वर्तन बदलुंया, न्हंयो जगोवंया

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आमी फकत म्हादयूच न्हय तर कणकुंबीय वाटावपाची गरज आसा. थंय रावपी लोक हे कोंकणीभाशक. म्हणटकच तांकां सांबाळप ही आमची लागणूक काय दिसता.

सद्याक गोंयांत म्हादयचो जागोर सुरू जाला. गोंयची जनता म्हादय वाचोंवपाक रस्त्यार देंवल्या. आतां कोण कितलो म्हादयचेर मोग करता आनी कोण म्हादयच्या नांवांन आपणालें सादोवंक सोदता तें कळप तशें कठीण. तरी आसतना सद्याक तरी सगळेच म्हादय खातीर रस्त्यार देंवल्यात म्हणपाचें दिसता, पूण आमचें सरकार मात, म्हादयचेर तितले ‘सिरीयस’ ना काय दिसता. हे वटेन लोक म्हादयच्या नांवांन शबय घालतात आनी सरकार म्हादयचें उदक खंयच्या सरकारा वेळार कर्नाटकान व्हेलें ताचेर स्पश्टीकरण दिता. खरें तर हो वेळ हाचेर, ताचेर बोट दाखोवन आपले मदींच झगडपाचो न्ही. सगळ्यांनी एक जावन म्हादय खातीर झगडप आनी आमची म्हादय वाटावप हें म्हत्वाचें. पूण, तें कुशिकूच उरलें आनी आमचे राजकर्णी एकमेकांक बोटां दाखोंवक लागले. तेवटेन म्हादय हातांतल्यान पुराय गेली तरी आमी आमचे मदींच झगडत रावतले आनी कर्नाटकाक जॅल दितले काय दिसता. राजकारण्यांक म्हादय न्ही सादय जाय. आपलें सादलें म्हणजे जालें.
कर्नाटक म्हादयक बांद घालून तें उदक मलप्रभेंत सोडूंक सोदता. पयलीं एके गजालीचो सोद घेवपाची गरज आसा ती म्हणल्यार मलप्रभा न्हंय सुकलीच कशी? अशें कितें घडलें आनी मलप्रभा सुकली? ती परत ‘सुजलाम सुफलाम’ जावंक शकना? तशे प्रयत्न कोणे केल्यात, काय कोणाक पडलां ताचें म्हणून वोगीच रावल्यात? दुसरें म्हणल्यार म्हादयचें उदक मलप्रभेंत सोडलें जाल्यार देडशें- दोनशें किलोमिटर अंतरावेल्या लोकांमेरेन तें सारकें पावतलें? हाचो अभ्यास कर्नाटक वाॅटर रिसोर्सच्या इंजिनियरांनी केला? काय कोणें तरी सांगलें आनी ताणीं आयकलें अशेंच जालां? आनी आज जे तरेन कर्नाटक काम करता ताका लागून म्हादयची गत मलप्रभेवरी जावची ना हाची खात्री आसा?
हालींच अवर्शण आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र सिंह हांचें उलोवप आयकलें. लातुरांतले एके बसकेक ते उलयताले. मनशाच्या वर्तनाक लागून न्हंयो दुयेंत पडटात. न्हंयांचें जिवीत मनशांनीच पिड्ड्यार केलां, अशें तांचें म्हणणें. सद्याचें कर्नाटकाचें वर्तन पळेलें जाल्यार डॉ. राजेंद्र सिंह सांगतात तें तंतोतंत खरें म्हणचें पडटलें. कर्नाटकाक उदक लागता तें उशेलाक. जेन्ना उशेलाक चड उदक लागता म्हणपाचें कळ्ळें तेन्ना सरकार शेतकारांक उशेल रोवंक प्रोत्साहन कित्याक दिता? तांकां तांचीं पारंपारीक धान्याची लागवड करात म्हणून कित्याक सांगिना? कारण सोपें. तांकां राजकारण्यांचे साखरी कारखाने चलोवंक उस जाय. आतां उशेल रोवं नाका म्हूण सांगल्यार कारखाने कशे चलपाचे? देखून हे उपदव्याप.
डॉ. राजेंद्र सिंह 2015-16 त जेन्ना लातुरांत आयिल्ले तेन्ना लातुराची मांजरा न्हंय कांय तेंपान मरतली अशें तांचें मत जाल्लें. पूण, आज तीच न्हंय उपाट भरून वोतता. मनशांनी मनार घेतल्यार कितें जांव येता ताची ही देख. न्हंयच्या मरणाक आमी मनीस जापसालदार आनी ती भरून वोतपाकूय आमीच कारण. जर लोकांनी थारायत तर मेल्ली न्हंय लेगीत नवें रूप घेवंक शकता. लातुरच्या लोकांनी हें करून दाखयलां. जें मांजरा न्हंय बाबतींत घडलां तें मलप्रभा बाबतींत घडूंक शकना? कित्याक शकचें ना? शक्य आसा, फकत तें करपाची इच्छाशक्ती जाय. मलप्रभा नवें रूप घेवन व्हांवूंक शकता. जितले दुडू म्हादयचेर बांद घालूंक कर्नाटक सरकार मोडटा, ताच्या कितल्या तरी उण्या खर्चान मलप्रभेंत जीव हाडूंक जातलो. पूण हांगा कर्नाटक म्हादयकूच सुकोवंक मुखार सरल्या काय दिसता.
आज जे पद्दतीन कणकुंबीक उदक व्हरपाक पाट बांदल्यात आनी ते पाट बांदूक सैमाची जी नासाडी केल्या ती पळेल्यार पावसाचें उदक म्हादयंत येवप भोव कठीण काय दिसता. पयलीं ह्या वाठारांत पावस पडटलोच काय कितें होच पयलीं दुबाव. कर्नाटक सरकारान ह्या वाठारांतलीं रानां काबार केल्यांत आनी जमनी पोंदच्यान पाट व्हेल्यात. आतां जमनींत उदक उरतलेंच कशें? आनी जमनींत उदक साठून उरलें ना जाल्यार न्हंयक उदक खंयच्यान मेळटलें? मलप्रभा सुकपाचें कारण तर हेंच. पूण तांतल्यान शाणे जावपाचे सोडून सरकार आनीक एक कर्म करून बसलां. हांगा म्हादय सुकतली हो भंय आसाच, तेच वांगडा आनीक एक भंय दिसता तो म्हणल्यार कणकुंबी आनी भोंवतणच्या वाठाराचो जोशीमठ जायना मूं? आज जोशीमठ मुंगरता. फाटल्या कांय दिसांक जोशीमठ स ते सात सेंटिमिटर मुंगरला. घरांक वेरो गेल्या. घरां रावपाक सुरक्षीत ना म्हणून लोकांक भायर काडून दुसरे कडेन व्हेल्यात. कितलीं तरी घरां आनी होटॅलां मोडपाचें काम चल्लां. हें कित्याक लागून घडलें? जमनी पोंदच्यान काडिल्ल्या पाटांक लागून. वीज निर्मितीक लागपी उदक व्हरूंक जमनी पोंदच्यान पाट काडले ताचें पानवळ जोशीमठ भोगता.
विकासाच्या नांवांन आमी जें कितें करतात ताचें पानवळ आमकां आज ना फाल्यां मेळटाच. आज कर्नाटक सरकार जें कितें करता ताचें पानवळ कणकुंबी आनी भोंवतणच्या वाठाराक मेळ्ळ्या बगर रावचें ना. आमी फकत म्हादयूच न्हय तर कणकुंबीय वाटावपाची गरज आसा. थंय रावपी लोक हे कोंकणीभाशक. म्हणटकच तांकां सांबाळप ही आमची लागणूक काय दिसता. कणकुंबीची वाट लावन कर्नाटक सरकार हुबळी- धारवाडाक सुबत्ता हाडूंक सोदता. कोंकणी लोकांची वाट लावन कानडी लोकांची भर करता. आमी हाचेर आवाज काडचे नात? गोंय सरकारान ह्याय लोकांची बाजू केंद्र सरकारा मुखार मांडूक जाय…. आनी मुखार कितें घडूंक शकता तेंय केंद्राक पटोवन दिवंक जाय. जोशीमठाचें उदाहरण आमचे मुखार आसाच. जोशीमठांत कितें घडलां तें पळोवन कोणूच कानार केंस काडून बसूंक शकनात. केंद्रान दुसरो जोशीमठ जावचो ना, हाची जतनाय घेवचीच पडटली.

अभयकुमार वेलिंगकार
9423884687