विद्यार्थ्यांनी वाचनाची संवय लावन घेवंक जाय 

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पार्वतीबाई चौगुले महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी सादलो देविदास कदम हांचे कडेन संवाद

विद्यार्थ्यांनी वाचनाची संवय लावन घेवंक जाय. विद्यार्थ्यांक वाचनाची आवड निर्माण जावंक जाय. तांकां वाचनाची गोडी लागूंक जाय तेन्नाच तांचे लिखणेंतल्यान, तांच्या हातांतल्यान दर्जेदार साहित्याची निर्मणी जावंक पावतली आनी तांच्या ज्ञानांत भर पडटली. फकत कोंकणींतलींच न्हय जाल्यार हेर भासांतलींय पुस्तकां विद्यार्थ्यांनी वाचूंक जाय अशें नामनेचे लेखक, कादंबरीकार आनी कवी देविदास कदम हांणी विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन करतना सांगलें.
पार्वतीबाई चौगुले महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी हालींच साहित्य अकादेमी पुरस्कार जैतिवंत लेखक देविदास कदम हांची भेट घेवन तांचे कडेन संवाद सादलो.
देविदास कदम हांचें कोंकणी साहित्याच्या मळार व्हड योगदान आसा. कथा, कविता, कादंबरी, बालनवलिका हे साहित्य प्रकार तांणी केळयल्यात. तांच्या साहित्या खातीर तांकां जायते पुरस्कार फावो जाल्यात.
2007 ह्या वर्सा ‘दिका’ हे कादंबरी खातीर तांकां साहित्य अकादेमी पुरस्कार मेळ्ळा. तांणी कोंकणी साहित्यांत कादंबरी ह्या साहित्य प्रकारांत व्हड योगदान दिलां. ‘कोंकणी कादंबरेचो खाशेलो अभ्यास’ आनी ‘वेंचीक कोंकणी कादंबरेचो समाजीक अभ्यास’ अश्या दोन विशयांचो आस्पाव दुसऱ्या आनी तिसऱ्या वर्साच्या विद्यार्थ्यांच्या
अभ्यासक्रमांत जाला. देविदास कदम हांचे ‘दिका’ हे कादंबरेचो विद्यार्थी खोलायेन अभ्यास हातूंतल्या एका विशयांत करतात.
हे दोनूय विशय शिकपी विद्यार्थ्यां सयत सहाय्यक प्राध्यापक ग्लिनीस डायस, सहाय्यक प्राध्यापक शिवानी वेरेंकार आनी सहाय्यक प्राध्यापक सियालिनी फेर्नांडीस हांणी देविदास कदम हांची भेट घेतली. विद्यार्थ्यांनी लेखकाक कादंबरे विशीं जायते प्रस्न विचारले. लेखकान कादंबरेच्या घटकां विशीं विस्तारान माहिती दिली. तशेंच कविता,
कथा आनी कादंबरी हांचे भितरलो फरक साद्या उतरांनी सांगलो.
हेर साहित्यकारांचे खंयचें खंयचें साहित्य विद्यार्थ्यांनी वाचचें हे विशीं लेखक देविदास कदम हांणी विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन केलें.
दरेक विद्यार्थ्यान वाचनाची संवय लावन घेवंक जाय. वाचतकच वाचनाची आवड निर्माण जाता आनी ज्ञानांत भर पडटा. कोंकणीचींच न्हय जाल्यार हेर भासांतलींय पुस्तकां विद्यार्थ्यांनी वाचपाक जाय अशें लेखक देविदास कदम हांणी विद्यार्थ्यांक सांगलें.
लेखकाकडेन प्रत्यक्ष वचून संवाद सादपाक मेळ्ळो हे खातीर विद्यार्थ्यांनी समाधान उक्तायलें आनी तांचे भेटे उपरांत आपल्या ज्ञानांत मोलादीक भर पडली म्हणपाचें विद्यार्थ्यांनी सांगलें.