वसवशे जमीन खायरे

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

बेकायदेशीर, गुन्यांवकारी प्रकार करून जमीन हडप केल्ले आडकले. पूण कायदेशीर- बेकायदेशीर मार्गान नेम माड्डून पर्यावरणाचो नाश करप्यांचें कितें?

मनशाच्या हांवरेपणाचेर, वसवश्या सभावाचेर रशियन साहित्यीक लिओ टाॅलस्टाॅय हांणी 1886 त एक सोबीत काणी बरयल्या. मनशाक कितली जमीन जाय? पाहोन ह्या शेतकाराक सैतान धांवपाक लायता. सूर्य अस्तंमते पयलीं तो जितलो पयस पावतलो तितलीय जमीन ताका मेळटली, अशें सांगता. हो हावरो शक्य तितलो नेटान धांवता आनी सांजवेळा सुर्या बुडटना खर्शेवन जीव सोडटा. कितली जमीन मेळटा ताका? ताच्या फोंडा पुरती! चार खांद्या वयल्यान केन्ना कोणाक वच्चें पडत, ताची आयज शाश्वती ना. तरीय मनीस 100 वर्सां जगतलो, अशा झेतान मेळटा तें लागीं ओडपाचो यत्न करता. अर्थांत कायदेशीरपणानूय हें करूं येता. पूण हीं असलीं अधाशीपणाचीं कामां नेम, कायदो माड्डून जातात, हें कोणूय कबूल करतलो. गोंयांत फाटल्या 20- 25 वर्सां सावन जमनी हडप करपाचे प्रकार जाल्यात. ताका सरकारी यंत्रणाय जापसालदार आसा, अशें चवकशी उपरांत उक्तडार आयलें. आतां मेरेन पुलिसांनी 76 गुन्यांव नोंद केल्यात. मात, ते ताचे परस चड आसतले. सरकारान ऑगस्ट 2022 त आयोग नेमिल्लो. जानेवारींत ताणें काम सुरू केलें. ताचो अहवाल दोन दिसां पयलीं आयोगान सरकाराक सादर केला. आतां तो चालीक लावपाक कृती आराखडो तयार करपाचे आदेश मुख्यमंत्र्यान दिल्यात. विशेश म्हणल्यार मालमत्ता सुरक्षीत उरची हे खातीर कितें करपाक जाय, तेंवूय आयोगाचे अध्यक्ष न्या. व्ही के जाधव हांणी अहवालांत स्पश्ट केलां.
मुख्यमंत्री डाॅ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या प्रकरणांतल्या दोशींचेर कडक कारवाय जातली, अशें सांगलां. दुसऱ्यान घाम गळोवन जोडिली जमीन, पुर्वजां कडल्यान परंपरेन दायज म्हूण मेळिल्ली जमीन विकप्यांक खर ख्यास्त जायच. तातूंत तो सरकारी कर्मचारी आसल्यार हेरां परस इल्ली चडूच ख्यास्त मेळप गरजेचें. पोरसूं वांटावपाक घाल्ले वंयेनूच जर फळां, भाजयो खावपाक सुरवात केली, तर दोश आनीक कोणाक दितलो? ह्या प्रकरणांत घुस्पल्ल्यांक जी ख्यास्त दितले, ती पळोवन फुडाराचे चोर भंयान कुळकुळपाक जाय, हाची तपास आनी न्याय यंत्रणेन खबरदारी घेतल्यार बरी. ही जमीन जांणी विकत घेतल्या, तांणी आतां मेरेन थंय इमारती, आस्थापनां बांदल्यांत आसतलीं. तांचें कितें? बोगस दाखले, सेलडिडां करून ह्यो जमनी विकल्यात. सरकारा कडेन जमनीची नोंद आशिल्लीं कागदां गायब जाल्यांत. बनावट सयो मारल्यात. जांणी ह्यो जमनी विकत घेतल्यात, तांचे कडल्यान त्यो परत घेवन मूळ धनयाक दितले, अशें मुख्यमंत्र्यान जाहीर केलां. हो योग्य निर्णय. मूळ धनी नासल्यार सरकार ती जमीन ताब्यांत घेतलो. ह्या जमीन खायऱ्यांक जल्माची बुद्द शिकोवचीच पडटली. शेतां- भाटां विकचीं न्हय, म्हूण सरकारान कायदोच केला, हें बरें जालें.
बेकायदेशीर, गुन्यांवकारी प्रकार करून जमीन हडप केल्ले आडकले. पूण कायदेशीर- बेकायदेशीर मार्गान नेम माड्डून पर्यावरणाचो नाश करप्यांचें कितें? राज्यांतल्या प्रत्येक दोंगराचेर आयज बांदकामां चालू आसात, कांय कडेन तीं करपाची तयारी चल्ल्या. कांय कामां लोकांनी आडायल्यांत. हातूंतलीं कांय कामां कायदेशीर आसतलीं, तर थोडीं बेकायदेशीर. पूण अशे दोंगर कापीत रावल्यार ताचो वायट परिणाम पर्यावरण आनी मोनजातीचेर जातलो, हें आमी विसरूंक फावना. दर्यादेग वाठारांनी तर दोंगरांचेर निवासी प्रकल्प उबे जावंक लागल्यात. दोन दीस बोवाळ जाता आनी मागीर सगलें शांत. ह्या प्रकल्पांक लागून गोंयची लोकसंख्या वाडटली. तांचे खातीर कोयराचो विलो, वीज, उदक हांची तजवीज करप आमकां शक्य आसा? गोंयकारांनी गोंय पावणेर काडलां आनी बोली लावप्यां मदले चडशे भायले आसात, अशें म्हणल्यार कोणाक वायट दिसपाची, तिडक येवपाची गरज ना. सरकारी प्रकल्पां खातीर जमीन हस्तांतरीत केल्या आनी निमाण्या खिणाक ते प्रकल्प रद्द जाल्यात. तसली जमीन बी आसा? सरकारी प्रकल्प येतलो अशें सांगून जमीन विकत घेवन मागीर ती दुपेट रकमेक विकपाचे प्रकार जाल्यात? तशें घडलां जाल्यार चवकशी जावंक फावो.
पयसो वाडटा, जमीन वाडना. जांचे कडेन जमीन आसा, तांणी हें लक्षांत दवरपाक जाय. पडंग जमनीच न्हय तर पिकाळ जमीनय लोक विकतात. कश्ट करचे परस आयते मेळटात ते पयशे बँकेंत दवरून वा खंय गुंतोवन ताचेर जगपी लोकांचो आंकडो वाडत आसा. हें अशेंच चालू उरलें जाल्यार गोंयकारांचे फुडले पिळगेक वेतभर पसून जमीन उरची ना.