विरोधकांच्या एकवटाचें मृगजळ !

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

देशांत वेंचणुकांचो फड जसजसो रंगत वतलो, तसो विरोधकांक  एकवटीत जावन भाजपा आड नांवा पुरती काय जायना, टक्कर दिवपाक जातलें कांय, हाची चर्चा ताचे परस चड रंगतली, हातूंत दुबाव ना. ईशान्ये कडल्यान तीन राज्यांत विधानसभेच्यो वेंचणुको जाल्यात आनी लोकसभेच्या साबार वेंचणुकां पयलीं आनीक स- सात राज्यांतल्यो विघानसभा वेंचणुकांचोंय नंबर थारला. मात विरोधकां मदीं एकवट जातलो काय ना हे विशीं मात कांयच दिसना. उरफाटे विरोधी फुडारी एकमेकांच्या पायांत पांय घालून एकमेकांक कशें उडोवपाक मेळटलें होच खेळ खेळटना दिसतात. जांणी समजिकायेन फुडाकार घेवन विरोधकां मदीं एकवट कसो तयार करप हाचेर चड लक्ष दिवपाची अपेक्षा आशिल्ली, तेच पक्ष अहंकाराची शिकार जावन एकवटाचे वाटेंत आडमेळें वा विघ्नां तयार करपाचें काम करीत आसात. ताका लागून एकवटाचे नदरेन वाट काडप सामकें कुस्तार हें स्पश्ट दिसपाक लागलां. अर्थांत काँग्रेस हातूंत आघाडेर आसा. आमी सांगतात तीच पूर्व दिका आसतली आनी ती सगल्यांनी मानून घेवची हे खातीर तांचो आग्रो चल्ला, अशें दिसता. साबार लोकां मदीं जांकां अजिबात सुवात ना वा काडयेचो पसून आदार ना, तांणी भारत जोडो यात्रेच्या नांवां खाला साडेतीन म्हयने लोकां मदीं आपूण आशिल्ल्याचें नाटक घडोवन हाडलें आनी सोनिया मॅडमा सयत सगळ्या काँग्रेस फुडाऱ्यांनी आतां आपलो पक्ष सोडल्यार देशाक पर्यायूच उरूंक ना असो साक्षात्कार तांकां जाला, हें तांची बॉडी लेग्वेंज सांगपाक लागल्या. तृणमूल, समाजवादी आनी हेर पक्ष तें मानून घेतले अशी अपेक्षा बाळगुवपाक जायना.
काँग्रशीचें तीन दिसांचें अधिवेशन रायपूर हांगां हालींच जाले आनी तातूंत लेगीत विरोधी एकवटा खातीर खाशेलीं अशीं पावलां घाल्यांत असो संदेश सामकार आयलो ना. विरोधकां मदलो एकवोट हे निमाणें मृगजळ थारपाची शक्यताय ताका लागून आतां चडूच दिसपाक लागल्या. ना म्हणपाक काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे हांणी भाजपाक सक्षम असो पर्याय फुडले लोकसभा वेंचणुके मेरेन उबो करपा खातीर आपलो पक्ष कसलोय त्याग करपाक तयार आशिल्ल्याचें पिल सोडून दिलां. आतां काँग्रेसी कडेन त्याग करपाक बाकी कितें आसा हें कळपाक मार्ग ना आनी जें कितें आसा ताचो त्याग करपाचो म्हणल्यार फुडले वेंचणुकेंत मल्लिकार्जुन खडगे हांकां ‘नॉन प्लेईंग कॅप्टन’ ची भूमिका करची पडटली आनी ते खातीर काँग्रेसीची तयारी आसा काय ना हो लाखमोलाचो प्रस्न आसा. काँग्रेसीक सद्या देशांत खंयच ठोस असो जनाधार ना आनी ज्या एक- दोन राज्यांत हो पक्ष सत्तेर आसा, थंयचो जनाधार हाचे फुडें उरतलो अशें सांगपा सारकी परिस्थिती ना. अशा वेळार विरोधकां मदीं एकवट घडोवन हाडपाक काँग्रेस कसलो त्याग करपाक तयार आसा हें चड उक्तेंपणान खडगेन सांगिल्लें जाल्यार एकवटा खातीर ताचो थोडो तरी उपेग जाताशिल्लो. काँग्रेसाक सद्याचे घडेक विरोधकांचें फुडारपण करपाचें आसा ही गजाल लिपून उरिल्ली ना. मात, हेर विरोधी पक्ष तांकां कितले मेरेन वांगड दितले हाचो अदमास घेतल्यार काँग्रेसी खातीर हो अट्टाहास कांय हातासपाक दिवचो ना हाची कल्पना करपाक जाता.
मेघालय वेंचणूक प्रचारा मजगतीं काँग्रेस आनी तृणमूल काँग्रेसी मदीं सादारपणान ह्याच मुद्या वयल्यान पडल्ली कीट अजून पालवल्ली ना. विरोधकां मदीं एकवट घडोवन हाडपाक वेगवेगळ्या आघाडींचेर चर्चा चालू आसतना तिसरे आघाडेचोय जल्म जावपाक शकता, अशेंच वातावरण लेगीत तयार जाला आनी ताची कल्पना काँग्रेस तशेंच एकवटा खातीर यत्न करपी हेर कांय पक्षांच्या फुडाऱ्यांक जाल्या. तिसरी आघाडी भाजपा खातीर फायद्याची थारतली अशें काँग्रेसीन रायपूरच्या अधिवेशनांत मानून घेतिल्ल्या राजकी प्रस्तावांत म्हणलां. हाचे वयल्यान काँग्रेसीन तिसरी आघाडी अस्तित्वांत येवपाचो धसको घेतला अशें दिसता आनी ती भिरांत व्यर्थ आसा अशें म्हणपाक मेळचेंना.
भाजपा प्रणीत राष्ट्रीय लोकशाय आघाडेक फुडले लोकसभा वेंचणुकेंत हारोवपाक जाय जाल्यार सगल्या पक्षांनी मतभेद कुशीक दवरून बेगोबेग एकठांय येवपाक जाय, अशें काँग्रेसीचो प्रस्ताव सांगता, मात तातूंत चड स्पश्टता नाशिल्ल्यान काँग्रेसीच्या आवाहनाक कितलो मेरेन प्रतिसाद मेळटा, हे विशीं दुबाव आसा. काँग्रेसीन 2004 तें 2014 ह्या तेपार डॉ मनमोहन सिंग हांच्या फुडारपणा खाला समान कार्यावळीच्या आदारान संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार येसस्वीपणान चलोवन दाखयलें होच मुद्दो घेवंन काँग्रेस आतां समविचारी पक्षांक उलो मारपाक लागल्या. आतां काँग्रेसाची ते वेळची आनी आतांची स्थिती हाचो विचार केल्यार तांचे कडेन फुडारपण दिवपाक कोण तयारी दाखयतलो ह्या प्रस्नाची जाप मेळना. भाजपा आनी संघाच्या आड लडपाची इत्सा आशिल्ल्या सगल्या राजकी पक्षांक वांगडा घेवन संघर्श करपाची काँग्रेसाची तयारी आसा, अशें खडगे सांगतात. मात तेच वांगडा काँग्रेस पक्षूच देशाक सक्षम फुडारपण दिवपाक शकता हें सांगपाक ते विसरले नात. राहुल गांधी कडेन फुडारपण दिवपाची कोणाचीय तयारी ना हें खडगे हांका कोणेय सांगपाची गरज आसा तर ?
काँग्रेसीचो राजकी प्रभाव सगळे कडेन नेटान देंवत आसा हे मानून घेवन हेर पक्षांचे तुळेंत एक राष्ट्रीय पक्ष म्हणून सगळे कडेन काँग्रेसीचें अस्तित्व आसा हातूंत तसो दुबाव ना. विरोधी पक्षांचे फुडारपण काँग्रेसी कडेन वच्चें ना, अशेंय म्हणपाक जायना. मात ते खातीर जो पर्यायी अजेंडा घेवन तिणें फुडें येवपाची गरज आशिल्ली. तातूंत पुराय अपेश आयिल्ल्यान तिचेर आयज ही परिस्थिती आयल्या. बरेच प्रादेशीक पश्र आपापल्या राज्यांत काँग्रेसीक एके विशिश्ट मर्यादे मेरेन सुवातो दिवपाक तयार आसात, हे हाचें फाटलें एक कारण आसपाक शकता. मात ह्या सगल्या गजालींचो विचार करून काँग्रेसीक एकवटा खातीर फुडली पावलां घालची पड़टलीं आनी आतां तसो वेळ उरिल्लो ना. आपल्या फुडारपणा खाला विरोधी पक्षांचें बळीश्ट अशें गठबंधन जावचें अशें काँग्रेशीक दिसता जाल्यार ते खातीर ठोस कार्यावळ घेवन फुडें सरपाची गरज आसा. गरज आसा ते कार्यावळी कडेन लोकांक ओडून घेवपाची. पूण काँग्रेसी कडेन आतां ती कल्पकताय आसा अशें दिसून येना. ईन मीन तीन फुडारी हो पक्ष चलयतात आनी कोणा कडेनूय एके थारावीक मर्यादेच्या फुडें वचून पळोवपाची कल्पकताय नाशिल्ल्यान काँग्रेसीच्यो मर्यादा लेगीत स्पश्ट जाल्यात. ताका लागूनच विरोधकांचो एकवट मृगजळ थारपाची चड शक्यताय आसा.

वामन प्रभू
9823196359