विद्यार्थी घडोवपाक गृहपाठ जायच

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गृहपाठ म्हणल्यार शाळेंतल्यान येतकच घरा करपाचो अभ्यास. उजळणी, गणितां सोडोवप, वाचन करप…!! वर्गांत कितें शिकयलें ताची घरांत उजळणी करप म्हणल्यार गृहपाठ. शाळेंत आसतना आमी सगल्यांनीच गृहपाठ केला. कितलेच फावट मनांत नासतना शिक्षकाच्या भंयान केला. आयचे भुरगेय तेंच करतात.
महाराष्ट्र सरकार फुडल्या शिक्षणीक वर्सा सावन एक निर्णय घेवपाचो विचार करता. तो म्हणल्यार पयली ते चवथी वर्गां खातीर गृहपाठ बंद करप. शिक्षणमंत्री दीपक केसरकार हांणी ही घोशणा केल्या. उपरांत शिक्षक, पालक आनी शिक्षणतज्ञ हांचे मदीं मिश्र प्रतिक्रिया
दिसून आयल्या. कांय जाणांनी आंदोलनूय करपाचें थारायलां. पयली ते चवथी
मेरेनच्या वर्गांचो गृहपाठ बंद करचो काय ना हाचेर पुराय राज्यांत वेगवेगळे मतप्रवाह व्हांवपाक लागल्यात. देशाच्या हेर राज्यांनीय हो विशय पावला.
भुरग्यांचेर अभ्यासाचें वजें पडूंक फावना. त्या वज्यान भुरगीं चेपून वचपाक जायना हें खरें, पूण गृहपाठ बंद करप योग्य न्हय. तें वजें न्हय, तर विद्यार्थ्यांचे जडणघडणीचो तो एक म्हत्वाचो वांटो. गृहपाठ बंद करपाचो निर्णय विद्यार्थ्यांचे शिक्षणीक उदरगतीचे नदरेन योग्य न्हय. विद्यार्थ्यांक गृहपाठ जायच. शिक्षक विद्यार्थ्यांक अभ्यासक्रम योग्य
रितीन शिकवपाचो यत्न करतात, पूण विद्यार्थ्यांक तो कितले मेरेन समजला तें फकत गृहपाठांतल्यान कळटा. गृहपाठ बंद
केल्यार विद्यार्थ्यांचे शिक्षणीक प्रगतीचेर वायट परिणाम जावंक शकता.
शारी वाठारांतले विद्यार्थी शाळे उपरांत ट्युशन घेवपाक वतात आनी थंय अभ्यासाची उजळणी करतात. शारांनी हो निर्णय योग्य आसूं येता, पूण गांवगिऱ्या वाठारांनी जंय चडशे पालक निरक्षर आसतात, थंय गृहपाठ दिवंक ना जाल्यार भुरगीं अभ्यासा कडेन पळोवचीं पसून नात. तांकां खेळपाचो आयतोच चान्स पडटलो. गृहपाठ नासल्यार शिकयल्ल्या गजालींची उजळणी जावची ना.
गांवगिऱ्या वाठारांतले पालक शिक्षकांनी गृहपाठ दिवचो, विद्यार्थ्यांनी तो करचो ह्या मताचे आसतात. कांय विद्यार्थीय शिक्षकांक गृहपाठ दिवपाक सांगतात आनी तो रूचीन पुराय करतात. दुसरे दिसा केल्लो गृहपाठ बरोबर आसा काय ना, हें जाणून घेवपाची विद्यार्थ्यांक उमळशीक
आसता. शिक्षक गृहपाठ तपासतात आनी
विद्यार्थ्यांची तोखणाय करतात, तेन्ना विद्यार्थ्यांच्या तोंडा वयली खोस अवर्णनीय अशीच आसता.
शिक्षकान दिल्लो गृहपाठ विद्यार्थ्यांनी पुराय केल्यार दुसरे दीस शिक्षकांक शिकोवप सोंपें जाता. गृहपाठ दिल्ल्यान विद्यार्थी घरांत शिकतात तरी. तो अचकीत बंद केल्यार अभ्यास बंद जातलो. गृहपाठ नाशिल्ल्यान विद्यार्थी मेळपी वेळाचो बरो उपेग करचे नात. टीव्ही पळोवन वा मोबायलाचेर गेमी खेळून वेळ वगडायतले. ताचे फकत दुश्परिणामूच जातले.
विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगी आनी शिक्षणीक उदरगती खातीर गृहपाठ गरजेचो आशिल्ल्यान देशांतल्या खंयच्याच सरकारान तो बंद करपाचो निर्णय घेवचो न्हय. तो विद्यार्थ्यांच्या फुडारा खातीर धोक्याचो थारतलो, हातूंत मात्तूय दुबाव ना.

श्याम ठाणेदार
9922546295