विदेशांत नोकरी दितां अशें सांगून धर्म परिवर्तनाचो यत्न

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दुबाविताचो जामीन भायरायतना न्यायालयान दिल्ल्या कारणांतल्यान स्पश्ट

मडगांव: गोंयच्या मनशाक नोकरी दिवपाचें आस्वान दिवन इस्रायला बदला इजिप्तांत व्हेलो आनी थंय मुस्लीम धर्म स्विकारल्यार दुसऱ्या देशांत येवप-वचप सोंपें जातलें अशें सांगून दोगां दुबावितांनी पिडीत मनशाचेर चेपण घालें. ह्या प्रकरणांत वट्ट पांच दुबावीत आसून तातूंतले तीग जाण अजुनूय विदेशांत आसात. मुख्य दुबावीत जेराल्ड डिसोझा हाचो अटकपूर्व जामीन भायरायतना न्यायालया कडल्यान दिल्ल्या कारणांतल्यान ही गजाल स्पश्ट जाल्या.

नोकरी दिवपाच्या निमतान इस्रायलाक व्हरपाचें आस्वासन दिवन इजिप्तांत व्हेलो आनी नोकरी दिनासतना अर्थीक फटवणूक लेगीत जाल्ल्याची कागाळ पिडीत आंतोनिओ कार्दोज हांणी 2021 वर्सा केल्ली. ह्या प्रकरणांत जेराल्ड डिसोझा, आंतोनिओ, मेल्वीन, सय्यद आनी फरहाज अशीं पांच दुबावितांचीं नांवां आशिल्लीं.

मडगांवचे पुलीस निरिक्षक तुळशीदास नायक हांच्या मार्गदर्शना खाला ह्या प्रकरणाचो तपास करून मुखेल दुबावीत जेराल्ड हाचो नामो सोदून काडून पुलीस स्टेशनार हजर रावपाची नोटीस धाडून दिल्ली. ह्या प्रकरणांत चार म्हयन्यां पयलीं गुन्यांव नोंद केल्लो. ह्या प्रकरणांतलो मुखेल दुबावीत जेराल्ड डिसोझा हाणें दक्षीण गोंय जिल्हो न्यायालयांत अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज दाखल केलो आनी तो भायरायतना न्यायालयान दिल्ल्या कारणांतल्यान फक्त अर्थीक फटवणूकच न्हय जाल्यार धर्म परिवर्तनाचो यत्नूय ह्या प्रकरणांतल्या दोगां दुबावितां कडल्यान जाल्ल्याचें मुखार आयलें.

फटवणूक जाले उपरांत म्हयनोभर पयशांची एकठांय करून पिडीत मनीस गोंया आयलो. आंतोनिओ हांच्या कागाळी उपरांत जेराल्ड डिसोझा सयत हेर पांच जाणांचेर गुन्यांव नोंद जाला. उपरांत दुबावीत जेराल्डान जामिना खातीर केल्लो अर्ज न्यायालयान भायरायलो. अ‍ॅड. व्ही. जी. कोस्टा हांणी युक्तिवाद करतना दुबावीत जेराल्डान कसलोच परवानो नासतना विदेशांत नोकरी दिवपाचें हांयस दाखोवन विवीध वाठारांतल्या 21 जाणांची फटवणूक करून लाखांनी रुपयांची तोपी घाल्या. तातूंतल्यान बंगलो खरेदी केला. विदेशांत नोकरी दिवपा खातीर गरजेचो तो परवानो नासतनाय चुकीची म्हायती दीत, आस्वासनां दीत फटवणूक केल्ल्याचें सांगलें.

जामीन अर्ज भायरायतना न्यायालयान दुबावीत डिसोझा आनी हेरांनी खूबशा जाणांक तोपी घाल्या. शैलेश नायक हाचे कडल्यान साडेपांच लाख, जॉन एडवीन फुर्तादो हाचे कडल्यान 7.60 लाख, आंतोनिओ कार्दोज हाचे कडल्यान 4.70 लाख रुपयांची रक्कम घेतल्या. पूण दितना खुबूच थोडी रक्कम परतून दिल्या. पिडीत मनशाक इस्रायलाक नोकरे खातीर व्हरतले अशें सांगलें. पूण ताच्या वांगड्यांनी पिडीत तरणाट्याक इजिप्तांत व्हेलो. थंय ताची कसलीच रावपाची वेवस्था केली ना. तशेंच इजिप्तांत पिडीत मनशा बरोबर जेराल्डाचे मुस्लीम वांगडी सय्यद आनी फरहाज हांणी पिडीत मनशाक त्रास दिलो. तशेंच मुस्लीम धर्म स्विकारल्यार इजिप्तांतल्यान इस्रायलाक वचपा खातीर सोंपें जातलें अशें सांगून ताचेर मुस्लीम धर्म स्विकारपा खातीर चेपणूय हाडिल्लें. ताची कसलीच वेवस्था केली ना. दुबाविताक तपास यंत्रणांनी सोदून काडलें. तपासांत सहकार्य केलें ना. तशेंच खूबशा जाणांचे पयशे दिवप बाकी आशिल्ल्याचें कारण दिवन दक्षीण गोंय जिल्हो न्यायालयान जामीन भायरायलो.