वाग वाठारा विशीं मुजतवाड मागपाचो सल्लो सरकाराक कित्याक दिलो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

-अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी स्पश्टीकरण

पणजीः म्हादय अभयारण्याक ‘वाग वाठार’ म्हूण अधिसुचीत करपाचो निर्णय घेवपा विशीं उच्च न्यायालया कडेन मुजतवाड मागपाचो सल्लो अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी सोमारा राज्य सरकाराक दिला. ताका लागून फुडल्या सप्तकभरांत सरकार उच्च न्यायालयांत मुजतवाड मागपा संदर्भांतलो अर्ज सादर करतले. पूण मुजतवाड मागपाचो सल्लो आपूण सरकाराक कित्याक दिला, हाची जाप पांगम हांणी मंगळारा दिली.

गोंयांत वाग वाठार नाकाच, अशी भुमिका रानां जीव म्हामंडळान घेतिल्ली आसतनाच उच्च न्यायालयान म्हादय अभयारण्याक तीन म्हयन्यांत ‘वाग वाठार’ म्हूण अधिसुचीत करपाचे आदेश 24 जुलय 2023 दिसा राज्य सरकाराक दिल्ले. ही मुजत 24 ऑक्टोबर 2023 दिसा सोंपता. ताका लागून अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी उच्च न्यायालया कडल्यान मुजतवाड मागपाचो सल्लो राज्य सरकाराक दिला. ते खातीर फुडल्या सप्तकांत सरकार उच्च न्यायालयांत मुजतवाडी खाती अर्ज करतले, हे निश्चीत जालां.

मजगतीं, मंगळारा पत्रकारां कडेन उलयतना देविदास पांगम हांणी वाग वाठारा विशीं उच्च न्यायालया कडेन मुजतवाड मागपाचो सल्लो आपूण सरकाराक कित्याक दिलो, हाचे स्पश्टीकरण दिले. उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशाक राज्य सरकारान सर्वोच्च न्यायालयांत आव्हान दिल्लें आसून थंय ह्या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आसा. अभयारण्या संदर्भांत केंद्रान जे निर्बंध जारी केल्यात, तेच निर्बंध वाग वाठारा खातीरूय येतात आनी राज्य सरकार अभयारण्या वाठारांत ह्या सगल्या निर्बंधांची खरपणान अंमलबजावणी करता. म्हादय अभयारण्य क्षेत्रांत आतां मेरेन कसलेंच अतिक्रमण जावंक ना. ह्या गजाली कडेन उच्च न्यायालयाक पटोवन दिवपा खातीरूच मुजतवाड मागपाचो सल्लो आपूण सरकाराक दिलां, अशेंय पांगम हांणी नमूद केले.