसारांतल्यान ना जाला.
वीज खात्याची तिजोरी कायम रिकामी आसता, पयशे खंयच्यान हाडपाचे असो प्रस्न खात्या कडेन संबंदीत लोकप्रतिनिधी खाजगींत करतात. येणावळ वाडपाक विजेची चोरी आडावपाक जाय. कांय वर्सां पयलीं चोरयेचें एक प्रकरण विधानसभेंत खूब गाजिल्लें. मात उपरांत ‘खंयचे कडेन काय ना’. आतांय खंय बेकायदेशीरपणान वीज वापरप जाता जाल्यार वीज खात्यान बेगीन लक्ष घालचें. विरोधी पक्षांक, थळाव्या स्वराज्य संस्थांकूय हे बाबतींत सरकाराक मजत करूं येता. कणकिरें दुर्घटनेंतल्यान बोध घेवन वीज खात्यान निदान आतां तरी जागें जावचें आनी वर्सांचीं वर्सां आडकून उरिल्ले प्रस्न, समस्या सोडोवच्यो. निश्पाप लोकांचे आनीक बळी नाकात.