विकती घेतिल्ली शेतजमीन कसपाक 3 वर्सांची मुजत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

-ना जाल्यार शेतजमीन सरकाराच्या ताब्यांत

– शेतजमीन विक्री निर्बंध नेम अधिसुचीत

पणजी : विकती घेतिल्ली शेतजमीन तीन वर्सांत कसपाची गरज आसा. तीन वर्सां मेरेन शेतजमीन विकती घेवप्यान ती कसली ना, जाल्यार ती जमीन सरकार ताब्यांत घेतलो. तशेंच फुडें शेती करप बंद केले जाल्यारूय जमीन सरकाराच्या ताब्यांत वतली. शेत जमीन विक्री निर्बंध कायदो 2023 खाला सरकारान नेम अधिसुचीत केल्यात.

राज्यांत शेतजमीन विक्रीचेर नियंत्रण दवरपा खातीर सरकारान कायदो केला. विधेयक संमत जावन सात म्हयन्या उपरांत सरकारान नेम अधिसुचीत केल्या. शेतजमिनीची विक्री शेती करतल्याकूच विकपाची तजवीज कायद्यांत आसा. हाका लागून शेतजमीन घर निर्माण प्रकल्प वा हेर कामा खातीर विकपाक मेळची ना. शेतजमीन विकपी तशेंच ती खरेदी करप्यांचेर बऱ्योच अटी घालपी नेम तयार केल्या. हें विधेयक सभाघरांत 31 मार्च 2023 रोजी संमत जाल्लें.

शेतजमीन हस्तांतरण प्रकरणांत कलम 3 भंग जालो जाल्यार जिल्होधिकाऱ्यांनी मामलेदारांक जमीन ताब्यांत घेवपाचो आदेश दिवचो. जिल्होधिकाऱ्यांच्या आदेशा उपरांत 60 दिसां भितर मामलेदारान जमीन ताब्यांत घेवची.

– शेतजमीन विक्री निर्बंध नेम अधिसुचीत

– शेतजमीन विकती घेतले उपरांत तीन वर्सां भितर ती कसची पडटली. जमीन तीन वर्सांत कसली ना, जाल्यार ती सरकाराच्या ताब्यांत वतली.

– जमीन कसपाक सुरवात जाली, काय शेती करप चालूच दवरचे पडटले. शेती कसपाचे बंद जाले जाल्यार जमीन सरकाराच्या ताब्यांत वतली.

– ज्या शेतकाराक शेतजमीन खरेदी करपाची आसा, ताणें नोंदणी अधिकाऱ्या कडेन कृशी कार्ड वा मामलेदाराचें प्रमाणपत्र सादर करचें पडटलें. शेतकार आशिल्ल्याचे दस्तावेज सादर करपाची मेकळीक आसा.

– शेती करप्याक प्रमाणपत्रा खातीर मामलेदारा कडेन अर्ज करचो पडटलो. मामलेदार चवकशी करून प्रमाणपत्र दितले.

– अर्ज केले उपरांत शेतजमीन शेतकाराच्या कायदेशीर वारसदाराच्या नांवार करपाचो अधिकार जिल्होधिकाऱ्यांक आसा

जिल्होधिकाऱ्यांनी कलम 3 खाला करपाची कार्यवाही

– शेतजमीन विकपी आनी खरेदी करप्यांनी एकत्रीत फॉर्म 1 भरून सादर करप गरजेचो.

– तीन वर्सां भितर जमीन कसतलो आनी फुडें शेती करप चालूच दवरतलो, अशें प्रतिज्ञापत्र सादर करप सक्तीचें.

– अर्ज अपुर्ण आसा जाल्यार अर्जदाराक 7 दिसां भितर दुरूस्त करपाची सुचोवणी करची. दुरूस्त करून अर्ज सादर करपाक 30 दिसांची मुजत.

– अर्ज फुडें धाडचो वा भायर मारचो हाचो निर्णय सात दिसांत घेवपाची मुजत.

– अर्जदारान सगळे सोपस्कार पुराय केले जाल्यार मामलेदाराच्या अहवाला उपरांत जिल्होधिकाऱ्यांन अर्जाचेर निर्णय घेवचो. सोपस्कार वा अटी पुराय जाल्यो ना, जाल्यार अर्ज भायर मारचो.

चवकशीचे अधिकार मामलेदारांक

– चवकशे खातीर जिल्होधिकाऱ्यांनी अर्ज मामलेदाराक कागदपत्रां सयत धाडप गरजेचें.

– मामलेदारान तलाठी, विभागी शेती अधिकाऱ्याक घेवन 7 दिसां भितर जाग्याची पळोवणी करची.

– फार्म 2 भरून मामलेदारान जिल्होधिकाऱ्यांक अहवाल दिवचो.

– पळोवणी उपरांत मामलेदार, विभागी शेती अधिकाऱ्यांच्या सयेन 7 दिसां भितर जिल्होधिकाऱ्यांक अहवाल सादर करचो.

– मामलेदाराच्या अहवाला उपरांत जिल्होधिकाऱ्यांनी फॉर्म 3 प्रमाण 30 दिसांत निर्णय घेवचो.

– जिल्होधिकाऱ्यांनी आयिल्ले अर्ज, मान्य जाल्ले अर्ज आनी भायर मारिल्ले अर्ज हांचो रेकॉर्ड दवरचो.

– मान्य जाल्ले अर्ज आनी भायरायिल्ल्या अर्जांची प्रत मामलेदारांक धाडची. मामलेदारांनी एक चौदाच्या उताऱ्यांत नोंद करची.

– सबर​जिस्ट्रारान शेतजमीन विक्रीची नोंदणी करून प्रत मामलेदाराक धाडची.

– मामलेदारांनी हस्तांतरण जाल्ल्या शेतजमनीची 6 म्हयन्यांतल्यान एकदा पळोवणी करची. कायदो वा नेमाक पाळो दिलो ना, जाल्यार नोटीस जारी करची.