विजेची वाडटी गरज पुराय करपा खातीर मुळाव्यो सुविधा निर्माण करपाची गरज

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

स्टिफन फर्नांडीसः वीज पुरवण यंत्रणेची तांक वाडोपाचेर भर जाय

राज्या खातीर तमनार प्रकल्प गरजेचो

पणजी : गोंयांत दिसान दीस विजेची मागणी तशेंच गरज वाडत आसा. विजेची वाडटी गरज भागोवपा खातीर मुळाव्यो सुविधा निर्माण करपाची गरज आसा. 2030 वा 2050 वर्साचो विचार केलो जाल्यार तमनार सारखे प्रकल्प राज्याक गरजेचे आसात अशें मुखेल वीज अभियंते स्टिफन फर्नांडीस हांणी सांगलें.

तमनार प्रकल्पाक काय एनजीओ कडल्यान विरोध जाता. विरोध करप हो दर एकल्याचो घटनात्मक अधिकार आसलो तरी फुडार बरो जावपा खातीर कांय वेळार खर निर्णय घेवचे पडटात अशें मुखेल वीज अभियंते स्टिफन फर्नांडीस हांणी सांगलें.

गोंयांत वीज तयार जायना. जी वीज तयार जाता ताचे प्रमाण सामकें उणें आसा. देशांत विजेचो उणाव ना. तरी भायल्या राज्यांतल्यान वीज हाडपा खातीर सुविधा वा यंत्रणा निर्माण करपाची गरज आसा. तमनार प्रकल्पाक लागून देशांतल्या खंयच्या वाठारांतल्यान राज्याक वीज घेवप शक्य जातलें. भायल्या राज्यांतल्यान ग्रिडांतल्यान वीज येता. वीज निर्मिती प्रकल्पांतल्यान वीज हाडपा खातीर ग्रीड यंत्रणा तयार करची पडटा.

गोंयांत वीज हाडपा खातीर स लायनी वा ग्रीड आसा. दोन ग्रीड 400 केव्हीचे आसात जाल्यार 4 ग्रीड 220 केव्हीचे आसात. ह्या लायनींतल्यान पुराय राज्या मेरेन वीज पावतली काय हाचो निर्णय ग्रीड प्राधिकरण घेता. राज्याक वीज पुरवण करपी ग्रिडांत समस्या आसा. राज्यांत सध्या 700 मेगावॉट वीज येता. स लायनी (वा ग्रीड) मदली एक लायन ट्रीप जाली जाल्यार हेर पांच लायनी मदीं 700 मेगावॉट लोड घेवपाची तांक आसपाची गरज आसता. ही तांक नासली जाल्यार वीज पुरवण सारकी जाय ना. जनरेटर ट्रीप जालो जाल्यार ती लायनी सारकी जाता म्हणसर दोन वरां वता. हाचे वेल्यान वीज पुरवण करपांतली आडखळ लक्षांत येता अशें स्टिफन फर्नांडीस हांणी सांगलें.

देशांत विजेचो उणाव ना. वीज हाडपा खातीर यंत्रणा जाय. पुराय देशाची विज वितरण यंत्रणा ग्रिडाच्या माध्यमांतल्यान जोडल्या. वीज पुरवण ही आंतरराज्य बाब थारता. भारत हो एक देश आसा. ग्रिडांतल्यान तरेकवार राज्यांनी वीज वता. हेर राज्यांतल्या वीज हाडपाची जाल्यार आंतरराज्य लायन जाय पडटा. हाचे खातीर मुळाव्या सुविधांची निर्मिती जावपाक जाय अशेंय तांणी म्हणलें.

वेर्ण्यां सावन 60 टक्के येणावळ

वेर्णा फांट्यातले 6 हजार गिरायकां कडल्यान 60 टक्के येणावळ येता. वेर्णा सबस्टेशनांत 50 एमव्हीए ट्रान्सफॉर्मराची वर्क ऑर्डर जारी जाल्या. ट्रान्सफॉर्मर बसोवपाचे काम पुराय जावपाक 13 ते 14 म्हयने लागतले. ते भायर उद्देगीक विजेची गरज भागोवपा खातीर 220 केव्ही सबस्टेशन जातलें

उत्तर गोंयांत 63 एमव्हीए ट्रान्सफॉर्मर

एप्रील आनी मे म्हयन्यांत उत्तर गोंयात विजेची समस्या तयार जाता. ही समस्या पयस करपा खातीर थिवी हांगा 63 एमव्हीए ट्रॉन्सफॉर्मर बसोवपाची वर्क ऑर्डर दिल्या. हाका लागून उत्तर गोंयवी विजेची समस्या पयस जातली. फोंड्यां 63 एमव्हीए ट्रान्सफॉर्मर बसोवपाचो वावर 18 म्हयन्यांत पुराय जातलो.

साळगांवां 220 केव्ही सबस्टेशन उबारपाचो वावर सुरू आसा. हे सबस्टेशन पुराय जाले उपरांत दर्यादेग वाठारात विजेची समस्या पयस जातली.

विजेचो उणाव निर्माण जालो जाल्यार उद्देगांक वीज पुरवण बंद जाता. उद्देगांक जनरेटर वापरचे पडटात. हाका लागून तांचो खर्च वाडटा. लोकांक वीज दिवपाचे खात्याचे यत्न आसात. फुडाराक उद्देगीक प्रकल्प वाडटले. विजेची मागणी वाडटली. घरगुती तशेंच उद्देगीक गिरायकां सुरळीत वीज पुरवण करपा खातीर मुळाव्या सुविधांची ​निर्मिती जावपाक जाय. 2030 वा 2050चो विचार करून आतांच मुळाव्या सुविधांची उबारणी जावपाक जाय अशें स्टिफन फर्नांडीस हांणी सांगलें.