लोकांनी सादूर रावल्यारूच गांव वाटावतले

कृती आराखडो तयार करपा खातीर घेतिल्ल्या चर्चासत्रांत मार्गदर्शन करतना युरी आलेमांव.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

युरी आलेमांवः चांदराक दायज थळ करपाक कृती आराखडो

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

मडगांवः दायज थळ म्हूण घोशीत जाले उपरांत चांदरा गांवांचेर खूब जाणांची वायट नदर पडटली. गांवांतल्यो जमनी हडप करपाचीं खूब जाण कारस्थानां रचतले. लोकांनी सादूर रावले जाल्यारूच गांव वाटावतलो, अशी शिटकावणी कुंकळ्ळीचे आमदार तशेंच विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी दिली.

चांदरा- कावरें पंचायतीक ग्रामविकास समितीन चांदराची दायज थळ म्हूण उदरगत करचे खातीर कृती आराखडो तयार करपा खातीर चर्चासत्र आयोजीत केल्लें. ह्या वेळार आलेमांव उलयताले.

चांदरा- कावरें पंचायतीचे ग्राम विकास समितीन चांदराची दायज थळ म्हूण उदरगत करपाच्या दिश्टीकोनांतल्यान कृती आराखडो तयार करचे खातीर फुडाकार घेतला. ही खऱ्यांनीच तोखणायेची गजाल. चांदरा- कावरें पंचायत ही चांदराची दायज थळ म्हूण उदरगत करपी गोंयांतली एक आदर्श पंचायत थारतली, अशें आलेमांव हांणी सांगलें.

ह्या वेळार वास्तूविशारद डीन डिक्रीझ आनी हेता पंडीत, इतिसाहस संशोधक प्रजल साखरदांडे, आदले आनी सध्याचे पंच तशेंच चांदराच्या लोकांनी चर्चासत्रांत वांटो घेवन मोलादीक सुचोवण्यो केल्यो आनी कल्पना मांडल्यो.

हें चर्चासत्र पंचायत राजच्या निकशांक धरून आसा. गांवचे मुळावे भागधारक म्हूण गांवकारांनीच गांवांत कितें करप गरजेचें आसा आनी कितें करचें न्हय हें थारावचें. दायज थळ विकास आराखडो तयार करपाक सुरवात केल्या. गोंयच्या हेर वाठारांनी थळावे लोक आपापल्या गांवांक पर्यावरण संवेदनशील म्हूण घोशीत करपाक विरोध करचे खातीर एकठांय आयल्यात. जेन्ना गांवकारांक एकाद्या निर्णयाक लागून थळाव्या लोकांक मेळपी फायद्या विशीं काळखांत दवरतात, चुकीची वा अर्दवट म्हायती लोकांक दितात, तेन्ना लोक विरोध करतात. चांदराच्या लोकांक तांचो गांव दायज थळ म्हूण घोशीत केल्लो जाय. ह्या सकारात्मक विचारा खातीर आपूण सगळ्यां वांगडा आसा, अशें आलेमांव हांणी सांगलें.

चांदराच्या लोकांक गांवाचें दायज संवर्धन आनी सांबाळ करपाची इत्सा आसा. आयचो परिसंवाद निश्चीत फायद्याक पडटलो. खूबशा लोकांनी सुचोवण्यो केल्यात. ग्रामविकास समिती लोकांचे सुचोवणे प्रमाणूच आरखडो तयार करतली. लोकांचो आदार मेळिल्ल्यान आराखड्याची अंमलबजावणी सुटसुटीत आनी संघर्शा बगर जातली, अशें आलेमांव हांणी सांगलें. वास्तुविशारद हेता पंडीत, वास्तुविशारद डीन डिक्रूझ आनी इतिहासकार प्रजल सांखरदांडें हांणी ह्या वेळार लोकांक मार्गदर्शन केलें.

थळाव्यांक रोजगाराच्यो संदी निर्माण जावच्योः आलेमांव

तरणाट्यांक आनी थळाव्यांक रोजगार तशेंच वेवसायाच्यो संदी निर्माण करचे खातीर दायज थळाचो आराखडो तयार करतना विचार जावपाक जाय. शाश्वत अर्थीक उत्पन्न दिवपी रोजगाराच्यो संदी तयार जावपाक जाय. दायज थळाचे सगळे नेम पाळुनूच फुडें वचप गरजेचें आसा, ताकाच लागून गांवचें दायज, म्हत्व सांबाळपाक मेळटलें. पंचायतीन आराखडो तयार केले उपरांत सरकारा कडेन ताची आपूण फाटपुरवण करतलें, अशें आस्वासन युरी आलेमांव हांणी दिले.