वडापुनव मनोवपाची आगळीच तरा, वडाचो रोंपो लावन घालो आदर्श

केळावडे-सत्तरींत सरकारी मुळाव्या विद्यालया कडेन वडाचो रोंपो लायतना डाॅ. कृतिका म्हाळशेकार आनी नारायण गांवस

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
केरी-सत्तरी ः ज्येश्ठ म्हयन्यांतले पुनवे दिसा सवायशिणी वडाच्या झाडाची पुजा करतात आनी वडापुनव मनयतात. चडश्यो बायलो वडा कडेन वचून वडाची पुजा करतात आनी प्रदक्षणा काडटात. धांवपळीचे आनी धकाधकीचे जिणेंत लोकांक वेळ उणो आसता. ताका लागून कांय बायलो वडाच्यो खांदयो तोडूनच घरांतूच वडाच्या खांद्याची पुजा करतात. विंगडविंगड सुवातांनी विंगडविंगड तरांनी वडापुनव मनयतात. सांखळेच्या सरकारी समाजीक भलायकी केंद्राची वैजकी अधिकारी डाॅ. कृतिका म्हाळशेकार हांणी वडाचो रोंपो लावन आगळे पद्दतीन वडापुनव मनयली आनी रोंपां लायात, रोंपां जगयात हो आदर्श समाजाक घालून दिलो.
फकत वडाची पुजा करप म्हणल्यार वडापुनव मनोवप अशें न्हय जाल्यार प्राणवाय दिवपी रोंपां लावप आनी तीं जगोवप, ताची जतनाय घेवप आनी ताचें संरक्षण करप हो संदेश डाॅ. म्हाळशेकार हांणी समाजाक दितना सरकारी मुळावें विद्यालय, केळावडे-सत्तरींत वडाचो रोंपो लावन आगळेच पद्दतीन वडापुनवेची परब मनयली. डाॅ. म्हाळशेकार हांचें एप्रील म्हयन्यांत युवा कवी आनी गीतकार, शिक्षक नारायण गांवस हांचे कडेन लग्न जालां.
कोवीड महामारेच्या काळांत लोकांक आपले जीव कशे वगडावचे पडल्यात तें आमी पळयलां. शुद्ध प्राणवाय आमकां मेळ्ळो तरच आमी कितल्याश्याच दुयेंसां पासून मुक्त जावंक शकतात. रोगप्रतिकारशक्तूय वाडोवंक शकतात. सैमीक शुद्ध प्राणवाय दिवपी रोंपांची लागवड करून आमी स्वताची भलायकीय निरोगी दवरूंक शकतात आनी म्हणूनच आमी वडापुनवे दिसा वडाचो रोंपो लायला अशें डाॅ. म्हाळशेकार हांणी सांगलें.
समाजांत योग्य बदल घडोवपाचो आसत तर आमी आमच्या पासून सुरवात करूंक जाय म्हणून आमी एकमतान हो निर्णय घेतलो अशें नारायण गांवस हांणी सांगलें. डाॅ. म्हाळशेकार हांणी वडाचो रोंपो लायलो, त्याच रोंपाची पुजा केली आनी वायण म्हणून गरजवंत विद्यार्थ्यांक गणभेस भेटयले.