वाडटे रेल्वे अपघात हुस्क्याचे

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

रेल्वेचे अपघात टाळपा खातीर आरडीएचओन अॅण्टी कोलिजन डिव्हायसचो विकल्प दिला. हातूंत गाडयांची टक्कर जायना. ही प्रणाली जीपीएस सिस्टम आनी रेडिओ कम्युनिकेशन सेन्सराचेर आदारीत आसा.

आंध्र प्रदेशांत दोन रेल्वे गाडयांची एकामेका सामकार धपको बसून जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत 100 प्रवाशांक आपलो
जीव व्हगडावचो पडलो. जाल्यार 40 प्रवासी खर जखमी जाले. ह्या अपघाता उपरांत रेल्वे प्रवाशांच्या सुरक्षेचो प्रस्न परतून एकदां वयर सरला. कारण रेल्वे गाडयांच्या भिरांकूळ अपघातांची ही पयलीच वेळ न्हय. हालीं जाल्यार स रेल्वेच्या भिरांकूळ अपघाताची माळूच सुरू जाल्या. ह्या भिरांकूळ अपघातांचे माळेंत निश्पाप प्रवाशांक मात आपलो जीव व्हगडावचो पडत आसा.
जून म्हयन्यांतूच बालासोरांत तीन गाडयांक अपघात जालो. तातूंत 200 परस चड प्रवाशांक आपलो जीव व्हगडावचो पडलो. उपरांत फक्त दोन म्हयन्यांनी म्हणल्यार ऑगस्ट म्हयन्यांत उदयपूर-खजूराओ, द्रोणागिरी एक्स्प्रेसीक उजो लागलो. त्याच म्हयन्यांत 26 तारखेक मदुराय स्टेशनार उबी आशिल्ली पुनलू-मदुराय एक्स्प्रेसीच्या खाजगी कोचांत सिलिंडराचो स्फोट जावन 10 जाणांक लासून मरण आयलें. अपघातांची ही माळ हांगाच थांबना. रेल्वे मंत्रालयानूच दिल्ले म्हायती प्रमाण 2022-23 ह्या अर्थीक वर्सांत रेल्वेचे 48 अपघात जाल्यात. ही आंकडेवारी हुस्को करपा सारकी आसा. जर एकाच वर्सांत इतले अपघात जायत आसले जाल्यार रेल्वेचे कार्यक्षमतेचेर प्रस्न उबो रावतलोच.
पयरचीच खबर मडगांव सावन छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मीनस (मुंबय) हांगा वचपी मांडवी एक्स्प्रेसीच्या फाटल्या डब्याक सावंतवाडी रेल्वे स्टेशनार उजो लागपाची घडणूक घडली. ब्रेकांतल्या तांत्रीक समस्येक लागून उजो लागिल्ल्याचो अदमास रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी उक्तायलो. तरी पूण हो उजो लागपा फाटलें कारण कितें? हें रेल्वेन सोदून काडूंक जाय. प्रवाशांनी आपलो जीव मुठींत घेवन स्टेशनार धांव मारली. पूण सुदैवान तो उजो इतलो भिरांकूळ नाशिल्ल्यान उजो पालयतकूच गाडी रोखडीच मुंबय वचपाक भायर सरली.
वास्तवीक रेल्वे ही सर्वसामान्य प्रवाशांची पयली पसंती आशिल्ली प्रवासी येरादारी वेवस्था आसा. दीसपट्टे कोट्यांनी लोक रेल्वेन प्रवास करतात. देशभर रेल्वेचें जाळें पातळ्ळां. सगल्यांत चड मनीसबळ लेगीत रेल्वे कडेनूच आसा. ताका लागून प्रवाशांचो रेल्वेचेर खूब विस्वास. आतां मात हो विस्वास उणो जावंक लागला. रेल्वेंत बसतना हो अपलो निमाणचो प्रवास बी न्हय मूं? असो दुबाव प्रवाशांक येता. दोन रेल्वेंचो एकामेका सामकार धपको बसप, रेल्वे डब्यांक उजो लागप, रेल्वे रुळांक तडे वचप, चालकान सिग्नल तोडप, गाडयांचो अती वेग आदीं कारणांनी रेल्वे अपघात जातात अशें स्वता रेल्वे खात्यानूच मान्य केलां. मागीर प्रस्न असो उप्रासता की, जर ह्या अपघातांची कारणां रेल्वे खात्याक खबर आसात जाल्यार ताचेर उपाय कित्याक काडिनात. अपघात जाले उपरांत रेल्वे कडल्यान मरण आयिल्ल्या प्रवाशांच्या लागींच्या सोयऱ्यांक लुकसाण भरपाय दिवप आनी जखमी प्रवाशांचेर फुकट उपचार करप हाचे बगर रेल्वे खातें व्हडलेशें चड काय करिना अशें दिसून येता. दर फावटी अपघात घडलो की तींच कारणां दितात. पूण ताचेर उपाय कित्याक काडिनात. फाटल्या 75 वर्सांत रेल्वे प्रवाशांची संख्या व्हड प्रमाणांत वाडल्या. पूण ते तुळेन सेवेंत सुदारणा जाल्ली दिसून येना, आनी गरजेच्या मुळाव्या सुविधां मदीं वाड जाल्ली दिसून येना. ताका लागून तेच यंत्रणेचेर भिस्त दवरून रेल्वेचो कारभार चालू आसा. उणी सुविधा वेवस्था, पोरणीची काळा भायरी थारिल्ली यंत्रणा, फावोशा कर्मचाऱ्यांचो उणाव, आसा त्याच कर्मचाऱ्यांचेर आशिल्लो कामाचो ताण, भ्रश्टाचार, सुरक्षा नेमां कडेन जावपी आडनदर आदीं गजालींचेर रेल्वे खात्यान लक्ष दिवंक जाय.
सरकारान रेल्वेक फावो त्यो सुविधा दिवंक जाय. फाटल्या खूबशा वर्सांत रेल्वेची भरती जाल्ली ना. रेल्वे खात्यान रेल्वे कर्मचाऱ्यांची भरती करची म्हणल्यार आसा त्या कर्मचाऱ्यांचेर आशिल्लो कामाचो ताण उणो जातलो. पोरणी आनी काळाभायरी यंत्रणा कुशीक काडून नवी अद्ययावत यंत्रणांचो रेल्वे खात्यान वापर करूंक जाय. रेल्वेचे अपघात टाळपा खातीर आरडीएचओन अॅण्टी कोलिजन डिव्हायसचो विकल्प दिला. हातूंत गाडयांची टक्कर जायना. ही प्रणाली जीपीएस सिस्टम आनी रेडिओ कम्युनिकेशन सेन्सराचेर आदारीत आसा. ही प्रणाली 400 किलोमिटर अंतरा मेरेनच्या गाडयांचो सोद लावंक शकता. हाका लागून एकाच रुळार दोन गाडयो आसल्यो जाल्यार ताची म्हायती रेल्वे स्टेशना वयले यंत्रणेक मेळूंक शकतली. तशी म्हायती मेळ्ळ्यार दोन गाडयां मदीं जावपी टक्कर टाळूंक शकतली.
तशेंच गाडयेची गती कितली आसा हें लेगीत ह्या प्रणाली वरवीं समजतली. अती गतीन गाडी आयल्यार गती उणी करपाची सुचोवणी चालकाक दिवंक येतली. आरडीएचओन सुचयिल्ल्या ह्या प्रणालीचो वापर रेल्वे खात्यान करूंक जाय. ही वा हाचे सारक्या अत्याधुनीक प्रणालींचो वापर करूनच रेल्वेचे अपघात टाळूं येतले. शुन्य रेल्वे अपघात हें धोरण रेल्वेन राबोवन ते नदरेन यत्न करूंक जाय. रेल्वे प्रवाशांचे सुरक्षेची जबाबदारी रेल्वे खात्याचीच आसा. ताका लागून अपघात जावन रेल्वे प्रवाशांचो जीव वचचो न्हय, हे खातीर रेल्वेन सगले तरेचे यत्न करूंक जाय.

श्याम ठाणेदार
9922546295