वाळपय दिसपाक लागल्यांत लंपीचीं लक्षणां

वाळपय वाठारांतलें लंपी दुयेंस जाल्लें एक गोरूं.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भिरोंडें, ठाणे वाठारांत गोरवांक दुबावीत मरण; लोकां मदीं भिरांत, कारण सोदपाची मागणी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

वाळपयः सध्या देशांत लंपी दुयेंसाची लागण वाडपाक लागलां. गोंयांत लेगीत अशे तरेचीं गोरवां अजून मेरेन सांपडूंक नात, अशें पशुसंवर्धन खातें सांगतां. मात वाळपय वाठारांत लंपी दुयेंसाचें लागण जाल्लीं गोरवां सांपडल्यांत. तांचेर ताकतिकेन उपचार करचे, अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. वाळपयच्या मुख्य वाठारांतल्यान अशे तरेचीं गोरवां भोंवतात. ताका लागून तांचेर ताकतिकेन उपाय येवजण केली ना जाल्यार हें दुयेंस हेर वाठारांनी पातळपाची शक्यताय थळाव्या लोकांनी उक्तायल्या.

मजगतीं, सत्तरी म्हालाच्या भिंरोंडें आनी ठाणे वाठारांत फाटल्या 15 दिसां सावन व्हड प्रमाणांत गोरवां मरपाक लागल्यांत. मात तांकां कसलें दुयेंस जालां, तें अजून मेरेन स्पश्ट जावंक ना. हे संबंदांत पशुसंवर्धन खात्याच्या वैजकी अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालून कारण सोदचें, अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या.

मेळिल्ले म्हायती प्रमाण फाटल्या कांय म्हयन्यां सावन लंपी दुयेंसाचे फाटभुंयेर गंभीर परिस्थिती निर्माण जाल्या. हाची विशेश दखल घेवन राज्या भायल्यान गोरवां हाडपाची प्रक्रिया पुराय बंद केल्या. गोंयांत ह्या दुयेंसाचो प्रसार जावचो न्हय हे खातीर गोंय सरकारान सादुरकाय बाळगिल्या. मात गोंयांत लंपी दुयेंसाची लागण जाल्लीं गोरवां आसात हें अदीं मदीं दिसपाक लागलां. दोन दिसां आदीं वाळपय वाठारांत लंपी दुयेंसाचें लागण जाल्लीं गोरवां वाळपय वाठारांत भोंवतना दिसल्यांत. ह्या संबंदांतले फोटो व्हायरल जाल्यात. खूब जाणांनी हे संबंदांतले व्हिडियो सोशल मिडियाचेर शॅर केल्यात. ह्या दुयेंसा विशींची गांभिर्यता वाडल्या. पशुसंवर्धन खात्यान हे संबंदांत गंभीरपणान दखल घेवची आनी त्या गोरवांचेर उपचार करचे, अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. भिरोंडें वाठारांत फाटल्या आठ दिसां मदीं चार गोरवांक दुबावीत तरेन मरण आयलां. हे संबंदांत पशुसंवर्धन खात्याच्या वैजकी अधिकाऱ्यांनी तांच्या मरणा फाटलें कारण सोदचें आनी उपाय येवजण करची, अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या.

पशुसंवर्धन खात्यान लक्ष घालचें: ओमकार शिरोडकार

ओमकार शिरोडकार हांणी लंपी दुयेंसाची लागण जाल्ल्या गोरवांचे फोटो काडल्यात. हे संबंदांत अदीक म्हायती दितना तांणी सांगलें, आंगाक घावे जाल्ले आनी धवे पटे आयिल्लीं गोरवां वाळपय शारांत भोंवतात. फाटल्या आठ दिसां सावन ही स्थिती निर्माण जाल्या. मात अजून मेरेन पालिकेन तांचे कडेन लक्ष दिवंक ना. तेच प्रमाण हे गजालीची पशुसंवर्धन खात्यान दखल घेवप गरजेचें आशिल्लें. पूण तांणीय अजून मेरेन कांयच करूंक ना. हीं गोरवां वाळपय शारांत मुख्य सुवातांचेर लोकवसतींनी भोंवतात. ताका लागून लंपी दुयेंस पातळपाची शक्यताय आसा. पशुसंवर्धन खात्यान हे संबंदांत विशेश लक्ष दिवचें, अशी तांणी मागणी केल्या.

गोरवांचें मरणाचें प्रमाण वाडटाः सरपंच

फाटल्या आठ दिसांनी व्हड प्रमाणांत गोरवां मेल्यांत. ह्या संबंदांत पशुसंवर्धन खात्यान ताकतिकेन लक्ष दिवपाची गरज आसा. कारण गोरवां मरपा फाटलें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना. हें दुयेंस संसर्गजन्य आसत जाल्यार हेर गोरवांक तें लुकसाण करपाक शकता. हे खातीर संबंदितांनी ह्या प्रकारा कडेन विशेश लक्ष दिवपाची गरज आसा. ठाणे पंचायत वाठारांत लेगीत अशेच तरेन गोरवां मरपाच्यो घडणुको मुखार येवपाक लागल्यात. फाटल्या 15 दिसां मदीं तीन गोरवांक अशेंच मरण आयलां. थळावी पंचायत मेल्ल्या गोरवांक फोंड काडून पुरता, पूण गोरवां मरपा फाटलें कारण कळप खूब म्हत्वाचें आसा, अशें भिरोंडेंचे सरपंच उदयसिंह राणे हांणी प्रतिनिधी कडेन उलयतना सांगलें.