वास्को उरिल्लीं रोजां उडयलीं फुटपाथार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

2 दीस जालें थंयच पडून; पालिकेची आडनदर?

वास्को: दसऱ्या निमतान गोंय शेजारच्या राज्यांतल्यान विक्रे खातीर आयिल्लीं रोजां विक्रेत्यांनी उरिल्लीं रोजां थंयच उडोवन दोन दीस जावन लेगीत फुटपाथार तशींच आसात. अजापाची गजाल म्हणल्यार मुरगांव पालिका कचेरी इमारतीच्या फुटपाथार फुलांच्यो राशी दिसून येतात. ताका लागून वास्कोंत विवीध प्रतिक्रिया उक्तायत आसात.

दसऱ्या निमतान अंदूं व्हड प्रमाणांत रोजांचे विक्रेते वास्को शारांत आयिल्ले. तांणी जाग्याजाग्यांनी फुटपाथार बसून आपलो वेवसाय थाटिल्लो. दसऱ्याच्या आदल्या दिसा फुलांचो दर 60 रुपया कील आशिल्लो. पूण दसऱ्या दिसा तो शंबरा वयर गेलो. गोंया भायल्यान आयिल्ल्या विक्रेत्यांनी हातूंतल्यान व्हड फायदो मेळयलो.

पूण परतून आपल्या गांवघरा वतना तांणी फुलां फुटपाथार उडयलीं. मुरगांव पालिकेन तांचे कडल्यान सोपो कर वसूल केल्ल्यान हीं फुलां उबारपाचें काम मुरगांव पालिकेचें आशिल्लें. पूण दोन दीस जाले तरी तीं फुलां तशींच आसात. ताका लागून चलून वचप्यांक फुटपाथा बदला रस्त्या वयल्यान वचचें पडटा.

नितळ शाराच्यो घोशणा करप्यांनी फुलांच्या कोयरा कडेन लक्ष दिवपाची गरज आसा. निदान तीं फुलां सेंद्रीय सारें तयार करप्यां कडेन धाडपाची गरज आशिल्ली.